Kto może otrzymać stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych?

Stypendium może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu (m.in. zespołu orzekającego lub lekarza orzecznika ZUS, a także orzeczeniem o zaliczeniu do jednej z grup inwalidzkich oraz stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym).

Jaka jest wysokość stypendium specjalnego?

Wysokość przyznanego stypendium zależne jest od orzeczonego stopnia niepełnosprawności.
Przykładowe stawki stypendium specjalnego obowiązujące w roku akademickim 2020/2021

 

Lekki stopień niepełnosprawności - określa: orzeczoną częściową niezdolność do pracy,posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do III grupy inwalidów.

Umiarkowany stopnień niepełnosprawności - określa: niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów.

Znaczny stopnień niepełnosprawności - określa: niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji, orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach, posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów.

 

Bliższe informacje dotyczące pomocy materialnej w tym stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz pozostałe formy wsparcia w tym stypendia: socjalne, rektora dla najlepszych studentów, zapomogi, dostępne poniżej:

 

Ogłoszenia

 

Zarządzenia i uchwały

ZARZĄDZENIE Nr 114/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 9 listopada 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu świadczeń dla studentów

ZARZĄDZENIE Nr 96/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 1 października 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne

ZARZĄDZENIE Nr 95/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 1 października 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu świadczeń dla studentów

Regulamin świadczeń dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Dostępne formy pomocy

Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej

Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł netto, a od 1 stycznia 2022 r. – 600 zł netto, dołącza do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. Niedołączenie takiego zaświadczenia skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.

więcej informacji

Wniosek do OPS o wydanie zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej mojej rodziny

Okres przysługiwania świadczeń

Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. W opinii Ministerstwa, oznacza to łączny okres (nieprzekraczający 6 lat kalendarzowych, tj. 72 miesięcy), w którym studentowi przysługuje możliwość ubiegania się o świadczenia w ramach studiów – niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane. Tym samym dla biegu tego okresu nie ma znaczenia, czy student występuje o świadczenia oraz czy je pobiera.

więcej infromacji

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

stypendium socjalne

stypendium dla osób niepełnosprawnych

stypendium Rektora

zapomoga

 

WYKAZ DOKUMENTÓW DO STYPENDIUM SOCJALNEGO

Druki do pobrania

Załącznik nr 1* – wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 2020/2021,

Załącznik nr 1a** – oświadczenie studenta o wysokości miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka rodziny studenta,

Załącznik nr 1b – wniosek dla studentów DRUGIEGO STOPNIA w INSTYTUCIE TECHNICZNYM o kontynuowanie w semestrze letnim wypłat stypendium socjalnego, przyznanego w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 na studiach pierwszego stopnia,

Załącznik nr 2 – wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki,

Załącznik nr 2a – oświadczenie studenta lub członka rodziny studenta o nieuzyskiwaniu określonych dochodów w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki,

Załącznik nr 3 – oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym przyznane zostało świadczenie,

Załącznik nr 4 – wniosek o zwiększenie wysokości stypendium socjalnego

Załącznik nr 5 – wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2020/2021,

Kwestionariusz rejestracyjny dla Studentów Niepełnosprawnych studiujących w PWSZ Nowy Sącz (nieobowiązkowy)

Załącznik nr 6 – wniosek o przyznanie stypendium rektora w roku akademickim 2020/2021,

Załącznik nr 7 – wniosek o przyznanie zapomogi w roku akademickim 2020/2021,

Załącznik nr 8 – informacja o numerze konta bankowego (wypełnia każdy student 1 roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich!!!)

Załącznik nr 9 – wezwanie do uzupełnienia braków w dokumentacji stypendialnej,

WNIOSEK do Ośrodka Pomocy Społecznej o wydanie zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej mojej rodziny do Ośrodka Pomocy Społecznej o wydanie zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej mojej rodziny

OŚWIADCZENIE

 

*W przypadku ubiegania się o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości należy dołączyć do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 2020/2021 – wniosek o zwiększenie wysokości stypendium socjalnego – załącznik nr 4.

**W przypadku dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym - przy wypełnianiu dochodu w Załączniku nr 1a, proszę skorzystać z tabel podanych na stronie internetowej: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20210000706/O/M20210706.pdf