Egzamin dyplomowy 

Zagadnienia tematyczne na kierunek wychowanie fizyczne - Egzamin dyplomowy 2020/2021

Ramowy regulamin dyplomowania obowiązujący od 01.10.2019 r.

Regulamin antyplagiatowy

 

 

Druki do pobrania

Wytyczne i kryteria dotyczące pracy dyplomowej

Wzór strony tytułowej

Karta obiegowa

Wymogi edytorskie

Informacje dotyczące Systemu Antyplagiatowego

 

 

Szczegółowe zasady dotyczące przygotowania i złożenia pracy dyplomowej w roku akademickim 2020/2021

 

· Zgodnie z § 31 ust. 3 Regulaminu studiów termin składania prac dyplomowych upływa 7 dnia od uzyskania zaliczenia wszystkich zajęć przewidzianych w programie studiów. Dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej na uzasadniony wniosek studenta (wzór wniosku dostępny na stronie internetowej Instytutu Kultury Fizycznej w zakładce tok-studiów/dla-studenta/druki-do-pobrania).

· Student wgrywa elektroniczną wersję pracy dyplomowej w Akademickim Systemie Archiwizacji Prac Dyplomowych (ASAP) w celu przeanalizowania jej przez system antyplagiatowy (po akceptacji pracy przez promotora).

· Student składa w sekretariacie Instytutu Kultury Fizycznej następujące dokumenty:

1. egzemplarz archiwalny pracy dyplomowej wraz z akceptacją promotora (dwustronnie drukowany w kolorze, przedziurkowany, związany sznurkiem, bez oprawy ). O wyborze formy pracy dyplomowej /elektroniczna lub papierowa| przeznaczonej do oceny i recenzji decydują odpowiednio promotor i recenzent.

2. dowód opłaty za dyplom na kwotę 60 zł wniesionej na indywidualne konto studenta (nr konta znajduje w systemie Wirtualny Dziekanat, zakładka FINANSE),

3. druki wygenerowane przez system antyplagiatowy:

- „Opinia promotora w sprawie przyjęcia pracy dyplomowej”- (zał. nr 2 do Regulaminu antyplagiatowego);

- „Oświadczenie dotyczące praw autorskich i danych osobowych przechowywanych w ASAP i JSA (zał. nr 3 do Regulaminu antyplagiatowego);

- raport JSA

Podstawa prawna:

1. Zarządzenie Nr 67/2019 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustanowienia ramowego regulaminu dyplomowania studentów.

2. Zarządzenie nr 25/2019 Rektora PWSZ w Nowym Sączu w sprawie wprowadzania Regulaminu antyplagiatowego określającego zasady funkcjonowania w Uczelni Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac.

3. Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, obowiązującego od dnia 1 października 2019 r., powołany Uchwałą nr 46/2019 Senatu PWSZ w Nowym Sączu.