Integralną częścią programu studiów jest praktyka zawodowa. Zaliczenie praktyki zawodowej jest warunkiem zaliczenia semestru, którego program przewiduje realizację tych zajęć. Studenci kierunku e-Administracja i kierunku Ekonomia rozpoczynają realizację praktyki zawodowej w IV semestrze studiów. Mogę być z niej zwolnieni ci spośród studentów studiów niestacjonarnych, których praca jest zbliżona z profilem wybranej specjalności.

Celem praktyki zawodowej jest uzupełnienie wiedzy zdobywanej na studiach a także przygotowanie studentów do przyszłej pracy. W ramach praktyki zawodowej można zdobyć nowe umiejętności, a także sprawdzić wiedzę zdobytą na studiach. Praktyka stwarza możliwości potwierdzania i rozwoju kompetencji zawodowych uzyskanych przez studentów w ramach wybranego kierunku i specjalności kształcenia.

Praktyka odbywa się w oparciu o program praktyk i dokładny harmonogram. Student jest zobowiązany m.in. do prowadzenia Dziennika Praktyk, przestrzegania dyscypliny pracy obowiązującej w Zakładzie Pracy oraz odbywania praktyki w pełnym wymiarze godzin, zgodnie z ustalonym harmonogramem praktyki.

 

OPIEKUNOWIE PRAKTYK Z RAMIENIA UCZELNI:

  • mgr Natalia Jaśkiewicz, konsultacje: czwartek godz. 12.15 – 13.45 sala 2.16,
  • mgr Agnieszka Zwolenik, konsultacje: wtorek godz. 7.30 – 9.00 sala 2.16,
  • dr Halina Rechul, konsultacje: piątek godz. 10.15-11.00 sala 2.16,
  • mgr Judyta Witowska, konsultacje: poniedziałek 14.00-15.30 sala 2.16

 

Informator na temat praktyk: kierunek e-Administracja

Informator na temat praktyk: kierunek Ekonomia

Informator na temat praktyk: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw