Dział Spraw Studenckich i Kształcenia

Studia pierwszego stopnia

Ocena pracy dyplomowej

Recenzja pracy dyplomowej

 

kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Ocena pracy dyplomowej

Recenzja pracy dyplomowej

 

Studia drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie

Ocena pracy dyplomowej

Recenzja pracy dyplomowej

 

Dział Spraw Osobowych

Kwestionariusz osobowy dla pracownika

Kwestionariusz osobowy dla opiekuna praktyk

Oświadczenie dot. praw autorskich do umowy o dzieło

Oświadczenie do umów zleceń

Wniosek o udzielenie zwolnienia z pracy na opiekę nad dzieckiem

Wniosek o wydanie delegacji

Wniosek o sfinansowanie kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego, postępowania o nadanie tytułu naukowego lub postępowania nostryfikacyjnego

Oświadczenie o głównym miejscu pracy

Oświadczenie o podstawowym miejscu pracy

Umowa o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych

Ewidencja kilometrów

Wniosek urlopowy

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

oświadczenie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Oświadczenie o znajomości „Kodeksu etyki pracowników"

 

Dział Finansowo-Płacowy

Oświadczenie o ograniczeniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Oświadczenie PESEL/NIP

Wniosek premiowy

Oświadczenie o koncie bankowym

Oświadczenie pracownika dla celów podwyższenia kosztów uzyskania przychodów o 25 % ze tytułu stosunku pracy

Wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego – Z-15

Oświadczenie - zgoda na potrącenia z wynagrodzenia/zasiłku

Oświadczenie (del.krajowej)

Oświadczenie (del.zagranicznej)

 

Utworzenie studiów podyplomowych

Wniosek o utworzenie

Uruchomienie studiów podyplomowych

wniosek o uruchomienie studiów podyplomowych

imienny wykaz uczestników

kosztorys dla cyklu kształcenia

kosztorys dla pierwszego semestru

wykaz nauczycieli akademickich przewidzianych do zatrudnienia

harmonogram zajęć dydaktycznych

wykaz pracowników administracyjno-technicznych

wniosek o powołanie kierownika studiów podyplomowych

Przebieg studiów podyplomowych

dziennik zajęć dydaktycznych

ocena pracy dyplomowej

karta osiągnięć uczestnika

zbiorczy protokół zaliczenia przedmiotu/modułu zajęć

protokół z egzaminu dyplomowego połączonego z prezentacją pracy dyplomowej przed komisją egzaminacyjną i uczestnikami

protokół z egzaminu dyplomowego połączonego z obroną pracy dyplomowej przed komisją egzaminacyjną

protokół z ustnego egzaminu dyplomowego

protokół zbiorczy z ukończenia studiów podyplomowych

raport z końcowej ewaluacji wewnętrznej

rozliczenie finansowe

wniosek o przyznanie jednorazowego dodatku zadaniowego

Utworzenie kursu

wniosek o utworzenie kursu

Uruchomienie kursu

wniosek o uruchomienie kursu

imienny wykaz uczestników

wniosek o powołanie kierownika

kosztorys kursu

wykaz osób przewidzianych do zatrudnienia

wykaz pracowników administracyjno-technicznych przewidzianych do zatrudnienia

harmonogram zajęć dydaktycznych

Przebieg kursu

instytutowy rejestr uczestników

instytutowy rejestr wydanych świadectw

rozliczenie finansowe

wniosek o przyznanie jednorazowego dodatku zadaniowego

Uruchomienie szkolenia

wniosek o uruchomienie szkolenia

szczegółowy kosztorys szkolenia

imienny wykaz uczestników

wykaz osób przewidzianych do zatrudnienia

wykaz pracowników administracyjno-technicznych przewidzianych do zatrudnienia

wniosek o powołanie koordynatora

kwestionariusz ankiety

Przebieg szkolenia

instytutowy rejestr uczestników

instytutowy rejestr wydanych zaświadczeń

wniosek o przyznanie jednorazowego dodatku zadaniowego

Wnioski o udział w konferencjach

Zarządzenie Wniosek o dofinansowanie udziału w konferencji_krajowej - zagranicznej

Tryb i warunki organizacji oraz rozliczania konferencji naukowych

tryb i warunki organizacji oraz rozliczania konferencji naukowych