Charakterystyka

Prowadzone studia o profilu praktycznym, na kierunku Ekonomia są jednymi z najchętniej wybieranych przez przyszłych studentów w całej Polsce. Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem studentów prowadzone są w warunkach właściwych dla danego zakresu działalności zawodowej, a dysponowanie przez Instytut niezbędną infrastrukturą, zapewnia prawidłową realizację celów uczenia na tym kierunku.

Kształcenie jest skoncentrowane głównie na zjawiskach i procesach ekonomicznych charakterystycznych dla rynkowych i mieszanych modeli gospodarki, ujmowanej zarówno w marko – jak i mikroskali, w ujęciu tak krajowym jak i międzynarodowym. Studia stwarzają możliwość poznania różnych aspektów działalności gospodarczej oraz technik i metod prowadzenia analiz ekonomicznych.

Trzyletni cykl kształcenia przemyślany jest w ten sposób, by studenci – oprócz wiedzy teoretycznej – otrzymali także całe spektrum umiejętności praktycznych, związanych chociażby z prowadzeniem badań ekonomicznych z wykorzystaniem narzędzi ilościowych jak i poszukiwanych na rynku kompetencji społecznych.

Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem praktycznych metod dydaktycznych (ćwiczenia projektowe/warsztatowe, projekty indywidualne i zespołowe, praca w grupach, udział w grach strategicznych oraz seminariach naukowych), co zapewnia zaktywizowanie studentów poprzez bezpośrednie wykonywanie określonych czynności praktycznych.

Ponadto studenci realizują prace dyplomowe na przykładzie konkretnych przedsiębiorstw i organizacji, prowadząc badania empiryczne, rozwiązując praktyczne problemy oraz wyciągając wnioski mogące być wykorzystane przez badane podmioty.

Przydział zajęć dla poszczególnych nauczycieli uwzględnia ich doświadczenie zawodowe zdobyte poza Uczelnią, posiadane wykształcenie, dorobek naukowy oraz ukończone kursy, szkolenia oraz studia podyplomowe.

Studia na tym kierunku przygotowują absolwentów do pracy na odpowiedzialnych stanowiskach w zawodzie ekonomisty.

 

1. Nazwa kierunku studiów: Ekonomia

2. Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu: Gospodarka i finanse sektora publicznego, Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw

3. Poziom studiów: studia pierwszego stopnia

4. Profil studiów: praktyczny

5. Forma studiów: studia stacjonarne i studia niestacjonarne

6. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat

7. Wymiar praktyk zawodowych: 736 godzin

 

Przykłady zajęć realizowanych w toku studiów na kierunku Ekonomia

(Uwaga: dobór zajęć zależy od wybranej grupy zajęć specjalizacyjnych m.in.):

Teoria ekonomii, Zarządzanie, Rachunkowość, Podstawy marketingu, Finanse, Negocjacje i public relations, Funkcjonowanie sektora publicznego, Przedsiębiorczość i innowacje oraz strategie w rozwoju regionalnym i lokalnym, Instytucje finansowe, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Audyt wewnętrzny.