Istnieje możliwość uzyskania pomocy materialnej w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach programu AKTYWNY SAMORZĄD - Moduł II.

Dofinansowanie może uzyskać osoba, która:

  • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Dofinansowanie obejmuje:

  • opłatę za naukę (czesne).
  • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, w tym zakwaterowanie – w przypadku nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dojazdy, dostęp do Internetu, uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej i psychicznej, zakupy przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych.

Kontakt w sprawie składania wniosków:

Dla osób zamieszkałych na terenie miasta Nowego Sącza:

  • Wydział Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej - Referat ds. Osób Niepełnosprawnych, Nowy Sącz, ul. Żywiecka 13, pok. 5, tel. 184419127, www.nowysacz.pl

Dla osób zamieszkałych na terenie powiatu nowosądeckiego:

Uwaga! Osoby zamieszkałe poza w/w rejonami powinny kontaktować się z placówkami PCPR lub MOPS właściwymi dla ich miejsca zamieszkania.

Wnioski dotyczących roku akademickiego 2019/2020 (semestr zimowy)
należy składać w terminie:

Wydział Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej - Referat ds. Osób Niepełnosprawnych (Nowy Sącz):

PCPR (Nowy Sącz):

 

Ponadto w ramach Modułu I programu niepełnosprawna osoba może starać się o inną pomoc m. in. w zakresie dofinansowania do kursu prawa jazdy kategorii B, zakupu protezy kończyny czy zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania.

Więcej informacji dotyczących programów PFRON, dostępne stronie: www.pfron.org.pl