Fundacja Sądecka informuje o utworzeniu Stypendium im. Henryka Szewczyka - wieloletniego redaktora naczelnego portalu Sądeczanin.info i miesięcznika Sądeczanin.

Stypendium przyznawane jest dwóm Laureatom wybranym przez specjalnie powołaną do tego celu Kapitułę Stypendialną i stanowi:
1) stypendium w formie pieniężnej w wysokości 984 złotych brutto (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote), wypłacane każdemu z Laureatów za każdy miesiąc kalendarzowy, w okresie od 1 października 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.
2) stypendium w formie dwumiesięcznego stażu w miesiącach lipiec – sierpień 2020 r. w redakcji serwisu „Sądeczanin”.
3) stypendium w formie akredytacji dziennikarskiej na XXX Forum Ekonomiczne w Krynicy, w dniach 8-10 września 2020 r.

Stypendium przyznawane jest dwóm studentom wszystkich kierunków i stopni kształcenia, którzy nie ukończyli 35 roku życia i mogą wykazać się osiągnięciami dziennikarskimi.

Osoba ubiegająca się o przyznanie stypendium, do dnia 20 listopada 2019 r. zobowiązana jest przesłać wniosek o przyznanie stypendium na adres: Fundacja Sądecka, ul. Barbackiego 57, 33-300 Nowy Sącz, z dopiskiem: Stypendium im. Henryka Szewczyka.

REGULAMIN

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM