Kto może otrzymać stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych?

Stypendium może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu (m.in. zespołu orzekającego lub lekarza orzecznika ZUS, a także orzeczeniem o zaliczeniu do jednej z grup inwalidzkich oraz stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym).

Jaka jest wysokość stypendium specjalnego?

Wysokość przyznanego stypendium zależne jest od orzeczonego stopnia niepełnosprawności.
Przykładowe stawki stypendium specjalnego obowiązujące w roku akademickim 2018/2019

 

Lekki stopień niepełnosprawności - określa: orzeczoną częściową niezdolność do pracy,posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do III grupy inwalidów.

Umiarkowany stopnień niepełnosprawności - określa: niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów.

Znaczny stopnień niepełnosprawności - określa: niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji, orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach, posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów.

 

Bliższe informacje dotyczące pomocy materialnej w tym stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz pozostałe formy wsparcia w tym stypendia: socjalne, rektora dla najlepszych studentów, zapomogi, dostępne poniżej:

 

Dostępne formy pomocy

 

 

 

Zmiana przepisów
Ze względu na zmianę przepisów wynikającą z art. 93 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2019 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce „Świadczenia – stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga – przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat”, podczas wypełniania wniosków proszę zwrócić uwagę na część dotyczącą oświadczenia i wpisać łączną liczbę lat studiów, włączając w to wszystkie dotychczasowe lata studiów, w tym rozpoczęte kierunki studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej i innych uczelniach (przykładowo: podjąłeś studia w r.a. 2015/2016, ale rezygnowałeś w tym samym roku, później podjąłeś studia w r.a. 2016/2017 i w tym samym roku zostałeś skreślony – liczymy to jako dwa lata studiów, gdy teraz studiujesz od r.a. 2018/2019 to mięło Ci w sumie: pięć lat studiów).

 

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

stypendium socjalne

stypendium dla osób niepełnosprawnych

stypendium Rektora

zapomoga

 

Druki do pobrania

Załącznik nr 1* – wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 2019/2020,

Załącznik nr 1a** – oświadczenie studenta o wysokości miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka rodziny studenta,

Załącznik nr 1b – wniosek o kontynuowanie w semestrze letnim wypłat stypendium socjalnego, przyznanego w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 na studiach pierwszego stopnia,

Załącznik nr 2 – wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki,

Załącznik nr 2a – oświadczenie studenta lub członka rodziny studenta o nieuzyskiwaniu określonych dochodów w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki,

Załącznik nr 3 – oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym przyznane zostało świadczenie,

Załącznik nr 4 – wniosek o zwiększenie wysokości stypendium socjalnego

Załącznik nr 5 – wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2019/2020,

Kwestionariusz rejestracyjny dla Studentów Niepełnosprawnych studiujących w PWSZ Nowy Sącz (nieobowiązkowy)

Załącznik nr 6 – wniosek o przyznanie stypendium rektora w roku akademickim 2019/2020,

Załącznik zapomoga - wniosek o przyznanie zapomogi w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020

Załącznik nr 8 – informacja o numerze konta bankowego (wypełnia każdy student 1 roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich!!!)

Załącznik nr 9 – wezwanie do uzupełnienia braków w dokumentacji stypendialnej,

 

*W przypadku ubiegania się o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości należy dołączyć do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 2019/2020 – wniosek o zwiększenie wysokości stypendium socjalnego – załącznik nr 4.

**W przypadku dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym - przy wypełnianiu dochodu w Załączniku nr 1a, proszę skorzystać z tabel podanych na stronie internetowej: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20190000724