Charakterystyka

Kierunek Fizjoterapia, jednolite, 5-letnie studia magisterskie, stacjonarne, profil praktyczny

Studia na kierunku fizjoterapia pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej, które są niezbędne do wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Celem kształcenia jest przygotowanie studenta do samodzielnej pracy do samodzielnej pracy z osobami zdrowymi, chorymi i niepełnosprawnymi, w zakresie stosowania zabiegów fizjoterapeutycznych w profilaktyce oraz w celach leczniczych.

Przykłady przedmiotów w toku studiów:

- anatomia prawidłowa człowieka               

- fizjologia człowieka

-biomechanika z elementami kinezjologii

- terapia manualna

- kinezyterapia

- metody specjalne w fizjoterapii

- diagnostyka funkcjonalna i programowanie fizjoterapii

- fizjoterapia kliniczna

Nabyte umiejętności m.in:

- dokonywania oceny funkcjonalnej pacjenta poddawanego fizjoterapii

- kwalifikowania, planowania oraz prowadzenia zabiegów fizjoterapeutycznych

- zlecania i dostosowania wyrobów medycznych

- prowadzenia działalności fizjoterapeutycznej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych

 

Możliwości pracy:

- podmioty wykonujące działalność leczniczą, w których prowadzona jest fizjoterapia (szpitale, sanatoria, przychodnie, gabinety jak również ośrodki sportowe)

 

 

 

 

 

 

Praktyki:

Student kierunku fizjoterapia zobligowany jest do odbycia uwzględnionych w planie studiów praktyk zawodowych z zakresu fizjoterapii, zarówno śródrocznych jak i wakacyjnych, łącznie 1560 godzin.

Praktyki zawodowe odbywają się w warunkach właściwych dla zakresu działalności zawodowej związanej z kierunkiem fizjoterapia, w sposób umożliwiający bezpośrednie wykonanie czynności praktycznych przez studentów. Studenci wykonują określone czynności fizjoterapeutyczne z udziałem pacjentów w różnym wieku i z różnymi dysfunkcjami pod nadzorem opiekuna praktyk.

Praktyki zawodowe są organizowane w odpowiednich typach instytucji/placówek, do pracy w których absolwent uzyskuje kwalifikacje, podmiotach wykonujących działalność leczniczą, w których prowadzona jest fizjoterapia, zapewniających możliwość osiągnięcia wszystkich efektów uczenia się charakterystycznych dla danej praktyki zawodowej.

 

Sylwetka Absolwenta

Studiowanie na tym kierunku pozwala na uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do samodzielnego wykonywania zawodu fizjoterapeuty, a tym samym przygotowuje do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych. Absolwenci kierunku fizjoterapia zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności niezbędne do: kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów i przygotowani do nienagannego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych oraz dostosowywania swych działań do nadrzędnych celów rehabilitacji w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych oraz kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii. Będą charakteryzować się odpowiednimi predyspozycjami psychofizycznymi koniecznymi w pracy z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi, a także sprawnością fizyczną, niezbędną do tego, by móc poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia fizyczne z tymi osobami.