Informacja o kredytach studenckich

Wniosek o udzielenie kredytu można składać w formie papierowej lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w następujących instytucjach:

· PKO Bank Polski S.A.,

· Bank PEKAO S.A.,

· Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),

· SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Do wniosku o udzielenie kredytu dołącza się:

· oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny wnioskodawcy za poprzedni rok,

· zaświadczenie szkoły wyższej potwierdzające, że wnioskodawca jest studentem, albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia,

· dokumenty wymagane przez instytucję kredytującą dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu.

 

Podstawowym warunkiem zawarcia umowy kredytu jest spełnienie kryterium dochodowego. W roku akademickim 2020/2021 maksymalny dochód na osobę w rodzinie uprawniający do otrzymania kredytu został ustalony w wysokości 3.000 zł (kwota netto).

Szczegółowe informacje:

Ustawa (art. 98 – 103) - http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/U/D20181668Lj.pdf

Rozporządzenie - http://student.us.edu.pl/sites/student.us.edu.pl/files/imce/kredyty_rozporzadzenie_2018.pdf

Informacje na stronie ministerstwa - https://www.gov.pl/web/nauka/kredyty-studenckie

Informacje ogólne