Zarządzenia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w 2019 r.

1-50

 Numer zarządzenia  Data  W sprawie  Akty powiązane
 1/2019  02.01.2019  w sprawie ustalenia kosztu wyżywienia studentów  
 2/2019 11.01.2019  zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów  
 3/2019 16.01.2019  w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
 4/2019  21.01.2019  w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
 5/2019 22.01.2019  w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
 6/2019 31.01.2019  w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
7/2019 31.01.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie Polityki (zasad) rachunkowości w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Załącznik

 
 8/2019 14.02.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
 9/2019 19.02.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
10/2019 19.02.2019 w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich  
 11/2019  14.03.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
12/2019 14.03.2019 w sprawie powołania Komisji ds. stypendiów dla pracowników i studentów  
 13/2019  28.03.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
 14/2019  28.03.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
 15/2019  28.03.2019 w sprawie zmiany zarządzenia nr 28/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie trybu i zasad finansowania kosztów przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz nostryfikacyjnych  
16/2019  23.04.2019 w sprawie ustalenia terminarza rekrutacji na rok akademicki 2019/2020  
 17/2019  23.04.2019 w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia od roku akademickiego 2019/2020  
18/2019 23.04.2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej  
19/2019 23.04.2019 w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym w roku akademickim 2019/2020  
20/2019  23.04.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie Polityki (zasad) rachunkowości w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu  
21/2019 29.04.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
22/2019 30.04.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
23/2019  30.04.2019 w sprawie opłat związanych z odbywaniem studiów   
24/2019  30.04.2019 w sprawie opłat za usługi edukacyjne  
25/2019 30.04.2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego określającego zasady funkcjonowania w Uczelni Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac zintegrowanego z Jednolitym Systemem Antyplagiatowym  
26/2019 13.05.2019 w sprawie godzin wolnych od zajęć dydaktycznych  
 27/2019  21.05.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
28/2019  21.05.2019 w sprawie powierzenia obowiązków Komisji Rekrutacyjnej i komisjom egzaminacyjnym podczas rekrutacji na rok akademicki 2019/2020  
 29/2019 21.05.2019 w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  
 30/2019 03.06.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
31/2019 10.06.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
32/2019 10.06.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej   
33/2019  10.06.2019 w sprawie określenia wzoru oświadczenia składanego przez studenta o zapoznaniu się z zasadami odbywania studiów oraz warunków odpłatności za studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu i ich akceptacji oraz o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych  
34/2019 17.06.2019 w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020  
35/2019 17.06.2019 w sprawie zasad kalkulacji kosztów za kształcenie oraz zasad wynagradzania osób zatrudnionych na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia  
 36/2019 11.07.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
37/2019  16.07.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za usługi edukacyjne   
38/2019 16.07.2019 w sprawie trybu udzielania pełnomocnictw i upoważnień w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu  
39/2019 16.07.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminarza rekrutacji na rok akademicki 2019/2020  
40/2019 16.07.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia obowiązków Komisji Rekrutacyjnej i komisjom egzaminacyjnym podczas rekrutacji na rok akademicki 2019/2020  
41/2019 16.07.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
42/2019  14.08.2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w Instytucie Ekonomicznym  
43/2019  14.08.2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w Instytucie Kultury Fizycznej  
44/2019  14.08.2019 w sprawie powołania komisji konkursowych w Instytucie Pedagogicznym  
45/2019  14.08.2019 w sprawie powołania komisji konkursowych w Instytucie Technicznym  
46/2019 14.08.2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w Instytucie Języków Obcych  
 47/2019  14.08.2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w Instytucie Zdrowia  
 48/2019  14.08.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
 49/2019  22.08.2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu kursów i szkoleń  
 50/2019  22.08.2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz zasad pobierania i zwrotu opłat za kształcenie na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia, w roku akademickim 2019/2020  

 

 

51-118

 Numer zarządzenia  Data  W sprawie  Akty powiązane
51/2019 26.08.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia od roku akademickiego 2019/2020  
52/2019 16.08.2019 w sprawie ustalenia terminarza rekrutacji na kierunek „Bezpieczeństwo wewnętrzne” – studia pierwszego stopnia na rok akademicki 2019/2020  
53/2019 29.08.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
54/2019 29.08.2019 w sprawie okresowej oceny pracy nauczycieli akademickich  
 55/2019  10.09.2019

w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy

Regulamin pracy

 
56/2019 11.09.2019 w sprawie podróży służbowych pracowników i skierowań na wyjazdy studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu  
57/2019 18.09.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
58/2019 19.09.2019 w sprawie zmiany ustalonej liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego oraz drugiego stopnia, oraz jednolitych studiów magisterskich, w roku akademickim 2019/2020   
59/2019 19.09.2019 w sprawie określenia szczegółowych procedur dotyczących tworzenia studiów podyplomowych i kursów oraz ustalania ich programów  
60/2019 20.09.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminarza rekrutacji na rok akademicki 2019/2020  
61/2019  20.09.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminarza rekrutacji na kierunek „Bezpieczeństwo wewnętrzne” – studia pierwszego stopnia na rok akademicki 2019/2020  
62/2019 20.09.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie Polityki (zasad) rachunkowości w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu   
63/2019 20.09.2019 w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia z tytułu sprawowania opieki nad studentami odbywającymi praktyki zawodowe oraz ustalenia organizacji praktyk zawodowych  
64/2019 27.09.2019

w sprawie ustalenia regulaminu świadczeń dla studentów

Regulamin świadczeń dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

 
65/2019 27.09.2019 w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne  
66/2019  27.09.2019

w sprawie zmian w Regulaminie przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych

Regulamin przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych

 
67/2019 30.09.2019 w sprawie ustanowienia ramowego regulaminu dyplomowania studentów  
68/2019 01.10.2019 w sprawie powołania dyrektorów instytutów  
69/2019 01.10.2019 w sprawie powołania zastępców dyrektorów instytutów  
70/2019 01.10.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
71/2019 01.10.2019 w sprawie likwidacji zakładów  
72/2019 01.10.2019 w sprawie utworzenia Zakładu Lingwistyki dla biznesu  
73/2019 01.10.2019 w sprawie likwidacji Zakładu Rekreacji   
74/2019 01.10.2019 w sprawie utworzenia Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych  
75/2019 01.10.2019 w sprawie utworzenia Zakładu Pielęgniarstwa  
76/2019 01.10.2019 w sprawie utworzenia Zakładu Przedsiębiorczości i Innowacji  
77/2019 01.10.2019

w sprawie określenia procedur dotyczących Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

Załącznik Nr 11

Załącznik Nr 12

 
78/2019 01.10.2019

w sprawie określenia wzorów dokumentów dotyczących funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 
79/2019 01.10.2019 w sprawie powołania prorektora ds. studenckich i kształcenia  
80/2019 01.10.2019 sprawie powołania prorektora ds. nauki i rozwoju  
81/2019 01.10.2019 w sprawie utworzenia Zakładu Ekonomii i Finansów  
82/2019 01.10.2019 w sprawie utworzenia Zakładu Zarządzania  
83/2019 01.10.2019 w sprawie utworzenia Zakładu Bezpieczeństwa Wewnętrznego  
84/2019 01.10.2019 w sprawie utworzenia Zakładu Filologii  
85/2019 01.10.2019 w sprawie likwidacji Zakładu Pedagogiki Medialnej i Technologii Informacyjnej  
86/2019 01.10.2019 w sprawie powołania kierowników zakładów w instytutach  
87/2019 01.10.2019 w sprawie powołania kierownika Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych  
88/2019 16.10.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
89/2019 18.10.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Naukowej Wydawnictwa Naukowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na kadencję 2015-2019  
90/2019 18.10.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa Naukowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na kadencję 2015-2019   
91/2019

29.10.2019

w sprawie godzin wolnych od zajęć dydaktycznych  
92/2019  29.10.2019 w sprawie powołania Komisji oceny dokumentacji niearchiwalnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu  
93/2019 22.11.2019 w sprawie organizacji i przeprowadzenia ćwiczeń związanych z próbną ewakuacją pracowników i studentów Instytutu Pedagogicznym w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na temat: „Sprawdzenie przyjętych założeń wynikających z procesu ewakuacji w obiekcie użyteczności publicznej, jakim jest uczelnia wyższa”  
94/2019  22.11.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
95/2019  22.11.2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu  
96/2019 27.11.2019 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Stypendialnej i Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej  
97/2019 27.11.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
98/2019 27.11.2019 w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia nauczycieli akademickich za pracę
w godzinach ponadwymiarowych w roku akademickim 2019/2020 
 
99/2019 05.12.2019 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji  
100/2019 05.12.2019 w sprawie aktualizacji programów komputerowych systemu informatycznego  
101/2019  09.12.2019

w sprawie określenia kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich dla poszczególnych grup pracowniczych i rodzajów stanowisk oraz trybu i podmiotu dokonującego oceny

Kryteria oceny okresowej nauczycieli akademickich
dla poszczególnych grup pracowniczych i rodzajów stanowisk oraz tryb i podmiot dokonujący oceny okresowej
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

 
102/2019  09.12.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
103/2019 12.12.2019 w sprawie dnia wolnego od zajęć dydaktycznych  
104/2019 16.12.2019 w sprawie ustanowienia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi  
105/2019 16.12.2019

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

 
106/2019 17.12.2019  w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów  
107/2019 17.12.2019 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów   
108/2019 17.12.2019 w sprawie określenia zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów  
109/2019  30.12.2019 w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku „Filologia angielska”  
110/2019  30.12.2019 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz Instytutowych Komisji ds. Jakości Kształcenia  
111/2019 30.12.2019 w sprawie dni wolnych od pracy w 2020 roku  
112/2019 30.12.2019 w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku „Filologia niemiecka”  
113/2019 30.12.2019 w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku „Filologia wschodniosłowiańska”  
114/2019 30.12.2019 w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku „Lingwistyka praktyczna”  
115/2019 30.12.2019 w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku „Public relations i reklama”  
116/2019 31.12.2019 w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dotyczących ewidencji środków otrzymanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych  
117/2019 31.12.2019 w sprawie gospodarowania majątkiem trwałym  
118/2019 31.12.2019 w sprawie ustalenia działań zapobiegających korupcji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu