Uwaga! Harmonogram dostępny na stronie Wydziału Nauk Inżynieryjnych:

https://www.ans-ns.edu.pl/it/tok-studiow/dla-studenta/harmonogramy

W Rytrze zakończyła się Międzynarodowa konferencja pt. Modelowanie procesów i inżynieria eksperymentalna (The International Conference of Processes Modelling and Experimental Engineering).

Jej organizatorami były: Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych - Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Instytut Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu oraz Instytut Techniczny Uniwersytetu we Freibergu (Gießerei-Institut der Technische Universität Bergakademie Freiberg) - Niemcy.

Patronat nad konferencją objęli: rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu dr hab. inż. Mariusz Cygnar profesor PWSZ, prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel.

Konferencja była okazją do świętowania dwóch jubileuszy: 50 lat pracy prof. zw. dr hab. inż. Witolda Krajewskiego z Katedry Inżynierii Procesów Odlewniczych Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz rozpoczynającego się 1 października jubileuszowego, 25. roku funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowy Sączu.

Otwierając konferencję rektor PWSZ, dr hab. inż. Mariusz Cygnar podkreślił znaczenie i wymierne efekty wieloletniej współpracy sądeckiej Uczelni z krakowską Akademią tak na polu badawczo-naukowym, jak i dydaktycznym. Wyraził nadzieję, że spotkanie w Rytrze, jako element współdziałania obu Uczelni, rozpocznie cykl kolejnych konferencji. Niezwykle ważnym wydarzeniem dla sądeckiej Uczelni, podnoszącym jej znaczenie i prestiż, jest zmiana nazwy na Akademię Nauk Stosowanych. To potwierdzenie pozycji i dotychczasowych dokonań. To także wyzwanie i zobowiązanie wobec regionu, studentów i pracowników akademickich oraz przyczynek do dalszego rozwoju.

Prorektor ds. studenckich AGH prof. dr hab. inż. Rafał Dańko podkreślił rangę i znaczenie konferencji m.in. dzięki uczestnikom - naukowcom i badaczom z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, polskich ośrodków akademickich, jak również przedstawicieli biznesu. Zadeklarował dalszą współpracę z sądecką Uczelnią, która jest pożądana i pożyteczna dla obu stron. Tego typu spotkania, jak w Rytrze, powinny stać się cykliczne, jako forum wymiany doświadczeń i dokonań ośrodków akademickich. Zdaniem prof. Rafała Dańki przedsiębiorcy z Sądecczyzny potwierdzają swoim działaniem, że na współpracy z uczelniami, na nowych i nowatorskich technologiach można z sukcesem budować nowoczesną gospodarkę.

W imieniu rektora AGH prof. dr. hab. inż. Jerzego Lisa, prorektor prof. dr hab. inż. Rafał Dańko przekazał na ręce rektora PWSZ dr. hab. inż. Mariusz Cygnar okolicznościowy adres z gratulacjami z okazji 25-lecia sądeckiej Uczelni i życzeniami dalszych sukcesów.

Do życzeń dla PWSZ w Nowym Sączu dołączył się również profesor Michał Szucki z Instytutu Technicznego Uniwersytetu we Freibergu.

Dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH prof. dr. hab. inż. Marcin Górny oraz kierownika Katedry Inżynierii Procesów Odlewniczych Wydziału Odlewnictwa AGH dr hab. inż. Mariusz Łucarz prof. AGH zaprezentowali strukturę i dokonania kierowanych jednostek w ramach Akademii. Podobnie zaprezentowany został Instytut Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i Instytutu Technicznego przez dyrektora prof. dr hab. inż. Adama Ruszaja.

Pierwsze referaty merytoryczne wygłosili:

 • Profesor Alan Lindsay Greer - Katedra Materiałoznawstwa i Metalurgii Uniwersytetu w Cambridge (GB), „Badania procesów modelowania w solidifikacji”;
 • Prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj – Instytut Techniczny PWSZ, „Elektrochemiczne (ECM) i elektroerozyjne (EDM) kształtowanie właściwości warstwy wierzchniej elementów maszyn i narzędzi”;
 • Prof. Michał Szucki - Instytut Odlewnictwa Uniwersytetu Technicznego we Freibergu, „Recykling Odlewów kompozytowych wzmocnionych cząsteczkami”.

Podczas konferencji wygłoszono też referaty poświęcone m.in.:

 • Symulacjom numerycznym procesów technologicznych,
 • Modelowaniu matematycznemu procesów,
 • Wytwarzaniu i recyklingowi określonych produktów,
 • Inżynierii jakości produkcji i usług,
 • Wykorzystaniu metod badań analitycznych i obliczeń numerycznych do opisu zjawisk i procesów technologicznych (połączenie badań i obliczeń do charakterystyki zjawisk, prognozowania, kształtowania procesów technologicznych),
 • Badaniom korozyjnym,
 • Programowaniu narzędzi, robotów itp. (generatywne techniki wytwarzania),
 • Wirtualnej rzeczywistości i uczeniu maszynowemu,
 • Obróbce ubytkowej i przyrostowej,
 • Wibroakustyce linii produkcyjnych,
 • Wytrzymałości zmęczeniowej, powłok PVD i CVD.

Gratulacje i podziękowania z okazji 50 lat pracy naukowej, badawczej i dydaktycznej prof. zw. dr hab. inż. Witold Krajewski otrzymał od władz AGH, Wydziału Katedry, współpracowników, a także od rektora PWSZ dr hab. inż. Mariusza Cygnara.

Wśród uczestników konferencji byli m.in.:

 • Prodziekan ds. nauki Wydziału Odlewnictwa AGH w Krakowie dr hab. inż. prof. AGH Katarzyna Major-Gabryś,
 • Prodziekan Wydziału Odlewnictwa AGH w Krakowie dr hab. inż. Jarosław Jakubski,
 • Kierownik Katedry Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Wydziału Odlewnictwa AGH dr hab. inż. Aldona Garbacz-Klempka,
 • Profesor dr hab. inż. Grzegorz Budzik, kierownik Katedry Konstrukcji Maszyn Politechniki Rzeszowskiej,
 • Kierownik Katedry Odlewnictwa i Spawalnictwa Politechniki Rzeszowskiej dr hab. inż. prof. PR Marek Mróz,
 • Redaktor naczelnego czasopisma Archives of Foundry Engineerin dr hab. inż. Jan Jezierski prof. Politechniki Śląskiej,
 • dr hab. inż. Jan Jezierski prof. PŚ z Katedry Odlewnictwa Wydziału Mechaniczno -Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
 • Redaktor naczelny Journal of Casting & Materials Engineering prof. dr hab. Beata Grabowska, z Katedry Inżynierii Procesów Odlewniczych Wydziału Odlewnictwa AGH w Krakowie
 • Profesor Philipp Jacquet z Ecole Catholique d’Arts et Metiers Lyon, Francja,
 • Doktor Amir Shirzadi fz The Open University, Cambridge Joining Technology, GB
 • Prezes Eurocast Industries Sp. z o.o. Przemysław Czapla,
 • Kierownik Działu kontroli jakości Naftobudowa Naftoremont Sp. z o.o. Jedlicze inż. Robert Czech,
 • Zastępca dyrektora ds. Technologii Nafty Instytutu Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy dr inż. Magdalenę Żółty.

Wspólne zdjęcie uczestników konferencji

Ilustracja graficzna do artykułu

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień pierwszy studiów

Na pierwszym stopniu studiów  na kierunku ZRZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI już od ponad 20 lat  kształceni są inżynierowie a ich kwalifikacje dostosowane są do zapotrzebowanie przemysłu – przede wszystkim lokalnego. Oprócz zakładów przemysłowych – nasi absolwenci – znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach projektowych, konsultacyjnych czy doradczych, komunalnych  oraz w  administracji samorządowej. Są oni również przygotowani do organizowania i do samodzielnego prowadzenia własnych firm. Tak uniwersalne kwalifikacje nasi absolwenci uzyskują dzięki odpowiedniemu programowi studiów dostosowanemu do wymagań przemysłu. Przedsiębiorstwa, z którymi współpracuje Instytut Techniczny, przyjmują na praktyki naszych studentów, oceniają ich wiedzę i na bieżąco przekazują swoje uwagi nauczycielom akademickim. Dzięki temu możemy doskonalić nasze programy kształcenia i podnosić poziom kształcenia praktycznego dzięki unowocześnianiu zaplecza laboratoryjnego (np. zakup elektronowego mikroskopu skaningowego do badania struktury materiałów).Tym samym jesteśmy w stanie przekazać studentom niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną, którą racjonalnie wykorzystują w pracy zawodowej.

W procesie kształcenia studenci poznają metody i systemy komputerowe stosowane w projektowaniu maszyn, urządzeń czy procesów technologicznych oraz w organizacji produkcji.  

Studenci  ZiP swoją wiedzę zdobytą podczas wykładów, ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych mogą zweryfikować podczas praktyk, które odbywają w Zakładach Przemysłowych. Odbycie 6-cio miesięcznej studenckiej praktyki zawodowej stwarza możliwość kontaktu z autentycznym środowiskiem przemysłowym oraz umożliwia praktyczną weryfikacje wiedzy teoretycznej a w wielu przypadkach  prowadzi do podjęcia pracy dyplomowej o tematyce interesującej dla Zakładu, w którym student odbywa praktykę. W takim przypadku student  zwykle podejmuje w tym zakładzie  pracę zawodową po ukończeniu studiów.

 Podczas studiów studenci ZiP mają także możliwość rozwoju naukowego poprzez udział w pracach Koła Naukowego „Ekologus” oraz  przez publikowanie artykułów naukowych wraz z promotorami prac dyplomowych w czasopiśmie Instytutu Technicznego (Journal of Engineering, Energy and Informatics) czy  prezentacji swoich osiągnięć podczas konferencji naukowych.

Jest to możliwe również dzięki temu, że badania związane z pracami dyplomowymi są realizowane w laboratoriach Instytutu Technicznego, które wyposażone są w wysokiej klasy sprzęt  badawczy.

Nasi absolwenci w pracy zawodowej odnoszą wszechstronne sukcesy w zakresie projektowania maszyn i urządzeń, organizacji ich produkcji oraz współpracy krajowej i zagranicznej. Podnoszą również oni swoje kwalifikacje zawodowe przez uczestnictwo w specjalistycznych kursach, studiach podyplomowych czy studiach doktoranckich. Dzięki temu zajmują z powodzeniem ważne stanowiska techniczne i organizacyjne w przedsiębiorstwach przemysłowych.

Dotychczas studia na pierwszym stopniu kierunku ZiP ukończyło 1770, a na stopniu drugim 570 studentów. Wielu naszych studentów pracowało w trakcie studiów równocześnie w zakładach przemysłowych. Było to możliwe dzięki przychylności pracodawców, którzy chcą aby ich pracownicy podnosili swoje kwalifikacje. Ułatwiają to im  przez racjonalną  organizację  ich pracy.

Nasi studenci kierunku ZiP wyjeżdżają na uczelnie zagraniczne w ramach programu Erazmus Plus, gdzie z powodzeniem podnoszą  swoją wiedzę i umiejętności zawodowe.

Należy podkreślić, że absolwenci pierwszego stopnia ZiP mają możliwość kontynuacji na naszej Uczelni studiów na stopniu drugim. Maja tutaj do wyboru dwie specjalności „Technologie Produkcji i Eksploatacja Systemów Technicznych”  oraz  „Inżynieria Rekonstrukcji”, obejmujące zagadnienia z zakresu inżynierii mechanicznej, inżynierii  środowiska, informatyki i mechatroniki.

Podstawowym kierunkiem rozwoju Instytutu jest  doskonalenie bazy laboratoryjnej umożliwiającej realizację na wysokim poziomie prac naukowo – badawczych oraz dydaktycznych. Możliwe to będzie między innymi dzięki zaplanowanej budowie nowego budynku Instytutu Technicznego z nowoczesnymi pracowniami laboratoryjnymi.

W związku z zachodzącymi zmianami w gospodarce i rosnącymi wymaganiami pracodawców następuje ciągła modyfikacja i doskonalenie programów kształcenia  na kierunku „Zarządzanie inżynieria produkcji”. I tak od roku akademickiego 2022/2023 do planu studiów zostaną wprowadzone przedmioty,  dostosowane do potrzeb pracodawców.

Nowe przedmioty kierunkowe to:

„Podstawy prawa dla inżyniera”, „Podstawy automatyzacji i robotyzacji”, „Przemysłowe sieci informatyczne”.

Studenci mają do wyboru na  kierunku  dwie specjalności:

 • Pierwsza specjalność to „Inżynieria ekoenergetyczna” na której wprowadzono bardzo istotne w dobie postępujących zmian klimatycznych i kryzysu energetycznego nowe przedmioty; „Technologie gospodarki odpadami”, „Technologia wody i ścieków”, „Instalacje termicznego przekształcania odpadów”, „Odnawialne źródła energii”, „Niekonwencjonalne źródła energii”, „Technologie ochrony powietrza”, „Technologie gazowe”.  

Absolwenci tej specjalności są przygotowani m.in. do przystąpienia do egzaminu i uzyskania kwalifikacji potwierdzonych świadectwem  uprawniającym  do  eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru z grupy 1, 2 i 3 oraz w zakresie zarządzania obiektami gospodarki odpadami.

 • Druga specjalność to „Inżynieria mechaniczna”, jej modyfikacja związana jest z wprowadzeniem nowych i bardzo przydatnych w praktyce przemysłowej przedmiotów związanych z technikami wytwarzania. Są to takie przedmioty jak  „Obróbka ubytkowa”, „Obróbka bezubytkowa”, „Podstawy inżynierii powierzchni”, „Przemysł 4.0”, „Druk 3D w inżynierii produkcji”, „Utrzymanie ruchu w procesach produkcyjnych”.

W ramach tej specjalności absolwenci są przygotowani do pracy zarówno w zakresie organizacji, jak i bezpośredniego uczestnictwa w produkcji oraz w projektowaniu, wdrażaniu i nadzorowaniu nowych systemów technologicznych.

Zapraszam PAŃSTWA do II tury rekrutacji :

- na studia stacjonarne i niestacjonarne, która potrwa do 20 września 2022 r.

Kandydaci na studia

Terminarz dodatkowej rekrutacji na studia pierwszego stopnia na kierunki:

„Informatyka”, „Mechatronika”, "Transport i Logistyka", „Zarządzanie i inżynieria produkcji”,

rozpoczynające cykl kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023:


elektroniczna rejestracja kandydatów:

17 sierpnia – 20 września 2022 r.

Elektroniczna rejestracja kandydatów

 

przyjmowanie wymaganej dokumentacji przez Komisję Rekrutacyjną i potwierdzenie podjęcia studiów

23–27 września 2022 r.

  HARMONOGRAM PRAC KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 

 ogłoszenie listy osób wpisanych na listę studentów na stronie Uczelni:

28 września 2022 r.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Masz pytania? Zadzwoń: 18 443 45 45, wew. 107.

 

 

Zapraszamy na nasz Facebookowy fanpage

skaningowy mikroskop elektronowy

Od nowego roku akademickiego 2022/2023 w Laboratorium Inżynierii Materiałowej Instytutu Technicznego funkcjonować będzie nowoczesne stanowisko do zaawansowanych badań materiałowych przy wykorzystaniu zakupionego skaningowego mikroskopu elektronowego JSM-IT200 japońskiej firmy JEOL. Dodatkowo mikroskop został wyposażony w mikro analizator rentgenowski EDS, który umożliwia analizę składu chemicznego próbek w mikro obszarach.

Mikroskop JSM-IT200 jest wspomagany komputerowo przy zastosowaniu bardzo obszernego programu kontrolującego, zarówno parametry poprawnego funkcjonowania urządzenia jak również generowania raportów z obserwacji i wyników mikroanalizy chemicznej badanych materiałów.

 Skaningowy mikroskop elektronowy JSM-IT200 japońskiej firmy JEOL

Dzięki uruchomieniu tego stanowiska od nowego roku akademickiego studenci (głównie kierunków Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Mechatronika) w ramach zajęć laboratoryjnych praktycznie zapoznają się z budową materiałów inżynierskich w mikro- a nawet nano-skali. Ponadto przy zastosowaniu SEM będą mogli  obserwować zmiany strukturalne zachodzące w tych materiałach pod wpływem oddziaływania energetycznego (np. obciążenia, temperatury).

Eksperymentalna wiedza o budowie materiałów inżynierskich w połączeniu ze znajomością ich składu chemicznego ma fundamentalne znaczenie w zawodowej działalności inżyniera, gdyż pozwala prawidłowo dobierać materiały na różnego rodzaju konstrukcje.          

Szczegółowe informacje o mikroskopie JSM-IT200 są zawarte w internecie:

Źródło : https://www.jeol.co.jp/en/products/detail/JSM-IT200.html

 

Studenci z wizytą w sądeckich wodociągach

8 czerwca 2022 roku studenci Koła Naukowego EKOLOGUS oraz studenci drugiego roku, studiów stacjonarnych, Zarządzania i Inżynierii Produkcji - specjalność: Inżynieria Systemów Ekoenergetycznych, odbyli wizytę studyjną w Zakładzie Uzdatniania Wody w Starym Sączu. W wizycie uczestniczył opiekun Koła Naukowego dr hab. inż. Józef Ciuła.

Głównym celem wizyty było zapoznanie studentów z procesami technologicznymi realizowanymi podczas uzdatniania wody oraz gospodarka energetyczną na terenie obiektu.

Rolę gospodarza obiektu pełniła dr inż. Iwona Wiewiórska, Dyrektor ds. produkcji wody oraz mgr inż. Wiesław Trzajna, Zastępca Kierownika Zakładu Uzdatniania Wody w Starym Sączu.

Pani Dyrektor, przedstawiła studentom proces produkcji wody od jej ujęcia (ujęcie nurtowe i gruntowe) do  zatłoczenia do sieci wodociągowej. W tym celu studenci zwiedzili cały Zakład  wraz z obiektami w których są realizowane procesy technologiczne. Natomiast Pan Kierownik, zapoznał studentów z gospodarką energetyczną, energochłonnością poszczególnych procesów w tym wykorzystaniem pompy ciepła do celów grzewczych w Zakładzie.

Zastosowane  do oczyszczania wody najbardziej zaawansowane technologicznie rozwiązania w tym  proces ozonowania i filtracji w filtrach ciśnieniowych ze złożem z węgla aktywnego oraz dezynfekcja promieniami UV, sprawia że Zakład jest  jednym z najnowocześniejszych obiektów w Europie.

W dniach 26 - 27 maja 2022 roku w Gródku nad Dunajcem odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa TRANSPORT I LOGISTYKA - MECHATRONIKA I INŻYNIERIA PRODUKCJI - OCHRONA ŚRODOWISKA - INFORMATYKA organizowana przez Instytut Techniczny we współpracy z Kołem Naukowym VEHICULUM oraz firmą CYBID, pod patronatem JM dra hab. inż. Mariusza Cygnara. 

Konferencję uroczyście otworzyli dr Marek Reichel – Prorektor ds. Nauki i Rozwoju, prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj – Dyrektor Instytutu Technicznego oraz dr hab. inż. Sławomir Kowalski, prof. PWSZ – Opiekun Koła Naukowego VEHICULUM. 

Dzięki  interdyscyplinarnemu charakterowi konferencji, zgłosiło się wielu uczestników z różnych dziedzin naukowych, co pozwoliło poszerzyć wiedzę z wielu zakresów tematycznych. 

Pracownicy oraz studenci Instytutu Technicznego również podjęli się czynnego uczestnictwa w tym wydarzeniu. Przedstawili wiele ciekawych tematów z zakresów merytorycznych, takich jak: 

 • „PROCESY WYTWARZANIA MIKROELEMENTÓW STOSOWANE W INŻYNIERII PRODUKCJI” – prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj,
 • „REDUKCJA EMISJI HAŁASU NA LINII MONTAŻU ELEMENTÓW KAROSERYJNYCH SAMOCHODU” – prof. dr hab. inż. Bogusław Cieślikowski,
 • „PROCESY KONWERSJI MIKROALG NA RÓŻNE FORMY ENERGII” – prof. dr hab. inż. Janusz Jakóbiec, prof. dr hab. inż. Bogusław Cieślikowski, dr inż. Mariusz Wądrzyk,
 • „KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W WYBRANYM REGIONIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO” – Wojciech Reszczyński, dr inż. Grzegorz Przydatek,
 • „ANALIZA ILOŚCIOWA I JAKOŚCIOWA OKRESOWYCH BADAŃ TECHNICZNYCH Z WYBRANYCH STACJI KONTROLI POJAZDÓW” – Józef Janczura, dr inż. Anna Kochanek,
 • „ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE POJAZDÓW SZYNOWYCH WPŁYWAJĄCE NA POPRAWĘ ŚRODOWISKA NATURALNEGO” – mgr inż. Wiesław  Szewczyk, dr hab. inż. Marek Babeł, Petro Dumenko
 • „ANALIZA ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO PYŁEM ZAWIESZONYM PM 10 I PM 2,5 NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2015-2020” – Emilia Basta, Katarzyna Dyrek, Aneta Gargula,
 • „ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA MIESZKAŃCÓW POWIATU NOWOSĄDECKIEGO” – Aleksandra  Bodziony, Karol Plata,
 • „ANALIZA WYBRANYCH ASPEKTÓW BEZPIECZEŃSTWA NA PRZEJAZDACH KOLEJOWO-DROGOWYCH” – Kacper Kulig.

Poruszona problematyka dobrze wpisuje się w pracę zawodową przyszłych inżynierów, kształconych na kierunkach Instytutu Technicznego, a także poszerza ich horyzonty z zakresu wiedzy technicznej.

Część merytoryczną dopełnił program techniczny, który pozwolił uczestnikom popłynąć w rejs czarterowy statkiem na trasie: Gródek nad Dunajcem – Zapora w Rożnowie, a następnie uroczysta kolacja. 

Obrady w sekcjach prowadzili członkowie zarządu Koła Naukowego VEHICULUM: Iga Pietrucha oraz Kacper Młynarczyk a także dr hab. inż. Józef Ciuła, prof. PWSZ, prof. dr hab. inż. Bogusław Cieślikowski, prof. dr hab. inż. Tadeusz Banek.

 

Studenci podczas szkolenia

27.05.2022 roku Członkowie koła Naukowego EKOLOGUS oraz studenci specjalności Inżynieria Systemów Ekoenergetycznych, wzięli udział w szkoleniu zatytułowanym: Podejście systemowe w zakresie zarządzania energią, wg. normy ISO 50001. Szkolenie przeprowadził dr inż. Marcin Sułkowski, właściciel firmy Qualiso.

Zakres szkolenia obejmował miedzy innymi, zagadnienia związane z przesłankami do wdrożenia systemu zarządzania energią w organizacji, uwarunkowania prawne, wskaźniki efektywności energetycznej, źródła energii odnawialnej oraz metody oszczędzania energii i audytu energetycznego.

Po zakończeniu szkolenia, studenci mieli do rozwiązania test, którego pozytywny wynik uprawniał do otrzymania certyfikatu w zakresie systemu zarządzania energia wg. ISO 50001.

Zorganizowane szkolenie to także płaszczyzna wymiany doświadczeń i merytorycznej dyskusji z osobami z sektora przemysłu w zakresie zarządzania energią oraz możliwych kierunków dywersyfikacji źródeł energii.

 

W dniu 2 czerwca 2022 roku w Instytucie technicznym odbyła się prezentacja wybranych stanowisk dydaktycznych i laboratoryjnych opracowanych przez firmę G.U.N.T. Gerätebau GmbH. Barsbüttel - Hamburg. Podczas spotkania zaprezentowano stanowiska dydaktyczne z dziedziny turbin wodnych, mechaniki płynów, elektrowni wiatrowej, zasad montażu przekładni kątowej oraz z testów wytrzymałościowych materiałów konstrukcyjnych. Przedstawiono funkcjonowanie inteligentnej komunikacji w zakresie zadawania parametrów roboczych i odczytu danych wyjściowych za pośrednictwem interfejsów. Zwrócono uwagę na intuicyjną obsługę procesów sterowania urządzeniami doświadczalnymi z wykorzystaniem ekranu dotykowego. Omówiono funkcjonowanie przetworników sygnałów pozwalających na wizualizację charakterystyk testowanych parametrów pomiarowych.
Na uwagę zasługuje znaczna liczba zainteresowanych słuchaczy spośród pracowników Instytutu Technicznego, studentów kierunków Mechatroniki oraz Transportu i logistyki, a także przybyłej grupy uczniów z Zespołu Szkół Samochodowych w Nowym Sączu z nauczycielami. Prezentacja prowadzona była w języku polskim w zakresie ramowych zagadnień tematycznych oraz w języku angielskim w zakresie objaśniania funkcji stanowisk i wykonania testów. Studenci kierowali szczegółowe pytania w języku angielskim.
Spotkanie prowadził prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj - Dyrektor Instytutu Technicznego PWSZ, który wyraził propozycję współpracy w zakresie kompletacji stanowisk dydaktycznych i laboratoryjnych w aspekcie projektowanej rozbudowy obiektu Instytutu Technicznego.

 

Studenci Mechatroniki w firmie Wiśniowski

W ramach zajęć laboratoryjnych z przedmiotu "Inżynieria wytwarzania" dla studentów drugiego roku kierunku Mechatronika - studia stacjonarne i niestacjonarne, miały miejsce cykliczne spotkania - audyty w firmie WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

Wizyty odbyły się w dniach 28 marca, 25 kwietnia oraz 30 maja 2022 roku - semestru letniego roku akademickiego 2021/2022.

Celem wizyt było zapoznanie się z procesami, technologią i technikami wytwarzania wyrobów w nowoczesnej firmie, jaką jest niewątpliwie firma WIŚNIOWSKI.

Zapoznano się z następującymi procesami:

 • tłoczenia blach na linii produkcji paneli stalowych bram segmentowych,
 • automatycznej linii produkcji drzwi stalowych płaszczowych, gdzie poznano sposoby wykrawania i gięcia blach poszycia drzwi,
 • gięcia i wykrawania - praca na prasach mimośrodowych i krawędziowych,
 • spawania - zrobotyzowane stanowiska spawalnicze bram i segmentów ogrodzeniowych,
 • ciecia blach urządzeniem laserowym 2D i 3D,
 • stanowiska spawania półautomatycznego metodami MIG, TIG,
 • zgrzewania - automatyczna linia zgrzewania paneli ogrodzeniowych przemysłowych,
 • obróbki skrawaniem - automatyczne obrabiarki CNC - toczenie i frezowanie elementów,
 • lakierowania - proces lakierowania proszkowego elementów ogrodzeń, profili aluminiowych,
 • okleinowania - nakładanie warstwy dekoracyjnej na profile okienne i panele bram,
 • montażu - linia produkcji bram segmentowych, linia montażu bram ogrodzeniowych, linia montażu drzwi stalowych, linia montażu okien PVC i ALU.