W dniach 6-10 czerwca 2022 r. wizytę studyjną w ramach Programu Erasmus+ w Uniwersytecie w Preszowie złożyli dr Marek Reichel – Prorektor ds. Nauki i Rozwoju, dr Jarosław A. Handzel – adiunkt Instytutu Ekonomicznego i członek Rady Uczelni,  mgr Grzegorz Dąbrowski – radca prawny oraz Rafał Pogwizd – pracownik administracyjny.

Gości przyjął w imieniu Władz Uczelni doc. inż. dr Peter Adamisin Prorektor ds. Strategii i Marketingu. W trakcie pobytu goście spotkali się również z pracownikami naukowo-dydaktycznymi i administracyjnymi Uczelni. Rozmowy dotyczyły współpracy naukowo-dydaktycznej, m.in. przygotowania artykułów do czasopisma naukowego Instytutu Ekonomicznego oraz organizacji wspólnej konferencji naukowej w obszarze zarządzania. Strony przyjęły uzgodnienia, że konferencja mogłaby odbywać się na przemian – w jednym roku w Nowym Sączu, w kolejnym w Preszowie. Zaplanowano pierwszą konferencję na wiosnę 2023 roku.       

W trakcie rozmów z pracownikami naukowo-dydaktycznymi i administracyjnymi Uczelni dyskutowano o problemach jakości kształcenia, przepisach prawnych regulujących kształcenie na poziomie studiów wyższych oraz przygotowania studentów do podjęcia pracy zawodowej po ukończeniu studiów. W podsumowaniu dyskusji prorektorzy dr Marek Reichel i doc. inż. dr Peter Adamisin wyrazili satysfakcję z przebiegu dotychczasowej współpracy pomiędzy Uczelniami i zadeklarowali dalsze działania dotyczące różnych obszarów współpracy m.in. wymiany pracowników w ramach Erasmus+. Dr Marek Reichel – Prorektor ds. Nauki i Rozwoju zaprosił w imieniu JM dr hab. inż. Mariusza Cygnara, prof. PWSZ władze Uniwersytetu w Preszowie na uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego 2022/23, które będzie połączone z otwarciem nowej siedziby Instytutu Ekonomicznego. Goście zwiedzili Uczelnię – Uniwersytet w Preszowie oraz miasto z jego charakterystycznymi zabytkami.