Zarządzenia Rektora 2016

Zarządzenia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

 

1-50

Nr
zarządzenia
data w sprawie
1/2016  7.01.2016 r.  ustalenia kosztu wyżywienia studentów
2/2016  15.01.2016 r.  powołania Komisji Przetargowej
3/2016  25.01.2016 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentowania przebiegu studiów
4/2016  27.01.2016 r.  powołania Komisji Przetargowej
5/2016  29.01.2016 r.  prowadzenia „Regulaminu studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu”
6/2016  1.02.2016 r.  powołania Komisji Przetargowej
7/2016  1.02.2016 r.  powołania Komisji Przetargowej
8/2016  3.02.2016 r.  upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z tokiem studiów
9/2016  22.02.2016 r.  powołania Komisji Przetargowej
10/2016  24.02.2016 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów
11/2016  25.02.2016 r.  powołania Komisji Przetargowej
12/2016  25.02.2016 r.

 ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

13/2016  26.02.2016 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów
14/2016  10.03.2016 r.  powołania Komisji Przetargowej
15/2016  16.03.2016 r.  dnia wolnego od zajęć dydaktycznych
16/2016  5.04.2016 r.  powołania Komisji Przetargowej
17/2016  14.04.2016 r.  zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
18/2016  19.04.2016 r.  powołania Komisji Przetargowej
19/2016  25.04.2016 r.  zasad udzielania zgody nauczycielom akademickim, zatrudnionym na podstawowym miejscu pracy na podjęcie/kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia oraz obowiązku informowania o prowadzeniu działalności gospodarczej
20/2016  26.04.2016 r.  powołania Komisji Przetargowej
21/2016  29.04.2016 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie ramowego regulaminu dyplomowania studentów
22/2016  5.05.2016 r.  powołania Komisji Rekrutacyjnych
23/2016  5.05.2016 r.  ustalenia terminarza rekrutacji na rok akademicki 2016/2017
24/2016  5.05.2016 r.  powierzenia obowiązków komisjom rekrutacyjnym i egzaminacyjnym podczas rekrutacji na rok akademicki 2016/2017
25/2016  5.05.2016 r.  przyznania dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym
26/2016  6.05.2016 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
27/2016  6.05.2016 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
28/2016  6.05.2016 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
29/2016  10.05.2016 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
30/2016  10.05.2016 r.

 zasad dyplomowania słuchaczy studiów podyplomowych

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

 

31/2016  11.05.2016 r.  ustalenia odpłatności za korzystanie z Domu Studenta
32/2016  17.05.2016 r.  godzin wolnych od zajęć dydaktycznych
33/2016 24.05.2016 r. opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia
34/2016 24.05.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji rektorskiej ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
35/2016 30.05.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedur dotyczących Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
36/2016 30.05.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wzorów dokumentów dotyczących funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
37/2016 1.06.2016 r. powołania stałej Komisji ds. likwidacji rzeczowych składników majątku trwałego
38/2016 9.06.2016 r. organizacji roku akademickiego 2016/2017
39/2016 13.06.2016 r. powołania Komisji Przetargowej
40/2016 13.06.2016 r. powołania Komisji Przetargowej
41/2016 23.06.2016 r. opłat za zajęcia dydaktyczne
42/2016 28.06.2016 r. powołania Komisji Przetargowej
43/2016 29.06.2016 r. powołania komisji konkursowych w Instytucie Technicznym
44/2016 1.07.2016 r. powołania Komisji Przetargowej
45/2016 4.07.2016 r. powołania Komisji Przetargowej
46/2016 4.07.2016 r. powołania Komisji Przetargowej
49/2016 8.07.2016 r. podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów pierwszego i drugiego stopnia
50/2016 8.07.2016 r. prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

 

51-87

 Nr
zarządzenia
 data  w sprawie
51/2016 8.07.2016 r. ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2016/2017, związane z prowadzeniem studiów podyplomowych i kursów
52/2016 18.07.2016 r. powołania Komisji Przetargowej
53/2016 18.07.2016 r. powołania Komisji Przetargowej
54/2016 18.07.2016 r. powołania Komisji Przetargowej
55/2016 22.07.2016 r. powołania Komisji Przetargowej
56/2016 22.07.2016 r. powołania Komisji Przetargowej
58/2016 31.08.2016 r. ustalenia wynagrodzenia z tytułu sprawowania opieki nad studentami odbywającymi praktyki zawodowe
59/2016 19.09.2016 r.

regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów


załącznik nr 1

60/2016 29.09.2016 r. ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne
61/2016 6.10.2016 r. wysokości środków własnych zaplanowanych na finansowanie prac badawczych prowadzonych przez nauczycieli akademickich w roku 2016
62/2016 12.10.2016 r. 

ustalenia stawek wynagrodzenia nauczycieli akademickich za pracę w godzinach ponadwymiarowych w roku akademickim 2016/2017 

63/2016 21.10.2016 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej i odwoławczej komisji stypendialnej
64/2016 28.10.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów
65/2016 9.11.2016 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

załącznik

66/2016 10.11.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji Stałego Dyżuru Rektora
67/2016 14.11.2016 r. w sprawie zmiany w regulaminie pracy
68/2016 18.11.2016 r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia ćwiczeń związanych z próbną ewakuacją pracowników i studentów Instytutu Zdrowia w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na temat: „Sprawdzenie przyjętych założeń wynikających z procesu ewakuacji w obiekcie użyteczności publicznej, jakim jest uczelnia wyższa”
69/2016 21.11.2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne

70/2016 30.11.2016 r.

w sprawie wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej

załącznik

71/2016 13.12.2016 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia terminarza rekrutacji na rok akademicki 2016/2017
72/2016 13.12.2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych
73/2016 14.12.2016 r. w sprawie dnia wolnego od zajęć dydaktycznych
74/2016 14.12.2016 r. w sprawie aktualizacji programów komputerowych systemu informatycznego
75/2016 14.12.2016 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji
76/2016 14.12.2016 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji programowej studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich
77/2016 19.12.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia obowiązków komisjom rekrutacyjnym i egzaminacyjnym podczas rekrutacji na rok akademicki 2016/2017
78/2016 22.12.2016 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach drugiego stopnia na kierunku „Mechatronika”
79/2016 22.12.2016 r.

w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

załącznik

80/2016 27.12.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz Instytutowych Komisji ds. Jakości Kształcenia
81/2016 27.12.2016 r.  w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego w roku 2016
82/2016 27.12.2016 r. w sprawie zwiększenia wysokości środków własnych zaplanowanych na finansowanie prac badawczych prowadzonych przez nauczycieli akademickich w roku 2016
83/2016 29.12.2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji częściowej
84/2016 29.12.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Polityki (zasad) rachunkowości w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu
85/2016 29.12.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu”
86/2016 29.12.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wynagrodzenia z tytułu sprawowania opieki nad studentami odbywającymi praktyki zawodowe
87/2016 29.12.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie „Regulaminu przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych”