Studia pierwszego stopnia

Wychowanie Fizyczne

 

BEZPŁATNY KURS PRZYGOTOWAWCZY - ROK AKAD. 2019/2020

 

Charakterystyka

Na kierunku wychowanie fizyczne student zdobywa wiedzę i umiejętności z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej, które pozwalają oddziaływać na osobowość i organizm człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb w zakresie rozwoju somatycznego i motorycznego oraz związanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej. Przygotowuje się do pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w środowisku lokalnym oraz samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu, wypoczynkowi i urodzie. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w: przedszkolach, szkołach podstawowych, instytucjach kultury fizycznej, w tym w ośrodkach sportu i rekreacji, ogniskach TKKF itp. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz do kształcenia podyplomowego. Ponadto, zgodnie z wybraną specjalnością studiów (jedną z pięciu) posiada dodatkowe kompetencje zawodowe oraz możliwości zatrudnienia.

Przykłady przedmiotów w toku studiów:

- anatomia człowieka                               

- biomechanika

- pedagogika

- edukacja zdrowotna

- teoria i metodyka sportów indywidualnych  i zespołowych

Nabyte umiejętności m.in.:

- prowadzenia procesu dydaktyczno-wychowawczego

- promowania zdrowia i aktywności fizycznej w środowisku lokalnym

- dodatkowe kompetencje zgodnie z wybraną specjalnością studiów np. programowania i prowadzenia procesu odnowy biologicznej, projektowania i realizacji zajęć kompensacyjno-korekcyjnych

 
 Możliwości pracy:

- placówki oświatowe (przedszkola, szkoły podstawowe)

- ośrodki sportu i rekreacji

- zgodnie z wybraną specjalnością np. ośrodki gimnastyki korekcyjnej, kluby sportowe, gabinety odnowy biologicznej, kluby fitness, jednostki służb mundurowych

Praktyki

W trakcie edukacji, student kierunku wychowanie fizyczne, realizuje obowiązkowe praktyki zawodowe w wymiarze 480 godzin, z zakresu: przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i wychowania fizycznego w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz (w zależności od wybranej specjalności studiów) z gimnastyki korekcyjnej, odnowy biologicznej, specjalizacji instruktorskiej, trenera personalnego, kinezygerontoprofilaktyki, wychowania fizycznego w służbach mundurowych.

 

 

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne - NOWOŚĆ

Charakterystyka

Absolwent posiada ogólną wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych tworzących podbudowę dla rozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego. Potrafi analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Dysponuje podstawową wiedzą z zakresu zasad funkcjonowania państwa – jego ustroju i struktury. Zna podział władzy w państwie oraz zadania i zasady funkcjonowania organów państwa, w tym usytuowanie i rolę administracji publicznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne. Posiada wiedzę
i umiejętności z zakresu zasad funkcjonowania instytucji państwa, zadań administracji publicznej oraz problematyki zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Jego wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne są uzupełnione o zagadnienia z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w tym z dyscypliny nauk o kulturze fizycznej, przydatne w służbie w formacjach mundurowych.

W toku studiów ma możliwość uzyskania następujących uprawnień:

o kierownika ds. bezpieczeństwa (imprez masowych),

o udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy,

o instruktora sportu w zakresie: pływania lub/i narciarstwa zjazdowego,

o ratownika wodnego.

Absolwent jest przygotowany do:

pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych, odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa,

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne jest odpowiedzią Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ
w Nowym Sączu na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy na wysoko kwalifikowane kadry administracji publicznej, jednostek organizacyjnych służb państwowych, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa; na specjalistów przygotowanych do rozwiązywania zadań społecznych – do reagowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, zaangażowanych w działalność lokalnych instytucji.

Za potrzebą prowadzenia tego kierunku przemawiają także:

usytuowanie regionu w sąsiedztwie granicy Polski, fakt, iż region sądecki jest narażony na zagrożenia o charakterze naturalnym, co wiąże się
z lokalizacją w zlewisku dużych górskich rzek: Dunajca, Popradu, Kamienicy, z górskim charakterem ukształtowania terenu, dużym zalesieniem oraz wyżynnym i górskim charakterem klimatu,wzrastające w społeczności regionu poczucie zagrożenia wynikające m.in. z w/w uwarunkowań,zgłaszana potrzeba podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez osoby zatrudnione w regionalnych służbach państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, zwłaszcza wobec pojawiających się zagrożeń nowego typu (m.in. zagrożeń hybrydowych; cyberprzestępczością i dezinformacją, nielegalną migracją, terroryzmem)nasycenie ponadgimnazjalnych klas mundurowych w regionie.

Bogaty program 3-letnich studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym; szeroki wachlarz zajęć do wyboru, możliwość uzyskania przydatnych uprawnień zawodowych: kierownika ds. bezpieczeństwa (imprez masowych), udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, ratownika wodnego, instruktora sportu pływania i narciarstwa zjazdowego), wychodzi naprzeciw potrzebom regionu i pozwala na elastyczność w dostosowywaniu się i zaspakajaniu potrzeb nie tylko lokalnego rynku pracy.