banner nova2015W dniu 1 grudnia 2015 roku zostały zorganizowane zajęcia terenowe dla studentów Instytutu Technicznego w Spółce NOVA, zlokalizowanej na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej.

W zajęciach udział wzięli studenci IV roku studiów stacjonarnych, kierunku Inżynieria i zarządzanie produkcji , specjalności Ekoenergetyka w ramach przedmiotu Instalacje systemów grzewczych, solarnych i pomp ciepła.

Organizacja zajęć bezpośrednio na terenie Zakładu w którym są prowadzone procesy związane z kompleksową gospodarka odpadami, miała na celu zaprezentowanie skojarzonej gospodarki energetyczno – odpadowej.

Na terenie ZZO przy ul. Tarnowskiej aktualnie funkcjonują cztery instalacje:

  1. instalacja unieszkodliwiania odpadów (składowisko),
  2. instalacja pozyskiwania i energetycznego wykorzystania biogazu składowiskowego,
  3. instalacja mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych (linia sortownicza),
  4. instalacja biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji (bioreaktory).

Zajęcia były podzielone na dwie części.
W pierwszej części którą prowadził Pan mgr Tadeusz Jasiński – Dyrektor ds. technicznych w Spółce NOVA, studenci zostali zapoznani z historią Spółki, intensywną rozbudową Zakładu, dywersyfikacją obszarów działania oraz procesami technologicznymi, które są prowadzone w celu realizacji hierarchii postępowania z odpadami.

Drugą część zajęć, prowadził Pan dr inż. Józef Ciuła, który jest zatrudniony w Spółce NOVA a także pracuje jako wykładowca w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu.

Słuchaczom została zaprezentowana instalacja energetycznego wykorzystania biogazu składowiskowego pracująca w układzie kogeneracyjnym, wytwarzająca energie elektryczną i ciepło w jednym procesie technologicznym. Wykorzystywany w instalacji biogaz składowiskowy stanowi źródło energii odnawialnej, pozyskiwanej w celu optymalizacji zużycia energii w Zakładzie jako element wdrażania idei energetyki prosumenckiej w kontekście szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju.

Studenci uczestniczący w zajęciach mieli możliwość zadawania pytań prowadzącym zajęcia i często z tej możliwości korzystali.