[TRANSKRYPCJA]

Instytut Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu powstał w 2009 r. na bazie istniejącego Zakładu Wychowania Fizycznego w Instytucie Pedagogicznym i Studium Wychowania Fizycznego jako jednostki ogólnouczelnianej.

Siedzibą Instytutu jest nowoczesny kompleks dydaktyczno – naukowo – sportowy, w skład którego wchodzą: budynek dydaktyczny, a w nim nowoczesne pracownie naukowe, m.in.: fizykoterapii, masażu i terapii manualnej, anatomii i antropologii, fizjologii z laboratorium hipoksji, biochemii, biomechaniki, odnowy biologicznej, krioterapii, kinezyterapii, hydroterapii, a także nowoczesne obiekty sportowe czyli: pełnowymiarowa hala sportowa z tunelem lekkoatletycznym, sala fitness, hala gimnastyczna z siłownią, kryta pływalnia, wielofunkcyjne boiska zewnętrzne, pełnowymiarowe boisko piłkarskie ze sztuczną trawą oraz stadion lekkoatletyczny wraz z zapleczem.

Instytut Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu prowadzi jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia oraz studia pierwszego stopnia na kierunkach bezpieczeństwo wewnętrzne, a także wychowanie fizyczne.

Studia na kierunku fizjoterapia (5-letnie studia magisterskie) prowadzą do zdobycia przygotowania zawodowego niezbędnego do samodzielnej pracy z osobami zdrowymi, chorymi i niepełnosprawnymi, w zakresie stosowania zabiegów fizjoterapeutycznych w profilaktyce oraz w celach leczniczych. Pozwalają na uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych. Studia mają charakter praktyczny, w toku nauki student realizuje 1560 godzin praktyk zawodowych, jest przygotowany do pracy w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i innych podmiotach, w których prowadzona jest fizjoterapia. Studenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, zdobywają ogólną wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych tworzących podbudowę dla rozumienia istoty bezpieczeństwa zarówno w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu zasad funkcjonowania instytucji państwa, zadań administracji publicznej oraz problematyki zarządzania w sytuacjach kryzysowych. W toku studiów istnieje możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień m.in.: kierownika ds. bezpieczeństwa (imprez masowych), udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, instruktora sportu w zakresie: pływania czy narciarstwa zjazdowego, a także ratownika wodnego. Trzy-letnie studia, obejmujące 960 godzin praktyk zawodowych służą przygotowaniu do pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.

Na kierunku wychowanie fizyczne student zdobywa wiedzę i umiejętności z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej. Przygotowuje się do pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w środowisku lokalnym oraz samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu, wypoczynkowi i urodzie. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego w: przedszkolach i szkołach podstawowych, instytucjach oświatowych oraz instytucjach kultury fizycznej.Ponadto, zgodnie z wybraną grupą zajęć specjalizacyjnych posiada dodatkowe kompetencje zawodowe oraz możliwości zatrudnienia (np. prowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla funkcjonariuszy służb mundurowych, zajęć gimnastyki korekcyjnej czy prowadzenia procesu odnowy biologicznej). Studia na tym kierunku przewidują uczestnictwo w obozach szkoleniowych letnim i zimowym.

Studia na wszystkich kierunkach w Instytucie Kultury Fizycznej prowadzone są w specjalistycznych pracowniach i laboratoriach przez wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowo-dydaktycznych. Studenci, którzy oczekują na zajęcia, mogą skorzystać, ze specjalnie przygotowanej dla nich strefy relaksu.

Rozbudowany system kształcenia praktycznego, niewielkie grupy ćwiczeniowe, współpraca ze środowiskiem lokalnym sprzyja uzyskaniu przez studentów cennych umiejętności praktycznych zapewniających lepszy start na rynku pracy. W trakcie studiów istnieje możliwość rozwijania swoich pasji zarówno sportowych jak i naukowych. W Instytucie działają sekcje Akademickiego Związku Sportowego odnosząc sukcesy w wielu dziedzinach sportu. W ramach działalności kół naukowych studenci mają możliwość uczestnictwa w projektach badawczych, warsztatach i konferencjach dla młodych naukowców. Łącząc naukę z zabawą studencki Instytutu Kultury Fizycznej corocznie organizują lub współorganizują wiele imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla środowiska lokalnego. Program Erasmus+ umożliwia studentom mobilność zagraniczną, czyli wyjazdy w celach edukacyjnych. Studenci mogą się ubiegać o wyjazd na studia do uczelni zagranicznej, z którą PWSZ współpracuje w ramach zawartej umowy, a także na praktyki do krajów Unii Europejskiej. Zapraszamy do studiowania w IKF!

 

[TRANSKRYPCJA]

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu posiada nowoczesną bazę sportową w postaci Kampusu Dydaktyczno-Sportowego przy ul. Kościuszki 2.

W skład kampusu wchodzą: kryta pływalnia, pełnowymiarowa hala sportowa z tunelem lekkoatletycznym, treningowa hala sportowa wraz z siłownią, wielofunkcyjne boiska zewnętrzne z kortami tenisowymi, pełnowymiarowe boisko piłkarskie ze sztuczną trawą, stadion lekkoatletyczny wraz z zapleczem oraz przestronny budynek dydaktyczny.

W budynku dydaktycznym znajdują się specjalistyczne pracownie: kinezyterapii, fizykoterapii, masażu i terapii manualnej, hydroterapii, odnowy biologicznej, biomechaniki, anatomii i antropologii, a ponadto w obrębie pracowni nauk biomedycznych: laboratorium fizjologii, hipoksji oraz krioterapii.

Kampus Dydaktyczno-Sportowy PWSZ w Nowym Sączu zapewnia najwyższą jakość kształcenia oraz rozwoju sportowych pasji wszystkich studentów.