Telefoniczna forma wsparcia psychologicznego dla studentów

Poradnie psychologiczne świadczące usługi w ramach NFZ

 

„Strefa komfortu PSRP” to projekt skierowany do wszystkich studentów z całej Polski polegający na wsparciu psychologicznym. W ramach tej inicjatywy każdy student ma możliwość skorzystania z indywidualnej pomocy online oraz wzięcia udziału w webinariach prowadzonych przez specjalistów. Dzięki temu projektowi można uzyskać odpowiedź na nurtujące często pytania, m.in. w jaki sposób radzić sobie z lękiem, jak produktywnie wykorzystać czas oraz jakie sygnały mogą świadczyć o złym stanie zdrowia psychicznego. Wszystko jest warte rozmowy!

Projekt realizowany w ramach zadania zleconego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Szczegółowe informacje:  https://wsparciepsychologiczne.psrp.org.pl/

 

Komunikat Nr 4 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 15 września 2020 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie Nr 74/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 14 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w warunkach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Informacja o kredytach studenckich

Wniosek o udzielenie kredytu można składać w formie papierowej lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w następujących instytucjach:

· PKO Bank Polski S.A.,

· Bank PEKAO S.A.,

· Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),

· SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Do wniosku o udzielenie kredytu dołącza się:

· oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny wnioskodawcy za poprzedni rok,

· zaświadczenie szkoły wyższej potwierdzające, że wnioskodawca jest studentem, albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia,

· dokumenty wymagane przez instytucję kredytującą dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu.

 

Podstawowym warunkiem zawarcia umowy kredytu jest spełnienie kryterium dochodowego. W roku akademickim 2020/2021 maksymalny dochód na osobę w rodzinie uprawniający do otrzymania kredytu został ustalony w wysokości 3.000 zł (kwota netto).

Szczegółowe informacje:

Ustawa (art. 98 – 103) - http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/U/D20181668Lj.pdf

Rozporządzenie - http://student.us.edu.pl/sites/student.us.edu.pl/files/imce/kredyty_rozporzadzenie_2018.pdf

Informacje na stronie ministerstwa - https://www.gov.pl/web/nauka/kredyty-studenckie

Informacje ogólne

Instrukcja korzystania z Platformy Edukacyjnej - dla studenta.

Zapraszamy studentów, członków Klubu AZS oraz pracowników do korzystania z pływalni.

Godziny otwarcia