Studia pierwszego stopnia

Wychowanie Fizyczne

 

BEZPŁATNY KURS PRZYGOTOWAWCZY - ROK AKAD. 2019/2020

 

Charakterystyka

Na kierunku wychowanie fizyczne student zdobywa wiedzę i umiejętności z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej, które pozwalają oddziaływać na osobowość i organizm człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb w zakresie rozwoju somatycznego i motorycznego oraz związanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej. Przygotowuje się do pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w środowisku lokalnym oraz samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu, wypoczynkowi i urodzie. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w: przedszkolach, szkołach podstawowych, instytucjach kultury fizycznej, w tym w ośrodkach sportu i rekreacji, ogniskach TKKF itp. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz do kształcenia podyplomowego. Ponadto, zgodnie z wybraną specjalnością studiów (jedną z pięciu) posiada dodatkowe kompetencje zawodowe oraz możliwości zatrudnienia.

Przykłady przedmiotów w toku studiów:

- anatomia człowieka                               

- biomechanika

- pedagogika

- edukacja zdrowotna

- teoria i metodyka sportów indywidualnych  i zespołowych

Nabyte umiejętności m.in.:

- prowadzenia procesu dydaktyczno-wychowawczego

- promowania zdrowia i aktywności fizycznej w środowisku lokalnym

- dodatkowe kompetencje zgodnie z wybraną specjalnością studiów np. programowania i prowadzenia procesu odnowy biologicznej, projektowania i realizacji zajęć kompensacyjno-korekcyjnych

 
 Możliwości pracy:

- placówki oświatowe (przedszkola, szkoły podstawowe)

- ośrodki sportu i rekreacji

- zgodnie z wybraną specjalnością np. ośrodki gimnastyki korekcyjnej, kluby sportowe, gabinety odnowy biologicznej, kluby fitness, jednostki służb mundurowych

Praktyki

W trakcie edukacji, student kierunku wychowanie fizyczne, realizuje obowiązkowe praktyki zawodowe w wymiarze 480 godzin, z zakresu: przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i wychowania fizycznego w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz (w zależności od wybranej specjalności studiów) z gimnastyki korekcyjnej, odnowy biologicznej, specjalizacji instruktorskiej, trenera personalnego, kinezygerontoprofilaktyki, wychowania fizycznego w służbach mundurowych.

 

 

 

Moduły specjalnościowe-Sylwetka Absolwenta

Studenci mają wybór czterech modułów specjalnościowych:

  • wychowanie fizyczne z odnową biologiczną i gimnastyką korekcyjną
  • wychowanie fizyczne z odnową biologiczną i specjalizacją instruktorską
  • wychowanie fizyczne - trener personalny
  • wychowanie fizyczne w służbach mundurowych

Wybór modułów specjalnościowych następuje pod koniec drugiego semestru studiów. Moduł jest uruchamiany przy minimalnej liczbie 30 osób chętnych.

wychowanie fizyczne z odnową biologiczną i gimnastyką korekcyjną

Absolwent jest specjalistą gimnastyki korekcyjnej. Posiada umiejętność dokonywania diagnozy wad postawy ciała. Potrafi projektować i prowadzić zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz profilaktyczne z dziećmi w różnym wieku. Posiada kwalifikacje do pracy w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz placówkach oświatowych, pozaszkolnych;

Absolwent jest specjalistą odnowy biologicznej. Posiada wiedzę teoretyczną z zakresu nauk biomedycznych i umiejętności praktyczne do prowadzenia kompleksowej odnowy biologicznej. Potrafi programować proces odnowy biologicznej u sportowców, osób uprawiających sport rekreacyjnie, a także u osób w wieku starszym. Jest przygotowany do świadczenia usług w zakresie odnowy biologicznej w gabinetach odnowy biologicznej w instytucjach kultury fizycznej, w ośrodkach wypoczynkowych, ośrodkach szkoleniowo-sportowych, domach uzdrowiskowych, hotelach i ośrodkach SPA. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy.

wychowanie fizyczne z odnową biologiczną i specjalizacją instruktorską

Absolwent jest specjalistą odnowy biologicznej. Posiada wiedzę teoretyczną z zakresu nauk biomedycznych i umiejętności praktyczne do prowadzenia kompleksowej odnowy biologicznej. Potrafi programować proces odnowy biologicznej u sportowców, osób uprawiających sport rekreacyjnie, a także u osób w wieku starszym. Jest przygotowany do świadczenia usług w zakresie odnowy biologicznej w gabinetach odnowy biologicznej w instytucjach kultury fizycznej, w ośrodkach wypoczynkowych, ośrodkach szkoleniowo-sportowych, domach uzdrowiskowych, hotelach i ośrodkach SPA. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy;

Absolwent posiada kwalifikacje i tytuł instruktora sportu w jednym z wybranych sportów takich jak:

1. gimnastyka sportowa,2. lekka atletyka,

3. pływanie,

4. narciarstwo alpejskie,

5. koszykówka,

6. piłka nożna

7. piłka ręczna,

8. piłka siatkowa.

Jest przygotowany do pracy w klubach sportowych i innych instytucjach kultury fizycznej.

wychowanie fizyczne - trener personalny

Absolwent posiada kwalifikacje trenera personalnego. Potrafi projektować i realizować indywidualny program (plan) treningowy, dostosowany do potrzeb klienta, mający na celu kształtowanie sylwetki, podniesienie poziomu zdolności motorycznych i wydolności fizycznej organizmu. Jest przygotowany do pracy z osobami w różnym wieku, o różnym poziomie wydolności i sprawności fizycznej. Potrafi monitorować efekty procesu treningowego oraz motywować do podejmowania systematycznej aktywności fizycznej i prozdrowotnego stylu życia. Posiada też umiejętności i kompetencje w zakresie wykonywania podstawowych zabiegów odnowy biologicznej. Absolwent jest przygotowany do pracy w klubach fitness, klubach sportowych, ośrodkach wczasowych i wypoczynkowych oraz w placówkach rekreacyjnych mających w swojej ofercie trening rekreacyjny i zdrowotny. Może także prowadzić własną działalność gospodarczą w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku na usługi rekreacyjne.

wychowanie fizyczne w służbach mundurowych

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, mających na celu utrzymanie lub podniesienie sprawności fizycznej funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych, wykonujących zadania w zróżnicowanych i ekstremalnych warunkach środowiska zewnętrznego. Posiada umiejętności i kompetencje w zakresie określania predyspozycji fizycznych do służby w formacjach mundurowych. Dokonywania pomiaru i oceny wydolności fizycznej i sprawności fizycznej, której wysoki poziom determinuje skuteczne wykonywanie zadań służbowych. Legitymizuje się wysoką sprawnością fizyczną pozwalającą na demonstrowanie ćwiczeń fizycznych. Posiada kwalifikacje instruktora technik i taktyki interwencji, samoobrony oraz uprawnienia ratownika wodnego. Jest przygotowany do pracy: w policji, służbie wojskowej, straży granicznej, straży pożarnej, straży miejskiej, Służbie Celnej, BOR, w służbach specjalnych (AW, ABW, SKW, SWW) i innych służbach mundurowych.

 

 

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne - NOWOŚĆ

Charakterystyka

Absolwent posiada ogólną wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych tworzących podbudowę dla rozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego. Potrafi analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Dysponuje podstawową wiedzą z zakresu zasad funkcjonowania państwa – jego ustroju i struktury. Zna podział władzy w państwie oraz zadania i zasady funkcjonowania organów państwa, w tym usytuowanie i rolę administracji publicznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne. Posiada wiedzę
i umiejętności z zakresu zasad funkcjonowania instytucji państwa, zadań administracji publicznej oraz problematyki zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Jego wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne są uzupełnione o zagadnienia z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w tym z dyscypliny nauk o kulturze fizycznej, przydatne w służbie w formacjach mundurowych.

W toku studiów ma możliwość uzyskania następujących uprawnień:

o kierownika ds. bezpieczeństwa (imprez masowych),

o udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy,

o instruktora sportu w zakresie: pływania lub/i narciarstwa zjazdowego,

o ratownika wodnego.

Absolwent jest przygotowany do:

pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych, odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa,

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne jest odpowiedzią Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ
w Nowym Sączu na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy na wysoko kwalifikowane kadry administracji publicznej, jednostek organizacyjnych służb państwowych, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa; na specjalistów przygotowanych do rozwiązywania zadań społecznych – do reagowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, zaangażowanych w działalność lokalnych instytucji.

Za potrzebą prowadzenia tego kierunku przemawiają także:

usytuowanie regionu w sąsiedztwie granicy Polski, fakt, iż region sądecki jest narażony na zagrożenia o charakterze naturalnym, co wiąże się
z lokalizacją w zlewisku dużych górskich rzek: Dunajca, Popradu, Kamienicy, z górskim charakterem ukształtowania terenu, dużym zalesieniem oraz wyżynnym i górskim charakterem klimatu,wzrastające w społeczności regionu poczucie zagrożenia wynikające m.in. z w/w uwarunkowań,zgłaszana potrzeba podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez osoby zatrudnione w regionalnych służbach państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, zwłaszcza wobec pojawiających się zagrożeń nowego typu (m.in. zagrożeń hybrydowych; cyberprzestępczością i dezinformacją, nielegalną migracją, terroryzmem)nasycenie ponadgimnazjalnych klas mundurowych w regionie.

Bogaty program 3-letnich studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym; szeroki wachlarz zajęć do wyboru, możliwość uzyskania przydatnych uprawnień zawodowych: kierownika ds. bezpieczeństwa (imprez masowych), udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, ratownika wodnego, instruktora sportu pływania i narciarstwa zjazdowego), wychodzi naprzeciw potrzebom regionu i pozwala na elastyczność w dostosowywaniu się i zaspakajaniu potrzeb nie tylko lokalnego rynku pracy.

 

 

 

 

Jednolite, 5-letnie studia magisterskie

Fizjoterapia

Charakterystyka

Kierunek Fizjoterapia, jednolite, 5-letnie studia magisterskie, stacjonarne, profil praktyczny

Studia na kierunku fizjoterapia pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej, które są niezbędne do wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Celem kształcenia jest przygotowanie studenta do samodzielnej pracy do samodzielnej pracy z osobami zdrowymi, chorymi i niepełnosprawnymi, w zakresie stosowania zabiegów fizjoterapeutycznych w profilaktyce oraz w celach leczniczych.

Przykłady przedmiotów w toku studiów:

- anatomia prawidłowa człowieka               

- fizjologia człowieka

-biomechanika z elementami kinezjologii

- terapia manualna

- kinezyterapia

- metody specjalne w fizjoterapii

- diagnostyka funkcjonalna i programowanie fizjoterapii

- fizjoterapia kliniczna

Nabyte umiejętności m.in:

- dokonywania oceny funkcjonalnej pacjenta poddawanego fizjoterapii

- kwalifikowania, planowania oraz prowadzenia zabiegów fizjoterapeutycznych

- zlecania i dostosowania wyrobów medycznych

- prowadzenia działalności fizjoterapeutycznej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych

 

Możliwości pracy:

- podmioty wykonujące działalność leczniczą, w których prowadzona jest fizjoterapia (szpitale, sanatoria, przychodnie, gabinety jak również ośrodki sportowe)

 

 

 

 

 

 

Praktyki:

Student kierunku fizjoterapia zobligowany jest do odbycia uwzględnionych w planie studiów praktyk zawodowych z zakresu fizjoterapii, śródrocznych – wakacyjnych, po 2, 4, 6 i 8 semestrze (600 godzin), a także zaliczenia sześciomiesięcznej praktyki zawodowej (9,10 semestr po 480 godzin), łącznie 1560 godzin.

Praktyki odbywają się w placówkach ochrony zdrowia, podmiotach wykonujących działalność leczniczą, w których prowadzona jest fizjoterapia oraz innych podmiotach realizujących proces fizjoterapii zapewniających możliwość osiągnięcia wszystkich efektów kształcenia charakterystycznych dla danej praktyki zawodowej.

*

Sylwetka Absolwenta

Studiowanie na tym kierunku pozwala na uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do samodzielnego wykonywania zawodu fizjoterapeuty, a tym samym przygotowuje do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych. Absolwenci kierunku fizjoterapia zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności niezbędne do: kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów i przygotowani do nienagannego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych oraz dostosowywania swych działań do nadrzędnych celów rehabilitacji w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych oraz kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii. Będą charakteryzować się odpowiednimi predyspozycjami psychofizycznymi koniecznymi w pracy z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi, a także sprawnością fizyczną, niezbędną do tego, by móc poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia fizyczne z tymi osobami.