Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej /Uchwała Nr 89/2015/ z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie oceny programowej /stwierdziło, iż Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia oraz organizacyjne do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE. Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej. Wszystkie przez Komisję kryteria jakościowe oceny programowej uzyskały ocenę w pełni.