BEZPŁATNY KURS PRZYGOTOWAWCZY - ROK AKAD. 2019/2020

 

Charakterystyka

Na kierunku wychowanie fizyczne student zdobywa wiedzę i umiejętności z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej, które pozwalają oddziaływać na osobowość i organizm człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb w zakresie rozwoju somatycznego i motorycznego oraz związanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej. Przygotowuje się do pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w środowisku lokalnym oraz samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu, wypoczynkowi i urodzie. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w: przedszkolach, szkołach podstawowych, instytucjach kultury fizycznej, w tym w ośrodkach sportu i rekreacji, ogniskach TKKF itp. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz do kształcenia podyplomowego. Ponadto, zgodnie z wybraną specjalnością studiów (jedną z pięciu) posiada dodatkowe kompetencje zawodowe oraz możliwości zatrudnienia.

Przykłady przedmiotów w toku studiów:

- anatomia człowieka                               

- biomechanika

- pedagogika

- edukacja zdrowotna

- teoria i metodyka sportów indywidualnych  i zespołowych

Nabyte umiejętności m.in.:

- prowadzenia procesu dydaktyczno-wychowawczego

- promowania zdrowia i aktywności fizycznej w środowisku lokalnym

- dodatkowe kompetencje zgodnie z wybraną specjalnością studiów np. programowania i prowadzenia procesu odnowy biologicznej, projektowania i realizacji zajęć kompensacyjno-korekcyjnych

 
 Możliwości pracy:

- placówki oświatowe (przedszkola, szkoły podstawowe)

- ośrodki sportu i rekreacji

- zgodnie z wybraną specjalnością np. ośrodki gimnastyki korekcyjnej, kluby sportowe, gabinety odnowy biologicznej, kluby fitness, jednostki służb mundurowych

Praktyki

W trakcie edukacji, student kierunku wychowanie fizyczne, realizuje obowiązkowe praktyki zawodowe w wymiarze 480 godzin, z zakresu: przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i wychowania fizycznego w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz (w zależności od wybranej specjalności studiów) z gimnastyki korekcyjnej, odnowy biologicznej, specjalizacji instruktorskiej, trenera personalnego, kinezygerontoprofilaktyki, wychowania fizycznego w służbach mundurowych.