mniszw

DSW.WNP.5014.127.2020.1.AS

 

Warszawa, 15 maja 2020 r.

 

 

 

DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.), zwanej dalej „Kpa”, po rozpatrzeniu wniosku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 11 marca 2020 r. o zmianę nazwy kierunku studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym: „ekonomika i organizacja przedsiębiorstw”
na „ekonomika i finanse przedsiębiorstw”

 

postanawiam zmienić w części dotyczącej nazwy kierunku studiów:

 

ostateczną decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2016 r., nr DSW.ZNU.6052.74.2015.3.MD, w ten sposób, że wskazaną w sentencji tej decyzji nazwę kierunku: „ekonomika i organizacja przedsiębiorstw” zastępuje się nazwą: „ekonomika i finanse przedsiębiorstw”.

 

Uzasadnienie

Niniejsza decyzja uwzględnia w całości żądanie strony, w związku z tym, na mocy art. 107 § 4 Kpa odstąpiono od jej uzasadnienia.

 

 

Pouczenie

Od niniejszej decyzji nie służy odwołanie. Jednakże strona niezadowolona z rozstrzygnięcia może zwrócić się do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie art. 127 § 3 Kpa, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Na podstawie art. 127a Kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona może zrzec się prawa do wniesienia tego wniosku. Z dniem doręczenia Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Strona może wnieść za pośrednictwem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji, skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, bez skorzystania z prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. W niniejszej sprawie wpis stały od skargi wynosi 200 zł, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193, ze zm.).

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 243 § 1 i art. 244 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, ze zm.), dalej „Ppsa”, prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Wniosek ten wolny jest od opłat sądowych. Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego. Szczegółowe zasady prawa pomocy regulują przepisy zawarte w art. 243–262 Ppsa.

 

Z up. Ministra

dr Anna Budzanowska

Podsekretarz Stanu

(podpisano elektronicznie)

Otrzymują:

- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu,
ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz

- MNiSW - a/a.