Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia (USZJK) ma służyć podnoszeniu jakości kształcenia, kultury kształcenia oraz autonomicznemu rozwojowi naszej Uczelni.

 

Cele USZJK:

 • osiągnięcie wysokiej kultury jakości kształcenia;
 • stałe monitorowanie i podnoszenie jakości kształcenia w Uczelni;
 • systematyczna i kompleksowa ocena efektów kształcenia;
 • podnoszenie rangi pracy dydaktycznej;
 • zwiększenie szans absolwentów Uczelni na rynku pracy;informowanie kandydatów na studia o jakości kształcenia w Uczelni i kwalifikacjach absolwentów;
 • podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności oferty edukacyjnej Uczelni.

 

Zakres działania USZJK:

 • monitorowanie kwalifikacji nauczycieli akademickich i badanie warunków ich rozwoju;
 • ocena jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych;
 • monitorowanie warunków kształcenia;
 • monitorowanie i doskonalenie programów kształcenia;
 • weryfikacja zakładanych efektów kształcenia;
 • ocena dostępności informacji na temat kształcenia;
 • ocena mobilności studentów;
 • badanie absolwentów Uczelni;
 • ocena aktywności naukowo-badawczej jednostki;
 • ocena funkcjonowania Biura Karier;
 • zapobieganie zjawiskom nieprawidłowym (patologicznym);
 • procedury wdrażania planów naprawczych.

 

Organizacja USZJK:

Zadania na szczeblu Uczelni realizuje: Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia

Zadania na szczeblu Instytutu realizuje: Instytutowa Komisja ds. Jakości Kształcenia