banner qual isoW dniu 6 maja 2016 roku na terenie Instytutu Technicznego, miało miejsce spotkanie studentów stacjonarnych III roku, kierunek studiów: Inżynieria i zarządzanie produkcji, specjalność: Ekoenergetyka, z właścicielem firmy QUAL-ISO z Nowego Sącza, Panem mgr inż. Marcinem Sułkowskim w zakresie wymagań normy PN-EN-ISO 50001: System zarządzania energią.

Firma QUAL-ISO począwszy od 2004 roku specjalizuje się we wdrożeniach i szkoleniach w zakresie Systemów Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Specjalizowanych Systemów Zarządzania dla Branży Spożywczej, Wyrobów Medycznych oraz Kosmetycznej.
W trakcie spotkania studenci zostali zapoznani z wymaganiami normy PN-EN-ISO 50001: System zarządzania energią, która wprowadza oraz opisuje pojęcia zarządzania energią stawiając za cel efektywne gospodarowanie energią w każdej formie. Określa wymagania dla systemu zarządzania energią, które pozwolą przedsiębiorstwu na systematyczne dążenie do ciągłej poprawy efektywności użytkowania energii, biorąc pod uwagę uwarunkowania prawne i inne wymagania, które przedsiębiorstwo powinno spełniać. System zarządzania energią jest szczególnie istotny w energochłonnej gałęzi przemysłu lub w przypadku konieczności sprostania wymaganiom i regulacjom dotyczącym emisji gazów cieplarnianych. Norma może funkcjonować niezależnie lub może być zintegrowana z innymi systemami zarządzania. Korzyści z wdrożenia oraz certyfikacji systemu zarządzania energią dotyczą głównie: poprawy efektywności energetycznej, zmniejszenia kosztów energii (redukcja zużycia energii), zgodność z wymaganiami prawnymi związanymi z efektywnością energetyczną.
Spotkanie było podzielone na dwie części. W pierwszej części Pan Marcin Sułkowski przedstawił prezentację dotyczącą wymagań normy PN-EN-ISO 50001: System zarządzania energią. W drugiej części spotkania zostało przeprowadzone szkolenie dotyczące praktycznych aspektów stosowania Systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwach, sposobów realizacji wybranych zagadnień oraz metod wdrażania przedmiotowej normy na poziomie przedsiębiorstwa.

Po przedstawionej prezentacji i szkoleniu, studenci mieli możliwość zadawania pytań i dyskusji. Wszyscy studenci biorący udział w szkoleniu, na zakończenie semestru otrzymają certyfikat potwierdzający zdobytą wiedze w zakresie normy PN-EN-ISO 50001: System zarządzania energią, wystawiony przez Firmę QUAL-ISO.