Zarządzenia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

 

1-73

Nr

zarządzenia

 
data   w sprawie
 1/2013  04.01.2013 r.

 powołania Komisji Przetargowej

 2/2013  10.01.2013 r.  ustalenia kosztu wyżywienia studentów
 3/2013  10.01.2013 r.  powołania Komisji Przetargowej
4/2013 10.01.2013 r.  powołania Komisji Przetargowej
5/2013 25.01.2013 r.  powołania Komisji Przetargowej
6/2013 25.01.2013 r.  powołania Komisji Przetargowej
7/2013 31.01.2013 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych
8/2013 31.01.2013 r.  powołania Komisji Przetargowej
9/2013 14.02.2013 r.  ustalenia terminarza rekrutacji uzupełniającej na studia drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji na rok akademicki 2012/2013
10/2013 15.02.2013 r.  hospitacji zajęć dydaktycznych
11/2013 27.02.2013 r.  wprowadzenia regulaminu korzystania z pokojów gościnnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu
12/2013 01.03.2013 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
13/2013 14.03.2013 r.  zasad regulujących wyjazdy zagraniczne studentów w ramach Programu Lifelong Learning Erasmus
14/2013 14.03.2013 r.  zasad regulujących wyjazdy zagraniczne studentów
15/2013 15.03.2013 r.  wprowadzenia regulaminu porządkowego Kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu
16/2013 22.03.2013 r.  godzin wolnych od zajęć dydaktycznych
17/2013 28.03.2013 r.

 wprowadzenia procedur dotyczących Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

Procedura przebiegu hospitacji

Procedura oceny nauczycieli akademickich przez studentów

Procedura badania opinii absolwentów Uczelni o ukończonym kierunku studiów

Procedura weryfikacji minimum kadrowego i adekwatności dorobku naukowego

Procedura pozyskiwania informacji o osiąganych efektach kształcenia w ramach praktyk

Procedura badania opinii studentów w zakresie obsługi i dostępu do informacji

Procedura badania czasu pracy studenta bez udziału nauczyciela

Procedura aktualizowania kart przedmiotów

Procedura weryfikowania jakości prac dyplomowych

Procedura pozyskiwania opinii i sugestii zmian

Procedura przeglądu programów kształcenia

Procedura przeprowadzania analizy SWOT

Procedura zapewniania publicznego dostępu do efektów kształcenia i informowaniu o jakości kształcenia

Procedura konsultowania programów kształcenia z interesariuszami zewnętrznymi

Procedura archiwizowania prac studentów

18/2013 28.03.2013 r.  powołania Komisji Przetargowej
19/2013 11.04.2013 r.  powołania Komisji Przetargowej
20/2013 18.04.2013 r.  powołania Komisji Przetargowej
21/2013 24.04.2013 r.  dokumentowania przebiegu studiów
22/2013 24.04.2013 r.  powołania Komisji Przetargowej
23/2013 25.04.2013 r.  godzin wolnych od zajęć dydaktycznych
24/2013 09.05.2013 r.  wprowadzenia wzoru uczelnianego świadectwa ukończenia kursu dokształcającego „Przygotowanie pedagogiczne dla studentów specjalności Pedagogika resocjalizacyjna na podbudowie programowej studiów pierwszego stopnia” obowiązującego w roku akademickim 2012/2013 oraz zasad jego wypełniania
25/2013 09.05.2013 r.  ustalenia terminarza rekrutacji na rok akademicki 2013/2014
26/2013 09.05.2013 r.  powierzenia obowiązków komisjom rekrutacyjnym i egzaminacyjnym podczas rekrutacji na rok akademicki 2013/2014
27/2013 09.05.2013 r.  przyznania dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym
28/2013 09.05.2013 r.  powołania Komisji Rekrutacyjnych
29/2013 10.05.2013 r.  dnia wolnego od zajęć dydaktycznych
30/2013 10.05.2013 r.  zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
31/2013 10.05.2013 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
32/2013 24.05.2013 r.  opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia
33/2013 24.05.2013 r.  zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego określającego zasady funkcjonowania w Uczelni Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac
34/2013 29.05.2013 r.  powołania Komisji Przetargowej
35/2013 29.05.2013 r.  powołania Komisji Przetargowej
36/2013 29.05.2013 r.  opłat za zajęcia dydaktyczne
37/2013 29.05.2013 r.  powołania Komisji Przetargowej
38/2013 06.06.2013 r.  regulaminu organizacyjnego Instytutu Zdrowia
39/2013 06.06.2013 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie wzorów dokumentów dotyczących funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
40/2013 07.06.2013 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych
41/2013 14.06.2013 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji gospodarki kasowej
42/2013 14.06.2013 r.  powołania komisji konkursowej w Instytucie Ekonomicznym
43/2013 14.06.2013 r.   powołania komisji konkursowej w Instytucie Języków Obcych
44/2013 14.06.2013 r.  powołania komisji konkursowej w Instytucie Pedagogicznym
45/2013 14.06.2013 r.  powołania komisji konkursowej w Instytucie Technicznym
46/2013 14.06.2013 r.  powołania komisji konkursowej w Instytucie Zdrowia
47/2013 14.06.2013 r.  powołania komisji konkursowej w Instytucie Technicznym
48/2013 20.06.2013 r.  ramowego regulaminu dyplomowania studentów
49/2013 21.06.2013 r.  wysokości opłat za usługi edukacyjne, świadczone na studiach podyplomowych i kursach dokształcających
50/2013 21.06.2013 r.  organizacji roku akademickiego 2013/2014
51/2013 21.06.2013 r.  powołania Komisji Przetargowej
52/2013 28.06.2013 r.  zmiany ustalonej liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2013/2014
53/2013 28.06.2013 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminarza rekrutacji na rok akademicki 2013/2014
54/2013 28.06.2013 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia
55/2013 28.06.2013 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne
56/2013 28.06.2013 r.  podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców
57/2013 28.06.2013 r.  powołania komisji konkursowej w Instytucie Zdrowia
58/2013 28.06.2013 r.  powołania Komisji Przetargowej
59/2013 05.07.2013 r.  zmieniająca zarządzenie w sprawie ramowego regulaminu dyplomowania studentów
60/2013 05.07.2013 r.  wprowadzenia instrukcji rachunku kosztów
61/2013 05.07.2013 r.  ustalenia odpłatności za korzystanie z Domu Akademickiego
62/2013 05.07.2013 r.  powołania Komisji Przetargowej
63/2013 12.07.2013 r.  powołania Komisji Przetargowej
64/2013 18.07.2013 r.  powołania Komisji Przetargowej
65/2013 18.07.2013 r.  powołania komisji konkursowej w Instytucie Kultury Fizycznej
66/2013 29.07.2013 r.  zmiany ustalonej liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2013/2014
67/2013 09.08.2013 r.   przeprowadzenia skontrum księgozbioru czytelni Biblioteki Uczelnianej oraz powołania Komisji skontrowej
68/2013 09.08.2013 r.  powołania Komisji Przetargowej
69/2013 22.08.2013 r.  zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2013/2014
70/2013 22.08.2013 r.  powołania Komisji Przetargowej
71/2013 09.09.2013 r.  powołania Komisji Przetargowej
72/2013 09.09.2013 r.  powołania Komisji Przetargowej
73/2013 13.09.2013 r.  wprowadzenia wzoru zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

74-102

Nr
zarządzenia
data w sprawie
74/2013  13.09.2013 r.  ustalenia wynagrodzenia z tytułu sprawowania opieki nad studentami odbywającymi praktyki zawodowe
75/2013  13.09.2013 r.  przetwarzania danych osobowych, Polityki Bezpieczeństwa Informacji, Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi Ochrony Danych Osobowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu
76/2013  17.09.2013 r.  okresowej oceny pracy nauczycieli akademickich
77/2013  17.09.2013 r.  powołania Komisji Przetargowej
78/2013  20.09.2013 r.  zmiany ustalonej liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2013/2014
79/2013  27.09.2013 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne
80/2013  27.09.2013 r.  regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów
81/2013  27.09.2013 r.  określenia wzorów decyzji administracyjnych związanych z tokiem studiów
82/2013  27.09.2013 r.  wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu
83/2013  17.10.2013 r.  likwidacji i utworzenia zakładów w Instytucie Ekonomicznym
84/2013  17.10.2013 r.  powołania komisji konkursowej w Instytucie Języków Obcych
85/2013  29.10.2013 r.  godzin wolnych od zajęć dydaktycznych
86/2013  30.10.2013 r.  przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji
87/2013  07.11.2013 r.  powołania Komisji Przetargowej
88/2013  14.11.2013 r.  ustalenia wynagrodzenia z tytułu sprawowania opieki nad studentami odbywającymi praktyki zawodowe
89/2013  14.11.2013 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów
90/2013  14.11.2013 r.  powołania komisji stypendialnych
91/2013  14.11.2013 r.  powołania Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz Instytutowych Komisji ds. Jakości Kształcenia
92/2013  14.11.2013 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Odwolawczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów
93/2013  14.11.2013 r.   zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentowania przebiegu studiów
94/2013  14.11.2013 r.  powołania Komisji Przetargowej
95/2013  06.12.2013 r.  godzin wolnych od zajęć dydaktycznych
96/2013  06.12.2013 r  ustalenia wysokości wynagrodzenia nauczycieli akademickich za godzinę ponadwymiarową w roku akademickim 2013/2014
97/2013  18.12.2013 r.   "Zakładowego regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu
98/2013  18.12.2013 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych
99/2013  31.12.2013 r.  powołania Komisji Przetargowej
100/2013  31.12.2013 r.  powołania Komisji Przetargowej
101/2013  31.12.2013 r.  powołania Komisji Przetargowej
102/2013  31.12.2013 r.   aktualizacji programów komputerowych systemu informatycznego