W roku Jubileuszu 20-lecia naszej Uczelni w dniu 11 maja 2018 r. odbyła się IV edycja Konferencji Naukowej na temat „Sztuka Wychowania”. Konferencja była organizowana przez Instytut Pedagogiczny i odbyła się pod patronatem:

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

JM dr hab. inż. Mariusza Cygnara, prof. nadzw.

 

W Komitecie Naukowym konferencji zasiadali przedstawiciele uczelni zagranicznych oraz polskich:

· dr hab. prof. nadzw. Przemysław Piotrowski (Polska) - przewodniczący

· dr hab. prof. nadzw. Zdzisława Zacłona (Polska) – v-ce przewodnicząca,

· doc.RNDr. Renáta Bernátová (Słowacja)

· doc. Ing. Jana Burgerová, PhD. (Słowacja),

· dr hab. prof. nadzw. Wojciech Kudyba (Polska),

· prof. dr hab. Adam Płocki (Polska)

 

Konferencja rozpoczęła się sesją plenarną, w której wykłady były prowadzone przez następujące osoby:

· dr hab. Wojciech Kudyba, prof. nadzw. (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) Prekursorzy pedagogiki międzykulturowej

· doc. Ing. Jana Burgerová, PhD. (Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta)

Komunikácia a kooperácia digitálnej generácie – výzvy a ohrozenia

· prof. dr hab. Adam Płocki (PWSZ w Nowym Sączu) Matematyka bez rachunków jako matematyka z ludzką twarzą a wychowanie

· doc. RNDr. Renáta Bernátová, PhD. (Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta) Výchova detí predškolského a mladšieho školského veku k tvorbe a ochrane životného prostredia

W obradach udział wzięli przedstawiciele różnych środowisk akademickich – obecni byli m.in. przedstawiciele: Uniwersytetu Preszowskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Akademii Ignatianum w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz nauczyciele naukowo-dydaktyczni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

Wygłoszono kilkanaście referatów dotyczących szeroko rozumianej sztuki wychowania. Osoby biorące udział w obradach prezentowały najnowsze wyniki badań własnych, propozycje praktycznych rozwiązań w dziedzinie wychowania oraz ujęcia teoretyczne związane z szeroko rozumianą aktywnością artystyczną, która może być wykorzystywana w procesie wychowania. Bogaty i szeroki wachlarz poruszanych zagadnień umożliwił twórczą, interdyscyplinarną i wielopłaszczyznową dyskusję, będącą rozwinięciem tematów omawianych przez prelegentów.

Ponadto uczestnicy konferencji mieli niepowtarzalną okazję zapoznać się z przykładami dobrych praktyk kształtowania kluczowych kompetencji uczniów, które w barwny i inspirujący sposób zaprezentowali nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w Nowym Sączu w formie premierowej prezentacji dwóch klipów reżyserowanych przez młodzież w/w liceum pt.”Wychowawcze przesłanie Jana Długosza” oraz „Orszak Jana Długosza”.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji oraz studentom Kierunku Pedagogika za udział , wspólnie spędzony czas, wymianę myśli oraz stworzenie przyjaznej atmosfery.
W imieniu organizatorów
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego


Foto: Instytut Pedagogiczny; Aneta Wójcik