Charakterystyka

Kierunek studiów drugiego stopnia: Ekonomika i finanse przedsiębiorstw o profilu praktycznym stanowi kolejny element poszerzenia oferty edukacyjnej Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

Oferowane studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy. Zaprojektowane zostały one z myślą o przekazaniu studentom niezbędnej wiedzy i kształtowaniu umiejętności, które przyczynią się do większego profesjonalizmu i fachowości w wykonywaniu pracy zawodowej.

 

Dlaczego warto studiować Ekonomikę i finanse przedsiębiorstw?

W obliczu szybkiego rozwoju technologicznego, a także wykorzystania nowych narzędzi informatycznych w pracy zawodowej, program kształcenia na studiach wyższych wymaga dostosowania do zmieniających się warunków otoczenia. Studia drugiego stopnia Ekonomika i finanse przedsiębiorstw o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu są wyjściem naprzeciw potrzebom edukacyjnym absolwentów studiów pierwszego stopnia. Pozwalają także na zwiększenie mieszkańcom Sądecczyzny dostępu do edukacji na poziomie magisterskim.

Ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku Ekonomika i finanse przedsiębiorstw o profilu praktycznym pozwoli jego absolwentom na uzyskanie kwalifikacji istotnych, z punktu widzenia współczesnego rynku pracy. Nabyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z racji interdyscyplinarnego charakteru programu kształcenia, umożliwią podjęcie aktywności zawodowej na terenie całego kraju. Studia na kierunku Ekonomika i finanse przedsiębiorstw są ponadto odpowiedzią na nowe wyzwania, jakie stają przed osobami zatrudnianymi w m.in. przedsiębiorstwach różnego szczebla, instytucjach finansowych, a także prowadzących własną działalność gospodarczą.

 

Cel kształcenia

Celem kształcenia na kierunku Ekonomika i finanse przedsiębiorstw jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry, posiadającej umiejętność skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem, podejmowania decyzji inwestycyjnych, pozyskiwania środków finansowych do prowadzenia działalności gospodarczej, a także koordynowania kierunków i strategii rozwoju firmy.

Realizacja celu ogólnego kształcenia przejawiać się będzie m.in. poprzez:

 • nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu ekonomicznych, finansowych i prawnych zagadnień funkcjonowania przedsiębiorstw;

 • uzyskanie wiedzy o stosowanych strategiach gospodarczych i procesach
  organizacyjno-ekonomicznych w przedsiębiorstwach;

 • poznanie zasad funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw;

 • nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa;

 • poznanie zasad oraz wykształcenie umiejętności zarządzania zasobami finansowymi, rzeczowymi i osobowymi, jak również informacją i wiedzą w przedsiębiorstwie;

 • zdolność do kształtowania różnych operacji gospodarczych, w tym głównie finansowych, zmierzających do optymalizowania struktur majątkowych i kapitałowych;

 • poznanie zasad posługiwania się narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi w ekonomice i organizacji przedsiębiorstwa;

 • nabycie umiejętności z zakresu wykorzystania mechanizmów marketingowych do podejmowania trafnych decyzji, opracowywania biznes planu i kształtowania właściwych stosunków z otoczeniem
  społeczno-gospodarczym.Opis kwalifikacji absolwenta

Kończąc studia drugiego stopnia na kierunku Ekonomika i finanse przedsiębiorstw, absolwent zdobędzie zaawansowaną merytorycznie wiedzę, umiejętności z zakresu ekonomii, finansów, organizacji i zarządzania oraz kompetencje społeczne. Pozna również zasady funkcjonowania przedsiębiorstw, rynków finansowych, jak również metody i techniki zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz przeprowadzania analiz ekonomiczno-finansowych i prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwach.

Student kierunku Ekonomika i finanse przedsiębiorstw, poza wiedzą z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw, dla skutecznej realizacji swych zadań – rozwinie kompetencje społeczne dotyczące m.in. poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje w środowisku pracy i poza nim, zdolność określania priorytetów w realizacji powierzonych zadań, dążenia do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, umiejętność współpracy w grupie oraz rozumienie zasad etyki zawodowej i dążenie do jej przestrzegania.

Zajęcia zaplanowane w planie studiów dla kierunku Ekonomika i finanse przedsiębiorstw podzielone zostały na podstawowe, kierunkowe oraz zajęcia do wyboru i pozostałe. W ramach zajęć podstawowych oraz kierunkowych, adresowanych do wszystkich studentów kierunku Ekonomika i finanse przedsiębiorstw – oferowana jest wiedza, m.in. z zakresu ekonomii, finansów oraz zarządzania w przedsiębiorstwie, a w ramach zajęć do wyboru – przekazywana jest wiedza uwzględniająca charakter danego kursu. Cały proces kształcenia jest ponadto wzbogacony o projekty badawcze, mające na celu pomoc w rozwiązywaniu problemów lokalnych podmiotów biznesowych i okołobiznesowych.

Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym, przewidziane w programie studiów, są prowadzone w warunkach właściwych dla danego zakresu działalności zawodowej (wykorzystanie narzędzi informatycznych, symulacje, case study, realne problemy rozwiązywane przez studentów w ramach praktyk). Studenci w jak największym stopniu będą bezpośrednio zaangażowani w wykonywanie określonych czynności praktycznych.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Ekonomika i finanse przedsiębiorstw nabędzie właściwą dla kierunku wiedzę oraz umiejętności istotne w praktyce zawodowej. Studia na tym kierunku przygotują absolwenta do podjęcia zatrudnienia m.in. w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych oraz w innych organizacjach, zarówno prywatnych jak i publicznych.

Warunkiem ukończenia studiów na kierunku Ekonomika i finanse przedsiębiorstw i uzyskania tytułu magistra jest uzyskanie 120 punktów ECTS podczas całego cyklu kształcenia oraz pozytywny wynik egzaminu magisterskiego na podstawie przedłożonej wcześniej pracy magisterskiej, napisanej pod kierunkiem promotora i ocenionej przez recenzenta.

Dziedzina nauk społecznych:

· Dyscyplina wiodąca: Ekonomia i finanse

· Dyscypliny pozostałe: Nauki o zarządzaniu i jakości

 

Absolwent kierunku Ekonomika i finanse przedsiębiorstw studia drugiego stopnia, uzyskuje
kwalifikacje na poziomie 7 PRK.

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Profil kształcenia: praktyczny

Czas trwania: 4 semestry (120 ECTS)

Czas trwania praktyk zawodowych: 3 miesiące

Język obcy: Język angielski, język do wyboru

Ponadto, studenci opisanego kierunku mogą brać udział w wymianach młodzieży w ramach programu Erasmus+ wyjeżdżając na 1 lub 2 semestry do partnerskich uczelniach zagranicznych, m.in. w: Hiszpanii, Włoszech, Turcji i na Węgrzech. Studenci i absolwenci mogą także odbywać praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ (od 2 do 12 miesięcy) w wybranej firmie, instytucji lub przedsiębiorstwie w krajach członkowskich UE.

 

Opis zasad rekrutacji

O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku Ekonomika i finanse przedsiębiorstw mogą się ubiegać kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku przypisanym do:

1. Dziedziny nauk społecznych

2. Dyscyplin naukowych:

• Ekonomia i finanse

• Geografia społeczno – ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

• Nauki o bezpieczeństwie

• Nauki o komunikacji społecznej i mediach

• Nauki o polityce i administracji

• Nauki o zarządzaniu i jakości

• Nauki prawne

• Nauki socjologiczne

• Pedagogika

• Prawo kanoniczne

• Psychologia

3. Uzyskali tytuł magistra, inżyniera, licencjata lub równorzędny w dziedzinach i dyscyplinach naukowych niewymienionych powyżej.

Listę rankingową kandydatów, o których mowa w punkcie 1 i 2 tworzy się biorąc pod uwagę końcową ocenę uwzględnioną na dyplomie ukończonego kierunku studiów.
Kandydatów, o których mowa w 3 punkcie, przyjmuje się biorąc pod uwagę średnią arytmetyczną ocen uwzględniającą ocenę na dyplomie oraz ocenę stanowiącą średnią arytmetyczną ocen uzyskanych na egzaminie wstępnym – brak pozytywnej oceny z egzaminu wstępnego eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Podczas egzaminu wstępnego, kandydat powinien wykazać się:

wiedzą z zakresu ekonomiiznajomością bieżących problemów gospodarczych,umiejętnością zaproponowania sposobu rozwiązania wskazanego problemu.

Proponowane obszary problemowe zagadnień egzaminacyjnych znajdują się TUTAJ

decyzja copy