Studia pierwszego stopnia

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Charakterystyka kierunku

Studia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych realizowane są w Instytucie Pedagogicznym od 2007 roku. Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy wśród, których jest wielu uznanych artystów, prezentujących swoje prace na wystawach w kraju i poza granicami, a także specjalistów, którzy przekazują studentom cenne umiejętności i wiedzę, niezbędne na współczesnym rynku pracy oraz w dalszym rozwoju zawodowym i naukowym.

Systematycznie aktualizujemy treści kształcenia i doskonalimy bazę dydaktyczną, wyposażając pracownie i laboratoria. Monitorujemy losy naszych absolwentów, starając się zapewnić jak najlepsze przygotowanie do wejścia na rynek pracy.

Kierunek prowadzony jest na profilu praktycznym, co oznacza, że realizowany program, oprócz przygotowania teoretycznego, zapewnienia studentom możliwości zdobycia doświadczenia praktycznego.

Ponadto absolwent kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych w zależności od grupy zajęć specjalizacyjnych zdobywa pełne kwalifikacje i uprawnienia zawodowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz 1575 z późn. zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela załącznik nr 3 (Dz. U. poz.1450).

 

Oferta Instytutu obejmuje między innymi:

· realizację 960 godzin praktyki zawodowej, śródrocznej i ciągłej,

· organizację zajęć praktycznych i ćwiczeniowych,

· organizację letnich plenerów artystycznych,

· profesjonalne wyposażenie zaplecza dydaktycznego,

· prowadzenie instytutowej biblioteki,

· wsparcie inicjatyw studenckich (koła naukowe, konkursy, wydarzenia kulturalne i sportowe).

 

Studia odbywają się w formie stacjonarnej (bezpłatnej dla osób z obywatelstwem polskim lub posiadających Kartę Polaka) gwarantującej zdobycie atrakcyjnych i poszukiwanych zawodów.

 

Kliknij i zobacz zaplecze dydaktyczne Instytutu Pedagogicznego:

kadry edukacja artystyczna

 Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu Sztuk Wizualnych z Grafiką Projektową i Fotografią (SzWzGPiF)

 Sztuki Wizualne z Grafiką Projektową i Fotografią


czego uczymy 1

 

Absolwent posiada wiedzę oraz umiejętności wykwalifikowanego plastyka – twórcy w zakresie sztuk plastycznych oraz kreatywnego animatora kultury współczesnej i jej świadomego uczestnika. Jest przygotowany do realizacji i upowszechniania różnorodnych form wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, poznawczych, edukacyjnych i użytkowych.

Potrafi stosować analogowe i cyfrowe techniki rejestracji i przetwarzania obrazu, wyraża własne koncepcje artystyczne za pomocą fotografii. Potrafi wykonać transformacje plastyczne za pomocą technik cyfrowych, programów graficznych z wykorzystaniem możliwości współczesnych urządzeń i sprzętu.

Posiada przygotowanie do podjęcia twórczej pracy zawodowej w ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej, do prowadzenia działań z zakresu animacji sztuki, w mass mediach, strukturach promocyjnych i reklamowych.

Jest przygotowany do podjęcia samodzielnej działalności twórczej z zakresu sztuk wizualnych oraz szeroko rozumianej grafiki projektowej, wydawniczej, reklamy, komunikacji i identyfikacji wizualnej oraz do podjęcia pracy w studiach projektowych, w mass mediach i w obszarze internetowej komunikacji wizualnej.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym
z zakresu sztuk wizualnych.

Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu sztuk wizualnych z grafiką projektową i fotografią jest realizowana w formie stacjonarnej.

 

Studia opierają się na ciekawym programie nauczania obejmującym takie przedmioty w toku studiów jak:

 • malarstwo,
 • rzeźba,
 • grafika,
 • podstawy fotografii,
 • podstawy projektowania graficznego,
 • plenery artystyczne (wakacje letnie),
 • projektowanie w przestrzeni wirtualnej,
 • reklama produktu,
 • podstawy realizacji filmowej,
 • fotografia studyjna i użytkowa,
 • komputerowe programy graficzne,
 • reklama produktu.

To tylko część naszej oferty edukacyjnej w celu poznania pełnego planu studiów sprawdź plan studiów.

 

jakie kwalifikacje 1

 Absolwent posiada kwalifikacje do:

 • zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych,
 • uprawnienia do prowadzenia zajęć plastycznych w instytucjach oświatowo-wychowawczych i innych, w których wymagane jest posiadanie przygotowania pedagogicznego.

 

co po studiach 1

 Absolwenci grupy zajęć specjalizacyjnych z zakresu Sztuk Wizualnych z Grafiką Projektową i Fotografią uzyskują przygotowanie pedagogiczne

Absolwenci znajdują zatrudnienie w placówkach, takich jak:

 • studia graficzne,
 • agencje reklamowe,
 • drukarnie,
 • wydawnictwa,
 • studia fotograficzne,
 • muzea i galerie,
 • instytucje kulturalne i artystyczne,
 • szkoły podstawowe,
 • instytucje oświatowo-wychowawcze.

 

Absolwenci posiadają dodatkowe umiejętności: tworzenia i realizacji własnych koncepcji artystycznych z wykorzystaniem różnych technik i narzędzi oraz z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

 Przedmioty realizowane w trakcie studiów

Wykaz przedmiotów znajduje się w zakładce Plany studiów - KLIKNIJ i SPRAWDŹ

książka copy

 

Public Relations i reklama

Charakterystyka kierunku

Kierunek Public relations i reklama jest istotnym elementem poszerzenia oferty edukacyjnej. Kierunek Public relations i reklama charakteryzuje się przede wszystkim zwróceniem uwagi studentów na budowę relacji i dialogu pomiędzy organizacją a jej otoczeniem. Studia zapewniają znajomość narzędzi PR, otoczenia medialnego, a także kształtowanie ponadprzeciętnej kompetencji będą się uczyć kreatywnych rozwiązań komunikacyjnych, opartych na zarządzaniu przez cele. Studia umożliwią realizację projektów promocyjnych, dzięki czemu absolwent kierunku przygotowany będzie do podjęcia wyzwań na rynku pracy.

Public Relations jest istotną funkcją zarządzania wspierającą życie społeczne w jego najszerszym rozumieniu: począwszy od sprawowania władzy na szczeblu lokalnym, krajowym, przez szeroko pojmowaną działalność gospodarczą, edukację, służbę zdrowia i działalność charytatywną, a na polityce międzynarodowej kończąc.

Budowanie pozytywnego wizerunku organizacji dzięki świadomym, celowym, systematycznym i długotrwałym oddziaływaniom w dobie społeczeństwa informacyjnego jest szczególnie istotnym zabiegiem z uwagi na funkcjonowanie podmiotów na dynamicznej arenie rynkowej.

Reklama jako jeden z kanałów komunikowania się przedsiębiorstwa z otoczeniem stanowi ważny element strategii marketingowej oddziałującej na zachowania konsumenckie. W trosce o dbałość jakości komunikatów w tym obszarze, a jednocześnie zachowując intencje obejmujące rygory etyczne, konstruowanie kierunku Public Relations i reklama jest nie tylko reakcją na zapotrzebowanie na zasoby ludzkie lokalnego rynku w obszarze brandingu, komunikacji w social mediach, zarządzania marką w Internecie, ale ogólnego trendu w skali globalnej.

Intencje pracodawców, aby pozyskali specjalistów przygotowanych w praktyczny sposób do wykonywania zawodu są skorelowane z profilem i poziomem konstruowanego kierunku w PWSZ w Nowym Sączu. Studia zapewniają znajomość narzędzi PR, otoczenia mediowego, a także kształtowanie ponadprzeciętnej kompetencji językowej (komunikacyjnej).

 

Studia odbywają się w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

 

Kliknij i zobacz zaplecze dydaktyczne Instytutu Pedagogicznego:

kadry edukacja artystyczna

 Public Relations i reklama (PRiR)

 Public Relations i reklama

 


czego uczymy 1

 

Na kierunku Public relations i reklama studenci będą się uczyć kreatywnych rozwiązań komunikacyjnych, opartych na zarządzaniu przez cele. Studia umożliwią realizację projektów promocyjnych, dzięki czemu absolwent kierunku przygotowany będzie do podjęcia wyzwań na rynku pracy. Public Relations jest istotną funkcją zarządzania wspierającą życie społeczne w jego najszerszym rozumieniu: począwszy od sprawowania władzy na szczeblu lokalnym, krajowym, przez szeroko pojmowaną działalność gospodarczą, edukację, służbę zdrowia i działalność charytatywną, a na polityce międzynarodowej kończąc.

Oprócz szerokiej wiedzy z zakresu nauk społecznych (nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki socjologiczne oraz psychologia)dotyczących uwarunkowań relacji międzyludzkich, studenci zdobędą umiejętności i kompetencje społeczne np. umiejętność organizacji pracy w grupie i efektywnej komunikacji w zespole, umiejętność dobierania treść i form komunikatów z uwzględnieniem specyfiki społecznej i kulturowej odbiorców, będzie otwarty na nowe rozwiązania w dziedzinie komunikacji wizualnej, medialnej i społecznej. Poznają zasady posługiwania się nowymi technologiami w celach komunikacyjnych. W ramach praktyk studenci będą mieć możliwość zdobycia praktycznych umiejętności związanych z wykonywaniem przyszłego zawodu.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym
z zakresu Public Relations i reklamy.

Kierunek Public Relations i reklama będzie realizowany w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

 

Studia opierają się na ciekawym programie nauczania obejmującym takie przedmioty w toku studiów jak:

 • Dynamika grup społecznych
 • Trening kreatywności

 •  PR w mediach

 •  PR w organizacjach komercyjnych i niekomercyjnych

 •  Współpraca z mediami

 •  Komunikacja międzykulturowa

 •  Kultura języka mówionego

 •  Psychologia reklamy

 •  Projektowanie graficzne i DTP

 •  Copywriting

 •  Strategie promocyjne

 •  Projektowanie stron www i zarządzanie nimi 

 

To tylko część naszej oferty edukacyjnej w celu poznania pełnego planu studiów sprawdź plan studiów.

 

jakie kwalifikacje 1

 Absolwent posiada kwalifikacje do:

 • zajmowania stanowiska specjalisty ds. public relations,
 • zajmowania stanowiska specjalisty ds. reklamy i marketingu.

 

co po studiach 1

Absolwenci znajdują zatrudnienie w placówkach, takich jak:

 • instytucje medialne,
 • studia graficzne,
 • agencje reklamowe,
 • wydawnictwa,
 • studia fotograficzne lub eventowe,
 • komórki lub wydziały promocji, reklamy, marketingu lub public relations w urzędach i jednostkach różnego szczebla.

 

Absolwenci posiadają dodatkowe umiejętności: 

 • projektowania i realizacji strategii public relations (komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej);
 • stosowania adekwatnych instrumentów i narzędzi public relations;

 •  budowania i podtrzymywania relacji z mediami, tworzenia tekstów informacyjnych i wizerunkowych;

 •  wykorzystania różnych typów mediów (w tym także mediów społecznościowych) w komunikacji public relations;

 •  projektowania i organizowania szkoleń z zastosowaniem nowoczesnych platform edukacyjnych;

 •  zarządzania wizerunkiem instytucji w mediach społecznościowych;

 •  kształtowania wizerunku produktu i marki z wykorzystywaniem wiedzy i narzędzi stosowanych w reklamie i copywritingu

 •  redagować korespondencję, komunikaty prasowe, teksty promocyjne i reklamowe;

 •  komunikacji społecznej oraz analitycznego i refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową.

 

Studenci mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy i kompetencji angażując się w działalność studenckich kół naukowych, organizację konferencji naukowych, uczestnictwo w projektach współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, programy międzynarodowej wymiany studentów „ERASMUS+”.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych.Przedmioty realizowane w trakcie studiów

Wykaz przedmiotów znajduje się w zakładce Plany studiów - KLIKNIJ i SPRAWDŹ

książka copy

 

 

 

Studia drugiego stopnia

Pedagogika II stopnia

Warunki rekrutacji

O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek Pedagogika:


1) w grupie zajęć specjalizacyjnych w zakresie: Logopedia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów:

a) na kierunku „Pedagogika” i posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela,

b) na innych kierunkach studiów z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych i posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela – kandydaci przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej oraz mają obowiązek w trakcie studiów drugiego stopnia zaliczyć moduł przedmiotów kierunkowych w ramach zajęć nie objętych planem studiów;

2) w grupie zajęć specjalizacyjnych w zakresie: Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna mogą ubiegać się jedynie kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów:

a) na kierunku „Pedagogika” i posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

3) w pozostałych grupach zajęć specjalizacyjnych mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów:

a) na kierunku „Pedagogika”

b) na innych kierunkach studiów z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych – kandydaci przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej oraz mają obowiązek w trakcie studiów drugiego stopnia zaliczyć moduł przedmiotów kierunkowych w ramach zajęć nie objętych planem studiów.

 

 

Na kierunku Pedagogika, kandydatów, o których mowa w pkt 1a i 3a (patrz wyżej) przyjmuje się biorąc pod uwagę średnią arytmetyczną ocen uwzględniającą: ocenę na dyplomie oraz średnią arytmetyczną ocen ze studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich określoną w zaświadczeniu wydanym przez uczelnię, która nadała tytuł zawodowy lub na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w trakcie studiów, wyliczonej przez Komisję Rekrutacyjną ze wszystkich ocen znajdujących się w indeksie studiów pierwszego stopnia/jednolitych magisterskich – w przypadku braku możliwości uzyskania zaświadczenia o średniej arytmetycznej ocen.

Natomiast kandydatów, o których mowa w pkt 1b i 3b przyjmuje się biorąc pod uwagę średnią arytmetyczną ocen uwzględniającą: ocenę na dyplomie ukończenia studiów, ocenę uzyskaną w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej podczas której kandydat powinien wykazać się podstawową wiedzą na temat:

a) miejsca pedagogiki i jej subdyscyplin w systemie nauk oraz powiązań z innymi dyscyplinami,

b) prawidłowości dotyczących funkcjonowania grup społecznych, ich klasyfikacji, struktury oraz rodzajów więzi społecznych, prawidłowości i zakłóceń w tym obszarze,

c) procesów komunikacji interpersonalnej,

d) organizacji i funkcjonowania placówek oświatowych, kulturalnych i medialnych, a także umiejętnością sformułowania i uzasadnienia własnej opinii o zakresie i praktycznym znaczeniu praktyk zawodowych.

 

Charakterystyka kierunku

 

Studia drugiego stopnia na kierunku Pedagogika prowadzone są na profilu praktycznym, co oznacza, że realizowany program studiów, oprócz przygotowania teoretycznego, zapewnienia możliwości zdobycia doświadczenia praktycznego.

Oferta Instytutu obejmuje między innymi: odpowiedni wymiar i formę praktyk zawodowych śródrocznych i ciągłych, szeroki wachlarz zajęć w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów, laboratoriów, profesjonalnie wyposażone zaplecze dydaktyczne, bogato wyposażoną bibliotekę instytutową, wsparcie inicjatyw studenckich (koła naukowe, konkursy, wydarzenia kulturalne i sportowe).

Ponadto absolwent kierunku studiów drugiego stopnia Pedagogika w zależności od grupy zajęć specjalizacyjnych zdobywa pełne kwalifikacje i uprawnienia zawodowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz 1575 z późn. zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela załącznik nr 3 (Dz. U. poz.1450).

Absolwent posiada poszerzoną i głęboką wiedzę pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, psychologiczną, socjologiczną i biologiczną, która stanowi podstawę wielowymiarowej działalności w obszarze kształcenia, wychowania i rozwoju człowieka w ciągu całego życia. Potrafi z refleksją podejmować kreatywne i nowatorskie działania w obszarze procesów pedagogicznych. Potrafi prowadzić badania naukowe, wykorzystywać ich wyniki w praktyce pedagogicznej i na ich podstawie wdrażać pomysły usprawniające oraz doskonalące efekty pracy pedagogicznej zgodnie z zasadami i normami etyki.

W trakcie studiów studenci realizują swoje pasje, działając w kołach naukowych, przygotowując publikacje i referaty na konferencje naukowe, angażują się również w wydarzenia kulturalne i inicjatywy dla najmłodszych. Instytut biorąc odpowiedzialność za kształcenie swoich studentów dokłada wszelkich starań, by czas studiowania został wykorzystany efektywnie, doskonaląc programy kształcenia, wzbogacając ofertę edukacyjną, utrzymując stały i przyjazny kontakt z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz monitorując losy absolwentów.

Studenci mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy i kompetencji angażując się w działalność studenckich kół naukowych, organizację konferencji naukowych, uczestnictwo w projektach współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, programy międzynarodowej wymiany studentów "ERASMUS+". 

 

 Kliknij i zobacz jak wyglądały wydarzenia organizowane w Instytucie Pedagogicznym

kadr wąski 2

 Kliknij i zobacz bazę dydaktyczną Instytutu Pedagogicznego:

kadr wąskiGrupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (EPiW II)

Grupy zajęć specjalizacyjnych wybierane są po I roku studiów


Absolwent Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej uzyska wszechstronną i profesjonalną wiedzę oraz umiejętności i kompetencje samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu: edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, działalności prospołecznej, samodoskonalenia oraz samokształcenia, kreatywnych i nowatorskich działań w obszarze procesów pedagogicznych, umiejętności współpracy z różnymi podmiotami i podejmowania zadań w środowiskach uwarunkowań rozwojowych dzieci, rodziny, małych grup społecznych, prowadzenia badań naukowych i wykorzystywania wyników w praktyce pedagogicznej, wdrażania pomysłów usprawniających oraz doskonalących efekty pracy pedagogicznej.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu pedagogiki.

 

Studia oferują ciekawy program studiów obejmujący między innymi takie przedmioty jak:

 • Edukacja kreatywna - kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji,
 • Tutoring rozwojowy w pracy z dziećmi,
 • Edukacja medialna,
 • Edukacja nowej generacji,
 • Edukacja polonistyczna z metodyką - wspieranie rozwoju językowego dziecka,
 • Edukacja społeczna,
 • Projektowanie aktywności ruchowej i muzycznej dziecka,
 • Projektowanie działań zintegrowanych w edukacji dziecka,
 • Trening umiejętności wychowawczych,
 • Współczesne koncepcje wczesnej edukacji dziecka.

 

jakie kwalifikacje 1

Absolwent grupy zajęć specjalizacyjnych Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela:

 • w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych,
 • wychowawcy w świetlicach szkolnych i nauczyciela wychowawcy w internatach.

 

co po studiach 1

Absolwent znajduje zatrudnienie w:

 • w przedszkolach: szkolnych, publicznych, prywatnych, społecznych,
 • klasach I-III szkół podstawowych,
 • w świetlicach szkolnych,
 • w internatach,
 • w instytucjach organizujących czas wolny dzieciom,
 • w edukacji domowej i nauczaniu indywidualnym.

  

Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu Logopedii

LOGOPEDIA (L II)

Grupy zajęć specjalizacyjnych wybierane są po I roku studiów


Logopedia jest nauką o kształtowaniu właściwej mowy w okresie jej rozwoju i jej doskonaleniu w późniejszym okresie, a także o usuwaniu różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy.

Absolwent grupy zajęć specjalizacyjnych Logopedia przygotowany jest do podjęcia szeroko rozumianej pracy edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami mowy i jej rozwoju, z trudnościami w nabywaniu języka, uczeniu się czytania i pisania, z zaburzeniami artykulacyjnymi. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu pedagogiki.

 

Studia oferują ciekawy program studiów obejmujący między innymi takie przedmioty jak:Elementy ortodoncji

 • Fonetyka i fonologia,
 • Foniatria i audiologia,
 • Metodyka postępowania logopedycznego -budowanie kompetencji lingwistycznej,
 • Wybrane problemy psycholingwistyki,
 • Wybrane zagadnienia z neurologii,
 • Wybrane zagadnienia z psychiatrii dziecięcej,
 • Zaburzenia mowy związane z brakiem sprawności realizacyjnych,
 • Zaburzenia mowy związane z niewykształconymi sprawnościami percepcyjnymi,
 • Zaburzenia mowy związane z rozpadem systemu komunikacyjnego.

 

jakie kwalifikacje 1

Absolwent posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska:

 •  nauczyciela logopedy w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, szkołach policealnych, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach II stopnia, branżowych szkołach I stopnia, placówkach oświatowo-wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Absolwent posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć:

 •  wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia:

 • terapii logopedycznej,
 • zajęć z osobami o sprzężonych zaburzeniach rozwojowych i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • badań i działań praktycznych w zakresie ogólnej diagnozy stanu rozwoju mowy,
 • ogólnej terapii zaburzeń komunikacji człowieka na różnych etapach rozwoju i w różnych sferach aktywności: edukacyjnej, społecznej i zawodowej,
 • samodzielnego zarządzania zespołem i placówką, w której prowadzona jest diagnoza i terapia zaburzeń komunikacji językowej,
 • prywatnej praktyki logopedycznej.

 

co po studiach 1

 Absolwenci kierunku Pedagogika – grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu logopedii znajdują zatrudnienie w placówkach, takich jak:

 • szkoły podstawowe,
 • przedszkola,
 • gabinety i poradnie logopedyczne,
 • placówkach wychowania pozaszkolnego.

  

Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu Kryminologii i Resocjalizacji

KRYMINOLOGIA I RESOCJALIZACJA Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM (KiRzPP II)

Grupy zajęć specjalizacyjnych wybierane są po I roku studiów


czego uczymy 1

Po ukończeniu studiów Resocjalizacja z elementami kryminologii z przygotowaniem pedagogicznym absolwent posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne w zakresie rozpoznawania zjawisk przestępczych w ich szerokim spektrum objawów i uwarunkowań oraz prowadzenia systemowo rozumianych oddziaływań profilaktyczno-resocjalizacyjnych, obejmujących prewencję kryminalną i profilaktykę oraz resocjalizację, z uwzględnieniem diagnozowania, projektowania, prowadzenia i ewaluacji procesu resocjalizacji osób podejmujących zachowania przestępcze, zarówno w warunkach środowiska otwartego, jak i instytucjach o charakterze karnym, wychowawczym i poprawczym. Jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w grupach, organizacjach i instytucjach działających na rzecz rozwiązywania problemów edukacyjnych, funkcjonowania społecznego oraz wsparcia osób niedostosowanych społecznie i wykolejonych przestępczo.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu pedagogiki.

 

Studia oferują ciekawy program studiów obejmujący między innymi takie przedmioty jak:

 • psychologia penitencjarna
 • współczesne problemy kryminologii
 • psychologia przestępczości
 • metodyka streetworkingu
 • polityka karna i penitencjarna
 • prawo karne wykonawcze
 • podstawy interwencji kryzysowej
 • wybrane zagadnienia prewencji przestępczości

 

jakie kwalifikacje 1

Absolwent grupy zajęć specjalizacyjnych Kryminologia i resocjalizacja z przygotowaniem pedagogicznym posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska :

 • wychowawcy w szkolnych schroniskach młodzieżowych,
 • wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
 • wychowawcy w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,
 • nauczyciela w szkołach wchodzących w skład młodzieżowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,
 • nauczyciela pedagoga w przedszkolach, szkołach i placówkach,
 • nauczyciela wychowawcy w świetlicach szkolnych i w internatach.

Absolwent posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć:

 • resocjalizacyjnych uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne osób niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, w szkołach i placówkach.

 

co po studiach 1

Absolwent znajduje zatrudnienie w placówkach wynikających z uzyskanych kwalifikacji oraz w:

 • świetlicach profilaktycznych,
 • świetlicach środowiskowych,
 • świetlicach socjoterapeutycznych, policji, sądach (w charakterze kuratorów sądowych),
 • prokuraturach,
 • zakładach poprawczych,
 • zakładach karnych i aresztach śledczych (zarówno w charakterze wychowawców penitencjarnych, jak i w służbie więziennej),
 • ośrodkach pomocy społecznej (w charakterze streetworkerów),
 • ośrodkach terapii uzależnień, stowarzyszeniach i fundacjach zajmujących się profilaktyką i resocjalizacją osób niedostosowanych społecznie).

 Przedmioty realizowane w trakcie studiów

 

Wykaz przedmiotów znajduje się w zakładce Plany studiów - KLIKNIJ i SPRAWDŹ

 

książka copy

Studia jednolite magisterskie

Studia jednolite magisterskie

 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA i WCZESNOSZKOLNA (PPiW)

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (5-letnie jednolite studia magisterskie) jest to nowy kierunek studiów w ofercie Instytutu Pedagogicznego, dający kwalifikacje nauczycielskie.


 

Absolwenci uzyskują wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, niezbędne do pracy w zawodzie nauczyciela w przedszkolu, klasach I-III szkoły podstawowej w systemie placówek publicznych i niepublicznych. Kierunek prowadzony jest w formie stacjonarnej. Absolwenci to specjaliści w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej którzy uzyskują kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i nauczyciela klas I-III szkoły podstawowej.  Uzyskują kwalifikacje zgodnie  z założeniem profesjonalizmu, rozwijając swoje dyspozycje intelektualne i osobowościowe do refleksyjnego interpretowania rzeczywistości społecznej, edukacyjnej i wychowawczej.

Studia opierają się na ciekawym programie nauczania obejmującym takie przedmioty w toku studiów jak:

 • podstawy pedagogiki przedszkolnej,
 • podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej,
 • współczesne koncepcje w kształceniu dzieci,
 • psychologia rozwoju dziecka,
 • trening kreatywności,
 • teoretyczne podstawy wychowania,
 • strategie zabawowe i zadaniowe w nauczaniu języka obcego.

 To tylko część naszej oferty edukacyjnej w celu poznania pełnego planu studiów sprawdź plan studiów.

 

Absolwent posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska:

 • nauczyciela w przedszkolach i w klasach 1-3 szkół podstawowych, kwalifikacje odpowiadają wymaganiom wynikającym z Podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w klasach 1-3 szkół podstawowych.
 • zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu pedagogiki.
 • dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym zorientowanym na edukację przedszkolną i wczesnoszkolną.

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia:

 • zajęć w ramach edukacji domowej, nauczania indywidualnego, alternatywnych form wychowania przedszkolnego, realizacji projektów unijnych związanych z edukacją małego dziecka, jest przygotowany do samodzielnego organizowania procesów edukacyjnych i wychowawczych w ramach własnej działalności gospodarczej.
 • aktywności w różnych obszarach działań edukacyjnych oraz do pracy w przedszkolach, szkolnictwie, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i placówkach oświatowych. Jest przygotowany do planowania indywidualnej praktyki pedagogicznej oraz podejmowania roli kierowniczej w placówkach oświatowych.
 • pracy w instytucjach społecznych i artystycznych specjalizujących się w opiece i edukacji dziecka na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 •  prowadzenia badań, samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, jest przygotowany do działalności prospołecznej, samodoskonalenia oraz samokształcenia.

 

Absolwenci kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna znajdują zatrudnienie w placówkach, takich jak:

 • szkolnictwo - przedszkola i szkoły (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela),
 • placówki przedszkolne, szkolne, publiczne, prywatne, społeczne, artystyczne w obszarze pracy z dzieckiem,
 • instytucje organizujące czas wolny dzieciom.

Studenci mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy i kompetencji angażując się w działalność studenckich kół naukowych, organizację konferencji naukowych, uczestnictwo w projektach współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, programy międzynarodowej wymiany studentów "ERASMUS+".

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz studiów podyplomowych.

  

Harmonogram rekrutacji

HARMONOGRAM REKRUTACJI

baner duzy 2020.2021 

 

 

 Harmonogram rekrutacji dla kandydatów ubiegających się o przyjecie na studia drugiego stopnia na semestr letni roku akademickiego 2020/2021

ii stopień 2020.2021

 

 

Masz pytania??? Zadzwoń: 18 443 45 45, wew. 107.

 

 

 

PRZEJDŹ DO ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI NA STUDIA

 

 


 

KOMISJA REKRUTACYJNA BĘDZIE UDZIELAŁA RÓWNIEŻ WSZELAKICH INFORMACJI W GODZINACH DYŻURÓW

POD NUMEREM TELEFONU: 18 441 45 92

(godziny dyżurów będą zgodne z harmonogramem pracy komisji rekrutacyjnej)

oraz za pośrednictwem adresu e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 Harmonogram pracy Komisji Rekrutacyjnej - Instytut Pedagogiczny :

 harmonogram prac komisji rekrutacyjnej 2020

 


Studia podyplomowe

 

 

Organizacja i zarządzanie oświatą

Charakterystyka

Rodzaj studiów: doskonalące

Adresaci: absolwenci studiów wyższych: nauczyciele, pracownicy nadzoru pedagogicznego oraz pracownicy samorządowej administracji oświatowej – zainteresowani nabyciem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych do zarządzania szkołami i placówkami oświatowymi

Czas trwania studiów: dwa semestry

Liczba godzin: 276

Liczba punktów ECTS: 34

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy
 • poświadczoną przez pracownika instytutu kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • dwie fotografie o wymiarach 35x45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane imieniem i nazwiskiem

Liczba miejsc: 20

Opłata za semestr: 1 400 zł

Opis uzyskanych uprawnień lub kwalifikacji zawodowych: absolwent uzyskuje jedno z wymagań do ubiegania się o stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, o których mowa: w art. 2 pkt. 1-8 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz w § 1, pkt 2 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. 2017, poz. 1597 z późn. zm.)

 

Kontakt: Instytut Pedagogiczny, ul. Chruślicka 6, 33-300 Nowy Sącz

              Tel.: 18 547-56-06/07, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Program studiów

Program studiów "Organizacja i zarządzanie oświatą"

 

Wychowanie i psychoprofilaktyka w szkole

Charakterystyka

Rodzaj studiów: doskonalące

Adresaci:

 • nauczyciele – wychowawcy różnych typów szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych

Czas trwania studiów: dwa semestry

Liczba godzin: 260

Liczba punktów ECTS: 35

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń,

Wymagane dokumenty:

 • dyplom (odpis dyplomu) ukończenia studiów wyższych
 • kwestionariusz osobowy
 • 2 fotografie

Liczba miejsc: 25

Opłata za semestr: 1 400 zł

Kwalifikacje podyplomowe: absolwenci tych studiów podyplomowych nie uzyskują formalnych kwalifikacji zawodowych. Nabywają natomiast wiedzę, a w szczególności umiejętności i kompetencje, niezbędne każdemu nauczycielowi do prowadzenia pracy wychowawczo-profilaktycznej i opiekuńczej w szkole, w aktualnych uwarunkowaniach społeczno-kulturowych, które powodują różne dysfunkcje (alienację, agresję, zaburzenia osobowości, patologie na poziomie grup społecznych) zarówno w indywidualnym funkcjonowaniu uczniów, jak i w funkcjonowaniu rodzin i środowisk, w których przebiega ich rozwój.

Będą dobrze przygotowani do kierowania zespołem klasowym, współpracy z rodzicami, nauczycielami i innymi instytucjami środowiska lokalnego, wspierającymi procesy wychowawczo-profilaktyczne.

Studia te są także przydatne w spełnieniu wymagań niezbędnych w uzyskiwaniu kolejnych stopni awansu zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem awansu na stopień nauczyciela mianowanego

 

Kontakt: Instytut Pedagogiczny, ul. Chruślicka 6, 33-300 Nowy Sącz

               Tel.: 18 547-56-06/07, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Efekty uczenia się

Zakładane, efekty uczenia się w kategoriach wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych

Wiedza

Absolwent:

 • ma podstawową wiedzę na temat terminologii, metodologii, miejsca pedagogiki i psychologii w systemie nauk oraz ich powiązań z innymi dyscyplinami
 • zna i rozumie współczesne teorie wychowania, uczenia się i nauczania dotyczące dzieci i młodzieży na poszczególnych etapach edukacyjnych oraz różnorodne uwarunkowania tych procesów
 • posiada wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym w odniesieniu do odpowiednich etapów edukacyjnych
 • dysponuje wiedzą dotyczącą procesów komunikacji interpersonalnej i społecznej w działalności pedagogicznej (dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej) oraz ich prawidłowości i zakłóceń
 • zna zasady analizowania i diagnozowania środowisk wychowawczych ucznia (rodzina, klasa, grupa wychowawcza, grupa rówieśnicza), ich specyfikę i procesy w nich zachodzące
 • posiada wiedzę w zakresie: metodyki wykonywania typowych zadań, norm i procedur stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej
 • zna sposoby diagnozowania i projektowania działalności wychowawczej, adekwatnie do potrzeb podmiotów szkolnych (uczniów, rodziców, nauczycieli), w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości
 • posiada wiedzę na temat aktualnych regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków wychowawcy klasowego
 • posiada wzbogaconą wiedzę o wykorzystywaniu technologii informacyjnych w działalności wychowawczo-opiekuńczej i profilaktycznej szkole
 • ma niezbędną wiedzę prawną z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności opiekuna w placówkach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych
 • dysponuje podstawową wiedzą prawną, niezbędną nauczycielowi – wychowawcy
 • ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych w zawodzie nauczyciela

Umiejętności

Absolwent:

 • dostrzega, obserwuje, analizuje i interpretuje zjawiska społeczne w praktyce pedagogicznej, wykorzystując wiedzę teoretyczną
 • potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu psychologii i pedagogiki w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii i realizowania działań praktycznych w procesie wychowania i profilaktyki
 • posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na: rozpoznawanie sytuacji młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (wybitnie zdolnymi i / lub z zaburzeniami), formułowanie wniosków oraz opracowywanie programów oddziaływań wspierających
 • dysponuje niezbędnymi umiejętnościami interpersonalnymi i społecznymi, wykorzystując je w praktyce pedagogicznej (we współpracy z podmiotami szkolnymi – uczniami, nauczycielami, pedagogami, rodzicami)
 • potrafi dobierać i wykorzystywać metody badawcze, procedury i przykłady dobrych praktyk oraz materiały, środki i metody pracy do realizacji zadań w zakresie wychowania, opieki i profilaktyki, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych
 • posiada umiejętność pracy z grupą (klasą, zespołem wychowawczym)
 • potrafi organizować swój warsztat pracy pedagogicznej, dokonywać ewaluacji podejmowanych działań i wskazywać obszary wymagające modyfikacji
 • umie zaprojektować plan własnego rozwoju zawodowego
 • kieruje się zasadami i normami etycznymi w działalności pedagogicznej
 • samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija swoje, profesjonalne umiejętności związane z działalnością pedagogiczną (wychowawczą, profilaktyczną i opiekuńczą) korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii informacyjnych

Kompetencje społeczne

Absolwent jest gotowy do:

 • ustawicznego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego
 • współdziałania i pracy w grupie oraz środowisku lokalnym, przyjmując w nich różne role
 • identyfikowania dylematów etycznych i rozstrzygania problemów prawnych związanych z wykonywaniem zawodu nauczyciela
 • indywidualizowania działań pedagogicznych (wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych) w stosunku do młodzieży ze specjalnymi potrzebami wychowawczymi i edukacyjnymi
 • przyjmowania odpowiedzialności za własną pracę, projektowanie i wykonywanie działań wychowawczych
 • podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy wychowawczej nauczyciela

Plan studiów

Plan studiów

Kursy doskonalące

 Szkolenia

 

Sprawdź ofertę na innych kierunkach