Od września do końca grudnia minionego roku, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu, trwał proces oceny kierunku Ekonomia pod kątem wypełniania kryteriów postawionych przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA).

Analiza i ocena Komisji wypadły pomyślnie. Uczelnia spełnia wszystkie wymagania i niezbędne kryteria i ma możliwość dalszego kształcenia na tym kierunku przez kolejne 6 lat.

Uchwała Polskiej Komisji Akredytacyjnej

W uchwale Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, z 27 stycznia 2022 r., „w sprawie oceny programowej kierunku Ekonomia prowadzonego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym” czytamy m.in.: „(…) Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, po zapoznaniu się z opinią II zespołu nauk społecznych prowadzącego działalność w zakresie dyscyplin: ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o zarządzaniu i jakości raportem zespołu oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni w sprawie w sprawie oceny programowej kierunku Ekonomia na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym, (…) wydaje ocenę: pozytywną.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, że proces kształcenia realizowany w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu umożliwia studentom kierunku Ekonomia osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym. (…)”

Wszystkie kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej , uszczegółowione w załączniku do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej zostały spełnione, co uzasadnia wydanie oceny pozytywnej.

Następna ocena programowa na kierunku Ekonomia na uczelni powinna nastąpić w roku akademickim 2027/2028.

Dyrektor Instytutu Ekonomicznego PWSZ, prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz z satysfakcją podkreśla, iż kierunek otrzymał przedłużenie akredytacji możliwie najdłuższy okres – 6 lat, na jaki PKA może ją przyznać.

Etapy procesu akredytacyjnego

Cały proces akredytacyjny, od momentu zawiadomienia Uczelni o zamiarze jego przeprowadzenia do momentu wydania oceny jest bardzo rozciągnięty w czasie. W naszym przypadku – kierunku Ekonomia, trwał 4 miesiące. Składał się z kilku etapów. Pierwszy, to przygotowanie raportu samooceny na co Instytut, wg obowiązujących przepisów miał 6 tygodni. W dokumencie należało przedstawić wszystkie aktywa pozwalające na prowadzenie kierunku, od programu studiów, poprzez karty przedmiotów i zajęć, kadrę po bazę lokalową i wyposażenie. Do syntetycznej, ale obszernej samooceny Instytut dodał 50 załączników.

W kolejnym etapie zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjne składający się osób spoza Uczelni, a nawet spoza Małopolski, odbył spotkania z władzami PWSZ, kierownictwem Instytutu, a także z kadrą akademicką, studentami oraz zewnętrznymi interesariuszami, z którymi współpracuje Instytut i Uczelnia. Ze względu na obostrzenia pandemiczne, także hospitacje zajęć ze studentami odbyły się w formie zdalnej.

Ten etap kończy raport oceniający przygotowany przez Komisję, do którego ma się odnieść Uczelnia. Z dziesięciu kryteriów analizowanych przez PKA, w przypadku kierunku Ekonomia, sześć nie wymagało dodatkowych uzupełnień i wyjaśnień. Do uwag i pytań dotyczących czterech kryteriów Uczelnia przesłała dodatkowe wyjaśnienia w końcu minionego roku. Zamknięciem procesu akredytacyjnego jest cytowana uchwała Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Dyrektor Instytutu Ekonomicznego  prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz komentuje

Prof. Tadeusz Kudłacz dopowiada, że taki proces musi przejść minimum raz na sześć lat każdy kierunek, na wszystkich uczelniach publicznych i niepublicznych w Polsce. Polska Komisja Akredytacyjna, jeśli nie uzna wszystkich wyjaśnień ocenianej uczelni, może przyznać certyfikat dla ocenianego kierunku na okres krótszy niż sześć lat.

- Mówiąc najkrócej, w procesie akredytacyjnym Komisja bada i ocenia czy prowadzony proces dydaktyczny spełnia standardy i wymogi krajowe i zagraniczne – Unii Europejskiej. W tym drugim przypadku jest to o tyle ważne, iż pozwala polskim uczelniom na zaliczenie – bez dodatkowych procedur – staży i studiów naszych studentów w uczelniach zagranicznych. Z dziesięciu, ważnych kryteriów jakie analizuje PKA, najważniejszy jest, oczywiście, ten dotyczący programu studiów. Komisja detalicznie analizuje karty przedmiotów i zajęć, i sprawdza na ile osiągamy założone efekty kształcenia, czyli czy studenci posiądą niezbędną wiedzę, jakie osiągną kompetencje, na ile praktyki spełniają ustalone kryteria. Oceniana jest również kadra naukowo-dydaktyczna, jej liczebność, wiedza i doświadczenie, kompetencje, struktura naukowa, zgodność specjalizacji z wykładanymi przedmiotami. Równie ważna jest baza, infrastruktura Uczelni i Instytutu oraz wyposażenie wspierające proces dydaktyczny. Istotna dla nas, a w konsekwencji także dla procesu akredytacyjnego, jest współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym. Członkowie Komisji pytają o ocenę również naszych zewnętrznych partnerów. Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej to satysfakcja dla Uczelni, dla nas – kadry naukowo-dydaktycznej Instytutu, dla obecnych studentów, że – powiedzmy kolokwialnie: są w dobrych rękach i gwarantujemy im edukację na najwyższym poziomie. To także znaczący sygnał dla potencjalnych, naszych studentów, że spełniamy wszystkie, wysokie standardy i wymagania, i warto podjąć studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Proces akredytacyjny jest dla nas – pracowników Instytutu ważnym momentem skłaniającym do refleksji. Z jednej strony mierzymy się z kryteriami i wymogami, jakie nakreśliło Ministerstwo, także normami międzynarodowymi, a z drugiej z opiniami, jakie wystawiają nam nasi zewnętrzni partnerzy, a także studenci. To pozwala nam odpowiedzieć sobie, co powinniśmy doskonalić, rozwijać, a co zmienić i poprawić.