Zarządzenia Rektora 2012

Zarządzenia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu 

1-99

Nr
zarządzenia
data w sprawie
1/2012  10.01.2012 r.  powołania Komisji Przetargowej
2/2012  12.01.2012 r.  ustalenia wysokości wynagrodzenia nauczycieli akademickich za godzinę ponadwymiarową w roku akademickim 2011/2012
3/2012  12.01.2012 r.  powołania komisji konkursowej
4/2012  13.01.2012 r.  powołania komisji konkursowej
5/2012  13.01.2012 r.  powołania komisji konkursowej
6/2012  26.01.2012 r.  w sprawie zasad rachunkowości dotyczących ewidencji środków otrzymanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych
7/2012  26.01.2012 r.  ustalenia zakresu obowiązków dla Prorektorów w kadencji 2011-2015
8/2012  26.01.2012 r.  powołania Komisji Przetargowej
9/2012  08.02.2012 r.  powołania Komisji Przetargowej
10/2012  08.02.2012 r.  oddawania w najem pomieszczeń stanowiących własność Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu
11/2012  09.02.2012 r.  powołania Komisji Przetargowej
12/2012  09.02.2012 r.  ustalenia kosztu wyżywienia studentów
13/2012  09.02.2012 r.  powołania Komisji Przetargowej
14/2012  10.02.2012 r.  powołania Komisji Przetargowej
15/2012  14.02.2012 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
16/2012  14.02.2012 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
17/2012  14.02.2012 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
18/2012  14.02.2012 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
19/2012  27.02.2012 r.  powołania komisji konkursowej
20/2012  27.02.2012 r.   powołania Komisji Przetargowej
21/2012  07.03.2012 r.  szczegółowych zasad projektowania i prowadzenia dokumentacji programowej studiów
22/2012 02.03.2012 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji stypendialnych
23/2012  02.03.2012 r.  powołania Rady Instytutu Technicznego
24/2012  09.03.2012 r.  sposobu wyłonienia najlepszych absolwentów w celu umorzenia kredytu studenckiego
25/2012  23.03.2012 r.  powołania Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
26/2012  28.03.2012 r.   zasad dyplomowania słuchaczy studiów podyplomowych
27/2012  28.03.2012 r.  szczegółowych zasad projektowania i prowadzenia dokumentacji programowej studiów podyplomowych i kursów dokształcających
28/2012  29.03.2012 r.   dodatkowego dnia wolnego od zajęć dydaktycznych
29/2012  29.03.2012 r.  ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
30/2012  03.04.2012 r.  powołania Komisji Przetargowej
31/2012  20.04.2012 r.   ustalenia terminarza rekrutacji na studia I stopnia na rok akademicki 2012/2013
32/2012  20.04.2012 r.  powołania Komisji Rekrutacyjnych
33/2012 20.04.2012 r.   powierzenia obowiązków komisjom rekrutacyjnym i egzaminacyjnym podczas rekrutacji na rok 2012/2013
34/2012 20.04.2012 r.   przyznania dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym
35/2012 20.04.2012 r.   dodatkowego dnia wolnego od zajęć dydaktycznych
36/2012 20.04.2012 r.   powołania Komisji Przetargowej
37/2012  11.05.2012 r.

 wzorców dokumentów dotyczących funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

38/2012  11.05.2012 r.  powołania Komisji Przetargowej
39/2012  24.05.2012 r.  organizacji i przeprowadzenia ćwiczeń związanych z próbną ewakuacją pracowników i studentów Instytutu Kultury Fizycznej
40/2012 24.05.2012 r.   powołania Komisji Przetargowej
41/2012 24.05.2012 r.   powołania Komisji Przetargowej
42/2012 31.05.2012 r.   dodatkowego dnia wolnego od zajęć dydaktycznych
43/2012 31.05.2012 r.   opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia
44/2012  01.06.2012 r.  powołania Komisji Przetargowej
45/2012  06.06.2012 r.  ustalenia terminarza rekrutacji na studia drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji na rok akademicki 2012/2013
46/2012 06.06.2012 r.   powołania Komisji Przetargowej
47/2012 06.06.2012 r.   opłat za zajęcia dydaktyczne
48/2012 06.06.2012 r.   powołania komisji konkursowej
49/2012  15.06.2012 r.  ustalenia limitu przyjęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji
50/2012 15.06.2012 r.   powołania komisji konkursowej
51/2012 15.06.2012 r.   powołania komisji konkursowej
52/2012 15.06.2012 r.   powołania komisji konkursowej
53/2012 15.06.2012 r.   powołania komisji konkursowej
54/2012 21.06.2012 r.   wprowadzenia Regulaminu kursów dokształcających i szkoleń
55/2012 21.06.2012 r.   powołania komisji konkursowej
56/2012  28.06.2012 r.  organizacji roku akademickiego 2012/2013
57/2012  06.07.2012 r.  powołania rady bibliotecznej
58/2012  11.07.2012 r.  sposobu wyłonienia najlepszych studentów kwalifikujących się do ubiegania się o uzyskanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
59/2012  12.07.2012 r.  powołania komisji przetargowej
60/2012  16.07.2012 r.  kalkulacji kosztów oraz zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne, świadczone na studiach podyplomowych, kursach dokształcających i szkoleniach
61/2012 16.07.2012 r.   wysokości opłat za usługi edukacyjne, świadczone na studiach podyplomowych i kursach dokształcających
62/2012 16.07.2012 r.   powołania Komisji Przetargowej
63/2012 16.07.2012 r.   powołania Komisji Przetargowej
64/2012  09.08.2012 r.  ustalenia liczby miejsc na I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, na kierunku Zarzadzanie i inynieria produkcji oraz kierunku Mechatronika
65/2012  10.08.2012 r.  powołania komisji konkursowej
66/2012  10.08.2012 r.  przekształcenia jednostek organizacyjnych w Instytucie Języków Obcych i w Instytucie Kultury Fizycznej
67/2012  10.08.2012 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
68/2012  23.08.2012 r.  ustalenia odpłatności za korzystanie z Domu Akademickiego
69/2012  27.08.2012 r.  powołania Komisji Przetargowej
70/2012 27.08.2012 r.   powołania Komisji Przetargowej
71/2012 27.08.2012 r.   powołania Komisji Przetargowej
72/2012  27.08.2012 r.  ustalenia wynagrodzenia z tytułu sprawowania opieki nad studentami odbywajacymi praktyki zawodowe
73/2012  14.09.2012 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
74/2012  14.09.2012 r.  powołania Komisji Przetargowej
75/2012  14.09.2012 r.  powołania zespołu w celu opracowania procedur związanych z Koncepcją przygotowania i przeprowadzenia gry decyzyjnej w ramach szkolenia obronnego w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
76/2012  20.09.2012 r.  powołania Komisji Przetargowej
77/2012  24.09.2012 r.  powołania Komisji Przetargowej
78/2012  24.09.2012 r.  powołania Komisji Przetargowej
79/2012  28.09.2012 r.  wysokości opłat za usługi edukacyjne, świadczone na studiach podyplomowych i kursach dokształcających
80/2012  28.09.2012 r.

 regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów

Załącznik

81/2012  28.09.2012 r.  zmiany liczb miejsc na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
82/2012  19.10.2012 r.  powołania Komisji Przetargowej
83/2012  19.10.2012 r.  powołania Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz Instytutowych Komisji ds. Jakości Kształcenia
84/2012  20.10.2012 r.  powołania Komisji Przetargowej
85/2012  08.11.2012 r.  powołania komisji stypendialnych
86/2012  15.11.2012 r.  wprowadzenia wzoru uczelnianego świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz zasad jego wypełniania
87/2012  15.11.2012 r.  wprowadzenia wzoru uczelnianego świadectwa ukończenia kursu dokształcającego oraz zasad jego wypełniania
88/2012  16.11.2012 r.  zarządzenie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów
89/2012  16.11.2012 r.  zarządzenie w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów
90/2012 22.11.2012 r.  dokumentacji przebiegu studiów prowadzonej w elektronicznym systemie obsługi studentów „Wirtualny Dziekanat”
91/2012  22.11.2012 r.  powołania Komisji Przetargowej
92/2012  22.11.2012 r.  zmiany zarządzenia w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów
93/2012  06.12.2012 r.  aktualizacji programów komputerowych systemu informatycznego
94/2012  06.12.2012 r.  powołania Komisji Przetargowej
95/2012  06.12.2012 r.  powołania Komisji Przetargowej
96/2012  06.12.2012 r.  regulaminu organizacyjnego Instytutu Pedagogicznego
97/2012  06.12.2012 r.   inwentaryzacji rocznej
98/2012  07.12.2012 r.  wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego określającego zasady funkcjonowania w Uczelni Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac
99/2012  07.12.2012 r.  powołania Komisji Przetargowej