Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów to jedna z najważniejszych uroczystości, podsumowująca kilkuletnią pracę studentów i wykładowców. Zapraszamy do zapoznania się z fotografiami i krótką relacją z tego wydarzenia.

 

W dniu 9 lipca 2018 r. w Instytucie Ekonomicznym

odbyło się uroczyste zakończenie II edycji studiów podyplomowych

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi,

które poprzedziła obrona prac dyplomowych.

 

Wszystkim Absolwentom składamy serdeczne gratulacje

oraz życzymy samych sukcesów na drodze zawodowej i w życiu osobistym.

 

UWAGA!!!

Osoby przyjęte na I rok studiów w Instytucie Ekonomicznym, zobowiązane są do pisemnego potwierdzenia studiów
w Sekretariacie Instytutu Ekonomicznego.

W dniu 2 lipca 2018 r. w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Nowym Sączu, pierwsza grupa Absolwentów ukończyła studia magisterskie na kierunku Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw uzyskując tytuł magistra. W najbliższych dniach odbędą się kolejne obrony prac magisterskich na tym kierunku.

Absolwenci kierunku Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw zdobyli zaawansowaną merytorycznie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu ekonomii, organizacji i zarządzania. Poznali również zasady funkcjonowania przedsiębiorstw, rynków finansowych, a także metody i techniki zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz przeprowadzania analiz ekonomicznych i prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwach.

Poza wiedzą z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw, w ramach skutecznej realizacji swych zadań – absolwenci rozwinęli kompetencje społeczne dotyczące m.in. poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje w środowisku pracy i poza nim, zdolność określania priorytetów w realizacji powierzonych obowiązków, dążenia do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, umiejętność współpracy w grupie oraz rozumienie zasad etyki zawodowej i dążenie do jej przestrzegania.

Studia magisterskie na tym kierunku cieszą się dużą popularnością, a studenci i absolwenci studiów pierwszego stopnia mają coraz większą świadomość, że ich ukończenie jest gwarantem awansu zawodowego oraz zwiększenia swoich szans na rynku pracy.

UWAGA

STUDENCI KTÓRZY WYRAZILI CHĘĆ WZIĘCIA UDZIAŁU

W PROGRAMIE PILOTAŻOWYCH PRAKTYK ZAWODOWYCH

 

w dniu 03.07.2018 r. (wtorek) o godz. 13.30

W INSTYTUCIE EKONOMICZNYM PWSZ W NOWYM SĄCZU

w sali IE2.3

 

ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE INFORMACYJNE Z KOORDYNATOREM PROJEKTU

PANIĄ KATARZYNĄ KOWALCZYK

 

PROSIMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH O OBECNOŚĆ!!

OFERTA EDUKACYJNA

Studia pierwszego stopnia

E-Administracja

Charakterystyka

Na współczesnym rynku pracy, w dobie szybkiego rozwoju informatyzacji i cyfryzacji następuje szybka transformacja administracji „papierowej” na „elektroniczną”. Dotychczas zdobywane umiejętności zawodowe w zakresie „tradycyjnej” administracji, okazują się być niewystarczające na stanowiskach wykorzystujących nowoczesne systemy teleinformatyczne.

Prowadzony kierunek studiów e-Administracja jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom zmieniającego się otoczenia i pozwala wykształcić studentów - przyszłych pracowników na stanowiska pracy w zakresie e-Administracji.

e-Administracja - to interdyscyplinarny kierunek, który łączy wiedzę z zakresu prawa, administracji, informatyki i zarządzania.

Obecnie, zarówno przedsiębiorstwa, jak i instytucje publiczne w swojej działalności wykorzystują wyspecjalizowane systemy informatyczne, ułatwiające zarządzanie produkcją, wiedzą czy finansami; w przypadku zaś jednostek samorządu terytorialnego, świadczeniem usług publicznych. Kierunek ten stwarza możliwość poznania tych systemów od strony organizacyjno-prawnej, ekonomicznej oraz informatycznej.

W toku studiów stosowane są nowoczesne metody zajęć prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę naukową, specjalistów i praktyków, mających doświadczenie zawodowe, związane z administracją i zarządzaniem publicznym. Ponadto część programu studiów realizowana jest w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych w ramach rozbudowanego systemu praktyk zawodowych.

Oferta adresowana jest nie tyko do absolwentów szkół średnich, ale również dla osób już zatrudnionych w administracji, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, poszerzając wiedzę z zakresu zastosowań informatyki w administracji i nabyć umiejętności i kompetencje konieczne do sprawnej pracy np. w e-urzędzie.
Istotne jest przygotowanie zawodowe e-urzędnika, potrafiącego poruszać w przepisach prawa administracyjnego, tworzyć profesjonalną dokumentację oraz wdrażać i realizować usługi administracji publicznej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych.

Nazwa kierunku studiów: e-Administracja

Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu: Administracja publiczna i gospodarka nieruchomościami, Administracja w społeczeństwie informacyjnym

Poziom studiów: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów: studia stacjonarne i studia niestacjonarne

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat

Wymiar praktyk zawodowych: 736 godzin

 

Przykłady zajęć realizowanych w toku studiów na kierunku e Administracja

(Uwaga: dobór zajęć zależy od wybranych modułów specjalnościowych m.in.):

Postępowanie administracyjne, Zamówienia publiczne, Prawo administracyjne, Zarządzanie w sektorze publicznym, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,Podstaw gospodarki nieruchomościami, Podstawy informatyki i technologie informacyjne, Cyber-bezpieczeństwo i elementy kryptologii, Elektroniczne zarządzanie dokumentacją, Projektowanie serwisów internetowych i grafika komputerowa, Techniki negocjacji i mediacji w administracji, E-biznes, Systemy wspomagania decyzji, E-bankowość.

prof kudłacz film o ie

Film o kierunku E-Administracja

Ekonomia

Charakterystyka

Prowadzone studia o profilu praktycznym, na kierunku Ekonomia są jednymi z najchętniej wybieranych przez przyszłych studentów w całej Polsce. Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem studentów prowadzone są w warunkach właściwych dla danego zakresu działalności zawodowej, a dysponowanie przez Instytut niezbędną infrastrukturą, zapewnia prawidłową realizację celów uczenia na tym kierunku.

Kształcenie jest skoncentrowane głównie na zjawiskach i procesach ekonomicznych charakterystycznych dla rynkowych i mieszanych modeli gospodarki, ujmowanej zarówno w marko – jak i mikroskali, w ujęciu tak krajowym jak i międzynarodowym. Studia stwarzają możliwość poznania różnych aspektów działalności gospodarczej oraz technik i metod prowadzenia analiz ekonomicznych.

Trzyletni cykl kształcenia przemyślany jest w ten sposób, by studenci – oprócz wiedzy teoretycznej – otrzymali także całe spektrum umiejętności praktycznych, związanych chociażby z prowadzeniem badań ekonomicznych z wykorzystaniem narzędzi ilościowych jak i poszukiwanych na rynku kompetencji społecznych.

Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem praktycznych metod dydaktycznych (ćwiczenia projektowe/warsztatowe, projekty indywidualne i zespołowe, praca w grupach, udział w grach strategicznych oraz seminariach naukowych), co zapewnia zaktywizowanie studentów poprzez bezpośrednie wykonywanie określonych czynności praktycznych.

Ponadto studenci realizują prace dyplomowe na przykładzie konkretnych przedsiębiorstw i organizacji, prowadząc badania empiryczne, rozwiązując praktyczne problemy oraz wyciągając wnioski mogące być wykorzystane przez badane podmioty.

Przydział zajęć dla poszczególnych nauczycieli uwzględnia ich doświadczenie zawodowe zdobyte poza Uczelnią, posiadane wykształcenie, dorobek naukowy oraz ukończone kursy, szkolenia oraz studia podyplomowe.

Studia na tym kierunku przygotowują absolwentów do pracy na odpowiedzialnych stanowiskach w zawodzie ekonomisty.

 

1. Nazwa kierunku studiów: Ekonomia

2. Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu: Gospodarka i finanse sektora publicznego, Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw

3. Poziom studiów: studia pierwszego stopnia

4. Profil studiów: praktyczny

5. Forma studiów: studia stacjonarne i studia niestacjonarne

6. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat

7. Wymiar praktyk zawodowych: 736 godzin

 

Przykłady zajęć realizowanych w toku studiów na kierunku Ekonomia

(Uwaga: dobór zajęć zależy od wybranej grupy zajęć specjalizacyjnych m.in.):

Teoria ekonomii, Zarządzanie, Rachunkowość, Podstawy marketingu, Finanse, Negocjacje i public relations, Funkcjonowanie sektora publicznego, Przedsiębiorczość i innowacje oraz strategie w rozwoju regionalnym i lokalnym, Instytucje finansowe, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Audyt wewnętrzny.

Zarządzanie

Charakterystyka

Celem kształcenia na kierunku Zarządzanie (profil praktyczny) jest zdobycie wiedzy oraz umiejętności w zakresie zarządzania różnymi podmiotami gospodarczymi, zarówno w obszarze gospodarki rynkowej, jak i publicznej. Wiedza ta umożliwi podejmowanie właściwych decyzji menadżerskich, a także pozwoli zdobyć niezbędne umiejętności analityczne oraz organizatorskie. Dzięki nim absolwent będzie w stanie samodzielnie ocenić sytuację finansową przedsiębiorstwa, przygotować plan rozwoju firmy, jak również sprawić, by pozycja przedsiębiorstwa na rynku stawała się coraz lepsza.

Studia na kierunku Zarządzanie przygotowują absolwenta do podjęcia zatrudnienia na kierowniczych stanowiskach, m.in.: w przedsiębiorstwach różnych branż, jednostkach sektora finansów publicznych, instytucjach finansowych, organizacjach pozarządowych oraz innych podmiotach, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Realizowane studia na kierunku Zarządzanie stanowią kompleksową ofertę, będącą odpowiedzią na zapotrzebowanie lokalnego otoczenia społeczno-gospodarczego.

1. Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie

2. Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Biznes i innowacje

3. Poziom studiów: studia pierwszego stopnia

4. Profil studiów: praktyczny

5. Forma studiów: studia stacjonarne i studia niestacjonarne

6. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat

7. Wymiar praktyk zawodowych: 736 godzin

 

Przykłady zajęć realizowanych w toku studiów na kierunku Zarządzanie

(Uwaga: dobór zajęć zależy od wybranej grupy zajęć specjalizacyjnych m.in.):

Teoria ekonomii, Zarządzanie, Rachunkowość, Podstawy marketingu, Finanse, Negocjacje i public relations, Funkcjonowanie sektora publicznego, Przedsiębiorczość i innowacje oraz strategie w rozwoju regionalnym i lokalnym, Instytucje finansowe, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Audyt wewnętrzny.

 

Studia drugiego stopnia

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw

Charakterystyka

Kierunek studiów drugiego stopnia: Ekonomika i finanse przedsiębiorstw o profilu praktycznym stanowi kolejny element poszerzenia oferty edukacyjnej Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

Oferowane studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy. Zaprojektowane zostały one z myślą o przekazaniu studentom niezbędnej wiedzy i kształtowaniu umiejętności, które przyczynią się do większego profesjonalizmu i fachowości w wykonywaniu pracy zawodowej.

 

Dlaczego warto studiować Ekonomikę i finanse przedsiębiorstw?

W obliczu szybkiego rozwoju technologicznego, a także wykorzystania nowych narzędzi informatycznych w pracy zawodowej, program kształcenia na studiach wyższych wymaga dostosowania do zmieniających się warunków otoczenia. Studia drugiego stopnia Ekonomika i finanse przedsiębiorstw o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu są wyjściem naprzeciw potrzebom edukacyjnym absolwentów studiów pierwszego stopnia. Pozwalają także na zwiększenie mieszkańcom Sądecczyzny dostępu do edukacji na poziomie magisterskim.

Ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku Ekonomika i finanse przedsiębiorstw o profilu praktycznym pozwoli jego absolwentom na uzyskanie kwalifikacji istotnych, z punktu widzenia współczesnego rynku pracy. Nabyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z racji interdyscyplinarnego charakteru programu kształcenia, umożliwią podjęcie aktywności zawodowej na terenie całego kraju. Studia na kierunku Ekonomika i finanse przedsiębiorstw są ponadto odpowiedzią na nowe wyzwania, jakie stają przed osobami zatrudnianymi w m.in. przedsiębiorstwach różnego szczebla, instytucjach finansowych, a także prowadzących własną działalność gospodarczą.

 

Cel kształcenia

Celem kształcenia na kierunku Ekonomika i finanse przedsiębiorstw jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry, posiadającej umiejętność skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem, podejmowania decyzji inwestycyjnych, pozyskiwania środków finansowych do prowadzenia działalności gospodarczej, a także koordynowania kierunków i strategii rozwoju firmy.

Realizacja celu ogólnego kształcenia przejawiać się będzie m.in. poprzez:

 • nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu ekonomicznych, finansowych i prawnych zagadnień funkcjonowania przedsiębiorstw;

 • uzyskanie wiedzy o stosowanych strategiach gospodarczych i procesach
  organizacyjno-ekonomicznych w przedsiębiorstwach;

 • poznanie zasad funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw;

 • nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa;

 • poznanie zasad oraz wykształcenie umiejętności zarządzania zasobami finansowymi, rzeczowymi i osobowymi, jak również informacją i wiedzą w przedsiębiorstwie;

 • zdolność do kształtowania różnych operacji gospodarczych, w tym głównie finansowych, zmierzających do optymalizowania struktur majątkowych i kapitałowych;

 • poznanie zasad posługiwania się narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi w ekonomice i organizacji przedsiębiorstwa;

 • nabycie umiejętności z zakresu wykorzystania mechanizmów marketingowych do podejmowania trafnych decyzji, opracowywania biznes planu i kształtowania właściwych stosunków z otoczeniem
  społeczno-gospodarczym.Opis kwalifikacji absolwenta

Kończąc studia drugiego stopnia na kierunku Ekonomika i finanse przedsiębiorstw, absolwent zdobędzie zaawansowaną merytorycznie wiedzę, umiejętności z zakresu ekonomii, finansów, organizacji i zarządzania oraz kompetencje społeczne. Pozna również zasady funkcjonowania przedsiębiorstw, rynków finansowych, jak również metody i techniki zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz przeprowadzania analiz ekonomiczno-finansowych i prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwach.

Student kierunku Ekonomika i finanse przedsiębiorstw, poza wiedzą z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw, dla skutecznej realizacji swych zadań – rozwinie kompetencje społeczne dotyczące m.in. poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje w środowisku pracy i poza nim, zdolność określania priorytetów w realizacji powierzonych zadań, dążenia do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, umiejętność współpracy w grupie oraz rozumienie zasad etyki zawodowej i dążenie do jej przestrzegania.

Zajęcia zaplanowane w planie studiów dla kierunku Ekonomika i finanse przedsiębiorstw podzielone zostały na podstawowe, kierunkowe oraz zajęcia do wyboru i pozostałe. W ramach zajęć podstawowych oraz kierunkowych, adresowanych do wszystkich studentów kierunku Ekonomika i finanse przedsiębiorstw – oferowana jest wiedza, m.in. z zakresu ekonomii, finansów oraz zarządzania w przedsiębiorstwie, a w ramach zajęć do wyboru – przekazywana jest wiedza uwzględniająca charakter danego kursu. Cały proces kształcenia jest ponadto wzbogacony o projekty badawcze, mające na celu pomoc w rozwiązywaniu problemów lokalnych podmiotów biznesowych i okołobiznesowych.

Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym, przewidziane w programie studiów, są prowadzone w warunkach właściwych dla danego zakresu działalności zawodowej (wykorzystanie narzędzi informatycznych, symulacje, case study, realne problemy rozwiązywane przez studentów w ramach praktyk). Studenci w jak największym stopniu będą bezpośrednio zaangażowani w wykonywanie określonych czynności praktycznych.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Ekonomika i finanse przedsiębiorstw nabędzie właściwą dla kierunku wiedzę oraz umiejętności istotne w praktyce zawodowej. Studia na tym kierunku przygotują absolwenta do podjęcia zatrudnienia m.in. w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych oraz w innych organizacjach, zarówno prywatnych jak i publicznych.

Warunkiem ukończenia studiów na kierunku Ekonomika i finanse przedsiębiorstw i uzyskania tytułu magistra jest uzyskanie 120 punktów ECTS podczas całego cyklu kształcenia oraz pozytywny wynik egzaminu magisterskiego na podstawie przedłożonej wcześniej pracy magisterskiej, napisanej pod kierunkiem promotora i ocenionej przez recenzenta.

Dziedzina nauk społecznych:

· Dyscyplina wiodąca: Ekonomia i finanse

· Dyscypliny pozostałe: Nauki o zarządzaniu i jakości

 

Absolwent kierunku Ekonomika i finanse przedsiębiorstw studia drugiego stopnia, uzyskuje
kwalifikacje na poziomie 7 PRK.

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Profil kształcenia: praktyczny

Czas trwania: 4 semestry (120 ECTS)

Czas trwania praktyk zawodowych: 3 miesiące

Język obcy: Język angielski, język do wyboru

Ponadto, studenci opisanego kierunku mogą brać udział w wymianach młodzieży w ramach programu Erasmus+ wyjeżdżając na 1 lub 2 semestry do partnerskich uczelniach zagranicznych, m.in. w: Hiszpanii, Włoszech, Turcji i na Węgrzech. Studenci i absolwenci mogą także odbywać praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ (od 2 do 12 miesięcy) w wybranej firmie, instytucji lub przedsiębiorstwie w krajach członkowskich UE.

 

Opis zasad rekrutacji

O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku Ekonomika i finanse przedsiębiorstw mogą się ubiegać kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku przypisanym do:

1. Dziedziny nauk społecznych

2. Dyscyplin naukowych:

• Ekonomia i finanse

• Geografia społeczno – ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

• Nauki o bezpieczeństwie

• Nauki o komunikacji społecznej i mediach

• Nauki o polityce i administracji

• Nauki o zarządzaniu i jakości

• Nauki prawne

• Nauki socjologiczne

• Pedagogika

• Prawo kanoniczne

• Psychologia

3. Uzyskali tytuł magistra, inżyniera, licencjata lub równorzędny w dziedzinach i dyscyplinach naukowych niewymienionych powyżej.

Listę rankingową kandydatów, o których mowa w punkcie 1 i 2 tworzy się biorąc pod uwagę końcową ocenę uwzględnioną na dyplomie ukończonego kierunku studiów.
Kandydatów, o których mowa w 3 punkcie, przyjmuje się biorąc pod uwagę średnią arytmetyczną ocen uwzględniającą ocenę na dyplomie oraz ocenę stanowiącą średnią arytmetyczną ocen uzyskanych na egzaminie wstępnym – brak pozytywnej oceny z egzaminu wstępnego eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Podczas egzaminu wstępnego, kandydat powinien wykazać się:

wiedzą z zakresu ekonomiiznajomością bieżących problemów gospodarczych,umiejętnością zaproponowania sposobu rozwiązania wskazanego problemu.

Proponowane obszary problemowe zagadnień egzaminacyjnych znajdują się TUTAJ

decyzja copy

Studia podyplomowe

Ubezpieczenia społeczne i prawo pracy w praktyce

Charakterystyka

Rodzaj studiów: doskonalące

Adresaci:

 • pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • pracownicy służb społecznych (gminnych, miejskich ośrodków pomocy społecznych, powiatowych centrów pomocy społecznej, regionalnych ośrodków polityki społecznej)
 • pracownicy samorządowi zajmujący się polityką społeczną

Czas trwania studiów: dwa semestry

Liczba godzin: 198

Lliczba punktów ECTS: 42

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty:

 • poświadczona kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • kwestionariusz osobowy
 • 2 fotografie

Liczba miejsc: 25

Opłata za semestr: 1 650 zł

Kwalifikacje podyplomowe: absolwenci uzyskują niezbędną wiedzę i umiejętności, a także kompetencje społeczne, potrzebne do pracy w różnych jednostkach związanych z ubezpieczeniami społecznymi, polityką społeczną i prawem pracy

 

Kontakt: Instytut Ekonomiczny, ul. Jagiellońska 61, 33-300 Nowy Sącz

              Tel.: 18 547-56-04/05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarządzanie w ochronie zdrowia

Charakterystyka

Rodzaj studiów: doskonalące

Adresaci:

 • menedżerowie służby zdrowia – kierujący publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej
 • pracownicy wydziałów zdrowia
 • lekarze, ordynatorzy, pielęgniarki
 • pracownicy działów administracji zakładów opieki zdrowotnej
 • pracownicy instytucji ubezpieczeń zdrowotnych
 • osoby, dla których ważnym elementem pracy zawodowej jest kompetencja w zakresie organizacji i zarządzania służbą zdrowia

Czas trwania studiów: dwa semestry

Liczba godzin: 206

Liczba punktów ECTS: 35

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty:

 • dyplom (odpis dyplomu) ukończenia studiów wyższych
 • kwestionariusz osobowy
 • 2 fotografie

Liczba miejsc: 20

Opłata za semestr: 1 750 zł

Kwalifikacje podyplomowe: przygotowanie do pełnienia funkcji kierowniczych

 

Kontakt: Instytut Ekonomiczny, ul. Jagiellońska 61, 33-300 Nowy Sącz

              Tel.: 18 547-56-04/05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Charakterystyka

Rodzaj studiów: doskonalące

Adresaci

 • absolwentów wszystkich kierunków studiów (pierwszego i drugiego stopnia), pragnący uzyskać wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
 • pracownicy administracji samorządowej i rządowej, którzy zajmują się zagadnieniami, związanymi z zarządzaniem zasobami ludzkimi

Czas trwania studiów: dwa semestry

Liczba godzin: 190

Liczba punktów ECTS: 35

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych
 • kwestionariusz osobowy
 • 2 fotografie

Liczba miejsc: 25

Opłata za semestr: 1 750 zł

Kwalifikacje podyplomowe: absolwenci uzyskują niezbędną wiedzę i umiejętności, a także kompetencje społeczne, potrzebne do zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach (przedsiębiorstwach, organizacjach publicznych, samorządach lokalnych itp.) funkcjonujących na konkurencyjnym rynku pracy

 

Kontakt: Instytut Ekonomiczny, ul. Jagiellońska 61, 33-300 Nowy Sącz

              Tel.: 18 547-56-04/05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Sprawdź ofertę na innych kierunkach

 

 

 

 

 

 

W piątek (22 czerwca) w Krynicy-Zdrój odbyła się gala podsumowująca X edycję Rankingu Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego, organizowanego przez Fundację Sądecką i Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

Bliższe informacje

forum

UWAGA: TRWAJĄ ZAPISY NA FORUM EKONOMICZNE – NIE PRZEGAP!

UWAGA STUDENCI

W DNIU 29.06.2018 R. (piątek) oraz 05.07.2018 r. (czwartek) o GODZ. 14.00, W SALI NR 2.3

W INSTYTUCIE EKONOMICZNYM PWSZ W NOWYM SĄCZU

ODBĘDZIE SIĘ OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE DLA STUDENTÓW WYJEŻDŻAJĄCYCH NA PRAKTYKI

XXVIII FORUM EKONOMICZNEGO W KRYNICY

NA SPOTKANIU NASTĄPI PODZIAŁ STUDENTÓW NA POSZCZEGÓLNE SEKCJE FORUM ORAZ ZOSTANĄ PRZEKAZANE MATERIAŁY INFORMACYJNE

SĄ JESZCZE DODATKOWE MIEJSCA DLA STUDENTÓW NA FORUM EKONOMICZNE

W KRYNICY!

NIEPOWTARZALNA OSTATNIA SZANSA UDZIAŁU W PRAKTYKACH FORUM EKONOMICZNEGO!

MASZ SZANSĘ WZIĄĆ UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYM RZEDSIĘWZIĘCIU

ZDOBYWASZ DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 

WAŻNE:

W praktykach Forum Ekonomicznego mogą brać udział studenci I, II i III roku ze wszystkich instytutów!

NIE PRZEGAP

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

 

UWAGA: LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA – NIE PRZEGAP SWOJEJ SZANSY

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Uczelni oraz Instytutu Ekonomicznego prosimy nadsyłać wyłącznie drogą e-mailową do najpóźniej do 30.06.2018 r. do Koordynatora Praktyk Forum na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W razie dodatkowych pytań można kontaktować się z Koordynatorem Praktyk Forum Ekonomicznego z ramienia Uczelni – mgr Moniką Makowiecką pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub podczas konsultacji: tj. w każdą środę od 14.00-15.30.

 

Dlaczego warto wziąć udział w praktykach Forum Ekonomicznego?

• Jesteś częścią ekipy organizacyjnej największej konferencji w Europie Środkowo-Wschodniej;

• Masz bezpośredni udział w prestiżowym wydarzeniu polityczno-biznesowym, doświadczenie zdobywasz też na zapleczu;

• Zyskujesz nowe znajomości wśród studentów z całej Polski;

• Rozwijasz umiejętności organizacyjne i pracy w grupie;

• Jesteś przedstawicielem organizatora wobec gości Forum - masz kontakt z vipami z Polski i zagranicy;

• Masz szansę zobaczyć jak wygląda współdziałanie w dynamicznym środowisku pracy;

• Zapoznajesz się ze strukturą profesjonalnego zespołu organizacyjnego;

• Poznajesz siebie w nowych warunkach pracy.

Poza tym:

• Bierzesz udział w szkoleniach przygotowujących do praktyki;

Nie ponosisz kosztów związanych z pobytem - zakwaterowanie oraz wyżywienie podczas praktyk finansuje ISW w Warszawie;

• Otrzymujesz koszule Forum Ekonomicznego;

• Odbierasz zaświadczenie o odbyciu praktyki, które możesz wskazać jako cenne doświadczenie zawodowe.

 

FORUM EKONOMICZNE

 

Forum Ekonomiczne w Krynicy jest bezsprzecznie najbardziej prestiżowym spotkaniem kilku tysięcy

przedstawicieli świata nauki, gospodarki, polityki i mediów w Europie Środkowej i Wschodniej. Krynica stała się

natomiast symbolem ambicji Polski, uznania jej za pełnoprawne mocarstwo regionalne w nowej, większej UE.

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu jest jednym z partnerów instytucjonalnych Forum Ekonomicznego i od wielu lat współpracuje z Instytutem Wschodnim w Warszawie w ramach organizacji Forum.

Więcej informacji o przedsięwzięciu na stronie: http://www.forum-ekonomiczne.pl

 

FORMULARZ ZGŁOSZNENIOWY

REGULAMIN

PLAKAT

 

   

RETRANSMISJA Z UROCZYSTOŚCI OBCHODÓW 20. ROCZNICY UTWORZENIA PWSZ W NOWYM SĄCZU

forum

 

Szukasz miejsca gdzie możesz odbyć ciekawą praktykę?

Chcesz zyskać dodatkowe nowe doświadczenie i rozwinąć umiejętności praktyczne?

Poczuć satysfakcję z pracy przy organizacji międzynarodowej konferencji, gdzie koszty pobytu pokrywa organizator?

Otrzymać cenne zaświadczenie i referencje?

Mieć ważny wpis w Suplemencie do Dyplomu Ukończenia Studiów?

Weź udział w Praktykach Forum Ekonomicznego!

To wyjątkowa szansa na bezpośredni udział w dobrze zorganizowanym przedsięwzięciu

o skali światowej.

 

MAMY PRZYJEMNOŚĆ ZAPROSIĆ WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH STUDENTÓW

NA PIERWSZE SPOTKANIE ORGANIZACYJNE W SPRAWIE WYJAZDU NA XXVIII FORUM EKONOMICZNE W KRYNICY

ORAZ FESTIWALU BIEGOWEGO FORUM EKONOMICZNEGO

 

TERMIN SPOTKANIA DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

06.06.2018 R. (ŚRODA) GODZ. 15.00.

 

SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ W INSTYTUCIE EKONOMICZNYM PWSZ W NOWYM SĄCZU

SALA. 2.3

WAŻNE:

 • W praktykach Forum Ekonomicznego mogą brać udział studenci I, II i III roku ze wszystkich instytutów!

UWAGA!

 • Dla studentów którzy wzięli już udział w Forum przygotowaliśmy program specjalny – aktywizacja zawodowa – który umożliwia wzięcie udziału w Forum odpłatnie – na umowę zlecenie.

 

UWAGA: LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA – NIE PRZEGAP SWOJEJ SZANSY –

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Uczelni oraz Instytutu Ekonomicznego prosimy nadsyłać wyłącznie drogą e-mailową do najpóźniej do 30.06.2018 r. do Koordynatora Praktyk Forum na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W razie dodatkowych pytań można kontaktować się z Koordynatorem Praktyk Forum Ekonomicznego z ramienia Uczelni – mgr Moniką Makowiecką pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub podczas konsultacji: tj. w każdą środę od 14.00-15.30.

 

Dlaczego warto wziąć udział w praktykach Forum Ekonomicznego?

• Jesteś częścią ekipy organizacyjnej największej konferencji w Europie Środkowo-Wschodniej;

• Masz bezpośredni udział w prestiżowym wydarzeniu polityczno-biznesowym, doświadczenie zdobywasz też na zapleczu;

• Zyskujesz nowe znajomości wśród studentów z całej Polski;

• Rozwijasz umiejętności organizacyjne i pracy w grupie;

• Jesteś przedstawicielem organizatora wobec gości Forum - masz kontakt z vipami z Polski i zagranicy;

• Masz szansę zobaczyć jak wygląda współdziałanie w dynamicznym środowisku pracy;

• Zapoznajesz się ze strukturą profesjonalnego zespołu organizacyjnego;

• Poznajesz siebie w nowych warunkach pracy.

Poza tym:

• Bierzesz udział w szkoleniach przygotowujących do praktyki;

Nie ponosisz kosztów związanych z pobytem - zakwaterowanie oraz wyżywienie podczas praktyk finansuje ISW w Warszawie;

• Otrzymujesz koszule Forum Ekonomicznego;

• Odbierasz zaświadczenie o odbyciu praktyki, które możesz wskazać jako cenne doświadczenie zawodowe.

 

FORUM EKONOMICZNE

 

Forum Ekonomiczne w Krynicy jest bezsprzecznie najbardziej prestiżowym spotkaniem kilku tysięcy

przedstawicieli świata nauki, gospodarki, polityki i mediów w Europie Środkowej i Wschodniej. Krynica stała się

natomiast symbolem ambicji Polski, uznania jej za pełnoprawne mocarstwo regionalne w nowej, większej UE.

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu jest jednym z partnerów instytucjonalnych Forum Ekonomicznego i od wielu lat współpracuje z Instytutem Wschodnim w Warszawie w ramach organizacji Forum.

Więcej informacji o przedsięwzięciu na stronie: http://www.forum-ekonomiczne.pl

 

FORMULARZ ZGŁOSZNENIOWY

REGULAMIN

PLAKAT