Nagrody Rektora

Ogłoszenia Uczelnianej Komisji Stypendialnej

Ogłoszenie UKS w sprawie świadczeń pomocy materialnej dla studentów w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenia i uchwały

ZARZĄDZENIE Nr 17/2022 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 18 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia „Regulaminu świadczeń dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu”

ZARZĄDZENIE Nr 73/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne

ZARZĄDZENIE Nr 69/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 30 września 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu świadczeń dla studentów

Regulamin świadczeń dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu (tekst jednolity)

Dostępne formy pomocy

 stypendium socjalne

stypendium dla osób niepełnosprawnych

stypendium Rektora

zapomoga

 

WYKAZ DOKUMENTÓW DO STYPENDIUM SOCJALNEGO

 

Ustala się, w porozumieniu z samorządem studenckim Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne 2021/2022 na poziomie

1051,70 zł netto

 

Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej

Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600 zł netto, dołącza do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. Niedołączenie takiego zaświadczenia skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.

więcej informacji

Wniosek do OPS o wydanie zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej mojej rodziny

 

Okres przysługiwania świadczeń

Zgodnie ze znowelizowanym art. 93 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) świadczenia dla studentów przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich przez łączny okres wynoszący 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

  • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów,
  • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

więcej infromacji

 

Druki do pobrania

Załącznik nr 1* – wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 2021/2022,

Załącznik nr 1a** – oświadczenie studenta o wysokości miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka rodziny studenta,

Załącznik nr 1b – wniosek dla studentów DRUGIEGO STOPNIA w INSTYTUCIE TECHNICZNYM o kontynuowanie w semestrze letnim wypłat stypendium socjalnego, przyznanego w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 na studiach pierwszego stopnia,

Załącznik nr 2 – wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki,

Załącznik nr 2a – oświadczenie studenta lub członka rodziny studenta o nieuzyskiwaniu określonych dochodów w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki,

Załącznik nr 3 – oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym przyznane zostało świadczenie,

Załącznik nr 4 – wniosek o zwiększenie wysokości stypendium socjalnego,

Załącznik nr 5 – wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2021/2022,

Kwestionariusz rejestracyjny dla Studentów Niepełnosprawnych studiujących w PWSZ Nowy Sącz (nieobowiązkowy)

Załącznik nr 6 – wniosek o przyznanie stypendium rektora w roku akademickim 2021/2022,

Załącznik nr 7 – wniosek o przyznanie zapomogi w roku akademickim 2021/2022,

Załącznik nr 8 – informacja o numerze konta bankowego (wypełnia każdy student 1 roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich!!!)

Załącznik nr 9 – wezwanie do uzupełnienia braków w dokumentacji stypendialnej,

WNIOSEK do Ośrodka Pomocy Społecznej o wydanie zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej mojej rodziny

OŚWIADCZENIE dla studentów 1 roku studiów drugiego stopnia w Instytucie Technicznym o niepobieraniu w miesiącu lutym 2022 r. świadczeń dla studentów

OŚWIADCZENIE

 

*W przypadku ubiegania się o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości należy dołączyć do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 2020/2021 – wniosek o zwiększenie wysokości stypendium socjalnego – załącznik nr 4.

**W przypadku dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym - przy wypełnianiu dochodu w Załączniku nr 1a, proszę skorzystać z tabel podanych na stronie internetowej: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20210000706/O/M20210706.pdf