W dniu 2 lipca 2018 r. w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Nowym Sączu, pierwsza grupa Absolwentów ukończyła studia magisterskie na kierunku Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw uzyskując tytuł magistra. W najbliższych dniach odbędą się kolejne obrony prac magisterskich na tym kierunku.

Absolwenci kierunku Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw zdobyli zaawansowaną merytorycznie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu ekonomii, organizacji i zarządzania. Poznali również zasady funkcjonowania przedsiębiorstw, rynków finansowych, a także metody i techniki zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz przeprowadzania analiz ekonomicznych i prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwach.

Poza wiedzą z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw, w ramach skutecznej realizacji swych zadań – absolwenci rozwinęli kompetencje społeczne dotyczące m.in. poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje w środowisku pracy i poza nim, zdolność określania priorytetów w realizacji powierzonych obowiązków, dążenia do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, umiejętność współpracy w grupie oraz rozumienie zasad etyki zawodowej i dążenie do jej przestrzegania.

Studia magisterskie na tym kierunku cieszą się dużą popularnością, a studenci i absolwenci studiów pierwszego stopnia mają coraz większą świadomość, że ich ukończenie jest gwarantem awansu zawodowego oraz zwiększenia swoich szans na rynku pracy.