poroz wisniowski7 czerwca 2013 r. PWSZ w Nowym Sączu podpisała porozumienie o współpracy z firmą Wiśniowski Sp. z o.o. S.K.A. Strony nawiązały współpracę w celu zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia studentów, a w szczególności realizacji zleconych przez firmę prac dyplomowych. Współpraca ta przyczyni się do efektywnego wykorzystania w przyszłości nabytej przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

W ramach porozumienia przewidziano m.in.

  • ustalanie tematyki prac dyplomowych, które mogłyby być realizowane w ramach współpracy z firmą pod opieką osoby wyznaczonej z Uczelni,
  • realizację konsultacji studenckich związanych z pracą dyplomową w firmie,
  • organizowanie wspólnych konferencji, warsztatów tematycznych i konwersatoriów naukowych,
  • konsultacje dotyczące efektów kształcenia zdefiniowanych dla kierunków studiów realizowanych w Uczelni.

Głównymi beneficjentami tej współpracy będą studenci Instytutu Technicznego, którzy jeszcze bardziej będą mogli poznać środowisko firmy. Tak wykształcony absolwent mający kontakt z realnym przemysłem staje się świetnym, sprawdzonym i konkurencyjnym kandydatem do pracy w przemyśle.

Istotną dla Instytut Technicznego sprawą jest właściwe kształcenie przyszłych inżynierów, oparte o rzeczywisty kontakt z przemysłem, np. poprzez włączanie studentów do realizacji projektów oraz praktyki przemysłowej. Szczególną rolę w tym względzie pełnią prace przejściowe i dyplomowe studentów. Prace dyplomowe zlecone przez przemysł, z jednej strony pozwalają studentowi na zdobywanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności, z drugiej umożliwiają firmie kontakt z uczelnią.

Obie strony wyraziły też otwartość w aspekcie poszerzenia zakresu współpracy o wspólnie realizowane przedsięwzięcia, czy przygotowanie i realizację projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.

Obecnie panującym trendem jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy, a zatem dobra współpraca nauki z przemysłem staje się niezbędnym motorem napędowym przemian gospodarczych.