1-50

 Numer  uchwały  Data  W sprawie  Akty powiązane
 1/2019 15.02.2019 w sprawie powołania pierwszej Rady Uczelni  
 2/2019 15.02.2019

 w sprawie wyrażenia opinii o powierzenie prowadzenia wykładów nauczycielowi akademickiemu, nieposiadającemu stopnia naukowego

 
3/2019  15.02.2019

w sprawie określenia sposobu potwierdzania efektów uczenia się

Załącznik

 
4/2019 15.02.2019

w sprawie własnego funduszu na stypendia za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendia naukowe dla pracowników

Załącznik

 
 5/2019 15.02.2019

w sprawie oceny okresowej funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

Załącznik

 
 6/2019 15.02.2019 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2018 rok  
 7/2019  15.02.2019

w sprawie zatwierdzenia planu inwestycji i remontów na 2019 rok

Załącznik

 
 8/2019 29.03.2019 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Uczelni  
 9/2019  29.03.2019 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Uczelni  
 10/2019  29.03.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia o profilu praktycznym pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, w roku akademickim 2019/2020  
11/2019 29.03.2019 w sprawie przyporządkowania kierunku „Ekonomia” prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz w sprawie wskazania procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są efekty kształcenia na tym kierunku  
 12/2019  29.03.2019 w sprawie przyporządkowania kierunku „e-Administracja” prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz w sprawie wskazania procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są efekty kształcenia na tym kierunku  
 13/2019  29.03.2019 w sprawie przyporządkowania kierunku „Zarządzanie” prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz w sprawie wskazania procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są efekty kształcenia na tym kierunku  
 14/2019 29.03.2019 w sprawie przyporządkowania kierunku „Informatyka” prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz w sprawie wskazania procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są efekty kształcenia na tym kierunku  
 15/2019  29.03.2019 w sprawie przyporządkowania kierunku „Mechatronika” prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz w sprawie wskazania procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są efekty kształcenia na tym kierunku  
 16/2019  29.03.2019 w sprawie przyporządkowania kierunku „Transport i logistyka” prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz w sprawie wskazania procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są efekty kształcenia na tym kierunku  
 17/2019  29.03.2019 w sprawie przyporządkowania kierunku „Zarządzanie i inżynieria produkcji” prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz w sprawie wskazania procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są efekty kształcenia na tym kierunku  
 18/2019  29.03.2019 w sprawie przyporządkowania kierunku „Dietetyka” prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz w sprawie wskazania procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są efekty kształcenia na tym kierunku  
 19/2019  29.03.2019

w sprawie dostosowania programu kształcenia kierunku „Ekonomia”, studia pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Harmonogram realizacji programu studiów w poszczególnych semestrach i latach cyklu kształcenia wraz z przypisaną liczbą punktów ECTS

Program studiów

 
 20/2019  29.03.2019

w sprawie dostosowania programu kształcenia kierunku „e-Administracja”, studia pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Harmonogram realizacji programu studiów w poszczególnych semestrach i latach cyklu kształcenia wraz z przypisaną liczbą punktów ECTS

Program studiów

 
 21/2019  29.03.2019

w sprawie dostosowania programu kształcenia kierunku „Zarządzanie”, studia pierwszego stopnia, o profilu praktycznym 

Harmonogram realizacji programu studiów w poszczególnych semestrach i latach cyklu kształcenia wraz z przypisaną liczbą punktów ECTS

Program studiów

 
22/2019 29.03.2019

w sprawie dostosowania programu kształcenia kierunku „Informatyka”, studia pierwszego stopnia, o profilu praktycznym 

Harmonogram realizacji programu studiów - plan studiów stacjonarnych / niestacjonarnych

Program studiów

 
23/2019 29.03.2019

w sprawie dostosowania programu kształcenia kierunku „Mechatronika”, studia pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Harmonogram realizacji programu studiów w poszczególnych semestrach i latach cyklu kształcenia wraz z przypisaną liczbą punktów ECTS

Program studiów

 
24/2019 29.03.2019

w sprawie dostosowania programu kształcenia kierunku „Transport i logistyka”, studia pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Harmonogram realizacji programu studiów w poszczególnych semestrach i latach cyklu kształcenia wraz z przypisaną liczbą punktów ECTS

Program studiów

 
25/2019 29.03.2019

w sprawie dostosowania programu kształcenia kierunku „Zarządzanie i inżynieria produkcji”, studia pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Harmonogram realizacji programu studiów w poszczególnych semestrach i latach cyklu kształcenia wraz z przypisaną liczbą punktów ECTS

Program studiów

 
26/2019 29.03.2019

w sprawie dostosowania programu kształcenia kierunku „Dietetyka”, studia pierwszego stopnia, o profilu praktycznym 

Harmonogram realizacji programu studiów w poszczególnych semestrach i latach cyklu kształcenia wraz z przypisaną liczbą punktów ECTS

Program studiów

 
27/2019 29.03.2019 w sprawie przyporządkowania kierunku „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw” prowadzonego na studiach drugiego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz w sprawie wskazania procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są efekty kształcenia na tym kierunku  
28/2019 29.03.2019 w sprawie przyporządkowania kierunku „Informatyka” prowadzonego na studiach drugiego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz w sprawie wskazania procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są efekty kształcenia na tym kierunku  
29/2019 29.03.2019 w sprawie przyporządkowania kierunku „Mechatronika” prowadzonego na studiach drugiego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz w sprawie wskazania procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są efekty kształcenia na tym kierunku  
30/2019 29.03.2019 w sprawie przyporządkowania kierunku „Zarządzanie i inżynieria produkcji” prowadzonego na studiach drugiego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz w sprawie wskazania procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są efekty kształcenia na tym kierunku  
31/2019 29.03.2019

w sprawie dostosowania programu kształcenia kierunku „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw”, studia drugiego stopnia, o profilu praktycznym

Harmonogram realizacji programu studiów w poszczególnych semestrach i latach cyklu kształcenia wraz z przypisaną liczbą punktów ECTS

Program studiów

 
32/2019 29.03.2019

w sprawie dostosowania programu kształcenia kierunku „Informatyka”, studia drugiego stopnia, o profilu praktycznym 

Harmonogram realizacji programu studiów - plan studiów stacjonarnych / niestacjonarnych

Program studiów

 
33/2019 29.03.2019

w sprawie dostosowania programu kształcenia kierunku „Mechatronika”, studia drugiego stopnia, o profilu praktycznym 

Harmonogram realizacji programu studiów w poszczególnych semestrach i latach cyklu kształcenia wraz z przypisaną liczbą punktów ECTS

Program studiów

 
34/2019 29.03.2019

w sprawie dostosowania programu kształcenia kierunku „Zarządzanie i inżynieria produkcji”, studia drugiego stopnia, o profilu praktycznym

Harmonogram realizacji programu studiów w poszczególnych semestrach i latach cyklu kształcenia wraz z przypisaną liczbą punktów ECTS 

Program studiów

 
35/2019 29.03.2019 w sprawie utworzenia kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne” na studiach pierwszego stopnia, o profilu praktycznym  
36/2019 29.03.2019

w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla tworzonego kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne”, na studiach pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Załącznik

 
37/2019 29.03.2019

w sprawie uchwalenia programu studiów, w tym planu studiów dla kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne”, studia pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Plan studiów

 
38/2019 29.03.2019 w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na zakup literatury dla kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne”  
39/2019  29.03.2019 w sprawie określenia zasad pobierania opłat oraz trybu i warunków zwalniania z opłat za usługi edukacyjne  
40/2019  24.05.2019 w sprawie przyporządkowania kierunku „Filologia” prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz w sprawie wskazania procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są efekty kształcenia na tym kierunku  
41/2019 24.05.2019

w sprawie dostosowania programu kształcenia kierunku „Filologia”, studia pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Harmonogram realizacji programu studiów w poszczególnych semestrach i latach cyklu kształcenia wraz z przypisaną liczbą punktów ECTS

Program studiów

 
42/2019 24.05.2019 w sprawie przyporządkowania kierunku „Lingwistyka dla biznesu” prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz w sprawie wskazania procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są efekty kształcenia na tym kierunku  
43/2019 24.05.2019

w sprawie dostosowania programu kształcenia kierunku „Lingwistyka dla biznesu”, studia pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Harmonogram realizacji programu studiów w poszczególnych semestrach i latach cyklu kształcenia wraz z przypisaną liczbą punktów ECTS

Program studiów

 
44/2019 24.05.2019 w sprawie przekształcenia kierunku „Pedagogika” ze specjalnościami w zakresie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej w jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym na kierunku „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”  
45/2019 24.05.2019 w sprawie ustalenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, w roku akademickim 2018/2019  
46/2019 24.05.2019

w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów

Regulamin studiów

 
47/2019 24.05.2019 w sprawie zaopiniowania sprawozdania z rozdziału i rozliczenia środków finansowych na cele studenckie za 2018 rok  
48/2019 24.05.2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok  
49/2019 24.05.2019 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2019 rok  
50/2019  28.06.2019

w sprawie uchwalenia Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

STATUT PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w Nowym Sączu

 

 

 

 

51-114

Numer uchwały   Data W sprawie Akty powiązane
51/2019 28.06.2019 w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na wynagrodzenie JM Rektora  
52/2019  28.06.2019 w sprawie przyporządkowania kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych” prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz w sprawie wskazania procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są efekty kształcenia na tym kierunku  
53/2019  28.06.2019

w sprawie dostosowania programu kształcenia kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych”, studia pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Harmonogram realizacji programu studiów w poszczególnych semestrach i latach cyklu kształcenia wraz z przypisaną liczbą punktów ECTS

 
54/2019 28.06.2019 w sprawie przyporządkowania kierunku „Pedagogika” prowadzonego na studiach drugiego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz w sprawie wskazania procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są efekty kształcenia na tym kierunku  
55/2019  28.06.2019

w sprawie dostosowania programu kształcenia kierunku „Pedagogika”, studia drugiego stopnia, o profilu praktycznym

Harmonogram realizacji programu studiów w poszczególnych semestrach i latach cyklu kształcenia wraz z przypisaną liczbą punktów ECTS

 
56/2019 28.06.2019 w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, w roku akademickim 2020/2021  
 57/2019 28.06.2019 w sprawie określenia zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w roku akademickim 2023/2024   
 58/2019 28.06.2019 w sprawie likwidacji specjalności kształcenia na studiach podyplomowych, utworzonych w Instytucie Pedagogicznym  
 59/2019 28.06.2019 w sprawie likwidacji kursów dokształcających, utworzonych w Instytucie Języków Obcych  
 60/2019 28.06.2019 w sprawie likwidacji kursów dokształcających, utworzonych w Instytucie Technicznym  
61/2019 28.06.2019 w sprawie uchwalenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu  
62/2019 28.06.2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji „Strategii rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na lata 2014-2020” za okres 2017-2018

Sprawozdanie z realizacji STRATEGII ROZWOJU Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na lata 2014-2020 za lata 2017-2018

 
63/2019   26.08.2019 w sprawie wyrażenia opinii o powierzenie prowadzenia wykładów nauczycielom akademickim, nieposiadającym stopnia naukowego  
64/2019 26.08.2019 w sprawie wyrażenia opinii o powierzenie prowadzenia seminarium dyplomowego nauczycielom akademickim, nieposiadającym stopnia naukowego  
65/2019 26.08.2019 w sprawie wyrażenia opinii o przedłużenie zatrudnienia Dyrektorowi Biblioteki  
66/2019 26.08.2019 w sprawie przyporządkowania kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne” utworzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz w sprawie wskazania procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są efekty kształcenia na tym kierunku  
67/2019 26.08.2019

w sprawie dostosowania programu kształcenia kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne”, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Program studiów

Harmonogram

 
68/2019 26.08.2019 w sprawie przyporządkowania kierunku „Fizjoterapia” prowadzonego na jednolitych studiach magisterskich o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz w sprawie wskazania procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są efekty kształcenia na tym kierunku  
69/2019 26.08.2019

w sprawie dostosowania programu kształcenia kierunku „Fizjoterapia”, jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym

Program studiów

Harmonogram

 
70/2019 26.08.2019 w sprawie przyporządkowania kierunku „Wychowanie fizyczne” prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz w sprawie wskazania procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są efekty kształcenia na tym kierunku  
71/2019 26.08.2019

w sprawie dostosowania programu kształcenia kierunku „Wychowanie fizyczne”, studia pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Program studiów

Harmonogram

 
72/2019 26.08.2019 w sprawie przyporządkowania kierunku „Pedagogika” prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz w sprawie wskazania procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są efekty kształcenia na tym kierunku  
73/2019 26.08.2019

w sprawie dostosowania programu kształcenia kierunku „Pedagogika”, studia pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Program studiów

Harmonogram

 
74/2019 26.08.2019

zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania programu kształcenia kierunku „Pedagogika”, studia drugiego stopnia, o profilu praktycznym

Program studiów

Harmonogram

 
75/2019 26.08.2019

zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania programu kształcenia kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych”, studia pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Program studiów

Harmonogram

 
76/2019 26.08.2019 w sprawie przyporządkowania kierunku „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” prowadzonego na jednolitych studiach magisterskich o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz w sprawie wskazania procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem studiów uzyskiwane są efekty uczenia się na tym kierunku  
77/2019 26.08.2019

w sprawie dostosowania programu kształcenia kierunku „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”, jednolite studia magisterskie, o profilu praktycznym

Program studiów

Harmonogram

 
78/2019 26.08.2019 w sprawie przyporządkowania kierunku „Pielęgniarstwo” prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz w sprawie wskazania procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są efekty kształcenia na tym kierunku  
79/2019 26.08.2019

w sprawie dostosowania programu kształcenia kierunku „Pielęgniarstwo”, studia pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Program studiów

Harmonogram

 
80/2019 26.08.2019 w sprawie przyporządkowania kierunku „Pielęgniarstwo” prowadzonego na studiach drugiego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz w sprawie wskazania procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są efekty kształcenia na tym kierunku  
81/2019 26.08.2019

w sprawie dostosowania programu kształcenia kierunku „Pielęgniarstwo”, studia drugiego stopnia, o profilu praktycznym

Program studiów

Harmonogram

 
82/2019 26.08.2019 w sprawie przyporządkowania kierunku „Ratownictwo medyczne” prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz w sprawie wskazania procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są efekty kształcenia na tym kierunku  
83/2019 26.08.2019

w sprawie dostosowania programu kształcenia kierunku „Ratownictwo medyczne”, studia pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Program studiów

Harmonogram

 
84/2019 26.08.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego  
85/2019 26.08.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego od roku akademickiego 2019/2020 do roku akademickiego 2022/2023  
86/2019 26.08.2019 w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2019/2020  
87/2019 26.08.2019 w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2020/2021   
88/2019 26.08.2019 w sprawie likwidacji specjalności kształcenia na studiach podyplomowych, utworzonej w Instytucie Pedagogicznym  
89/2019 26.08.2019

w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów podyplomowych

Regulamin studiów podyplomowych

 
90/2019 25.10.2019 w sprawie wyrażenia opinii o powierzenie prowadzenia wykładów nauczycielom akademickim, nieposiadającym stopnia naukowego  
91/2019 25.10.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie składu osobowego Uczelnianej Komisji Wyborczej  
92/2019 25.10.2019

w sprawie uchwalenia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji

Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

 
93/2019 25.10.2019

w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

 
94/2019 25.10.2019

w sprawie uchwalenia Regulaminu pracy Senatu

Regulamin pracy Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

 
95/2019 25.10.2019

w sprawie zatwierdzania wzorów dyplomów ukończenia studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

 
96/2019 25.10.2019

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich dla poszczególnych grup pracowniczych i rodzajów stanowisk oraz trybu i podmiotu dokonującego oceny

Kryteria oceny okresowej nauczycieli akademickich dla poszczególnych grup pracowniczych i rodzajów stanowisk oraz trybu i podmiotu dokonującego oceny w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

 

97/2019

25.10.2019

w sprawie uchwalenia planu pracy Senatu

Plan pracy Senatu PWSZ w Nowym Sączu na rok akademicki 2019/2020

 
98/2019 25.10.2019 w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Komisji ds. Finansów i Inwestycji  
99/2019 20.12.2019 w sprawie wyrażenia opinii o powierzenie prowadzenia wykładu nauczycielowi akademickiemu, nieposiadającemu stopnia naukowego   
100/2019 20.12.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji senackich  
101/2019 20.12.2019 w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Komisji ds. Kształcenia  
102/2019 20.12.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Statutowo – Regulaminowej  
103/2019 20.12.2019 w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Komisji ds. Finansów i Inwestycji  
104/2019 20.12.2019 w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Komisji ds. Pracowniczych  
105/2019 20.12.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich na kadencję 2015 – 2019  
106/2019 20.12.2019

w sprawie zaopiniowania wniosku Rektora o utworzenie w Instytucie Języków Obcych kierunku „Filologia angielska” na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Załącznik

 
107/2019 20.12.2019

w sprawie zaopiniowania wniosku Rektora o utworzenie w Instytucie Języków Obcych kierunku „Filologia niemiecka” na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Załącznik

 
108/2019 20.12.2019

w sprawie zaopiniowania wniosku Rektora o utworzenie w Instytucie Języków Obcych kierunku „Filologia wschodniosłowiańska” na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Załącznik

 
109/2019 20.12.2019

w sprawie zaopiniowania wniosku Rektora o utworzenie w Instytucie Języków Obcych kierunku „Lingwistyka praktyczna” na studiach drugiego stopnia o profilu praktycznym

Załącznik

 
110/2019 20.12.2019

w sprawie zaopiniowania wniosku Rektora o utworzenie w Instytucie Pedagogicznym kierunku „Public relations i reklama” na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Załącznik

 
111/2019 20.12.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, w roku akademickim 2020/2021   
112/2019 20.12.2019 w sprawie prowadzenia własnego monitoringu karier zawodowych absolwentów  
113/2019 20.12.2019 w sprawie zatwierdzenia prowizorium budżetowego na 2020 rok  
114/2019 20.12.2019

w sprawie przeprowadzenia oceny funkcjonowania Uczelni za rok akademicki 2018/2019

Sprawozdanie Rektora z działalności Uczelni za rok akademicki 2018/2019