1-50

 Numer  uchwały  Data  W sprawie  Akty powiązane
 1/2017 17.03.2017 r.  w sprawie wyrażenia opinii o powołanie dyrektora Instytutu Kultury Fizycznej  
 2/2017 17.03.2017 r.  w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu  
 3/2017 17.03.2017 r.  w sprawie zatwierdzenia planu inwestycji i remontów na 2017 rok  
 4/2017 17.03.2017 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji senackich  
5/2017 17.03.2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o powierzenie prowadzenia wykładów nauczycielom akademickim, nieposiadającym stopnia naukowego  
6/2017 17.03.2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o powierzenie prowadzenia seminarium dyplomowego nauczycielowi akademickiemu, nieposiadającemu stopnia naukowego  
7/2017 17.03.2017 r. w sprawie utworzenia kierunku „Położnictwo” na studiach pierwszego stopnia, o profilu praktycznym  
8/2017 17.03.2017 r. w sprawie utworzenia kursu specjalistycznego „Edukator w cukrzycy” dla pielęgniarek i położnych oraz przyjęcia programu kształcenia  
9/2017 17.03.2017 r. w sprawie utworzenia kursu specjalistycznego „Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie” dla pielęgniarek i położnych oraz przyjęcia programu kształcenia  
10/2017 17.03.2017 r. w sprawie utworzenia kursu specjalistycznego „Leczenie ran” dla pielęgniarek oraz przyjęcia programu kształcenia  
11/2017 17.03.2017 r. w sprawie utworzenia kursu specjalistycznego „Leczenie ran” dla położnych oraz przyjęcia programu kształcenia  
12/2017 17.03.2017 r. w sprawie utworzenia kursu specjalistycznego „Terapia bólu ostrego u dorosłych” dla pielęgniarek i położnych oraz przyjęcia programu kształcenia  
13/2017 17.03.2017 r. w sprawie utworzenia kursu specjalistycznego „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” dla pielęgniarek i położnych oraz przyjęcia programu kształcenia  
14/2017 17.03.2017 r. w sprawie utworzenia kursu specjalistycznego „Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego” dla pielęgniarek oraz przyjęcia programu kształcenia  
15/2017 17.03.2017 r. w sprawie utworzenia kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych oraz przyjęcia programu kształcenia  
16/2017 17.03.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia o profilu praktycznym pierwszego i drugiego stopnia, w roku akademickim 2017/2018  
17/2017 17.03.2017 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu i terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej na studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym kierunku „Lingwistyka dla biznesu”, w roku akademickim 2017/2018  
18/2017 17.03.2017 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów

załącznik

 
19/2017 17.03.2017 r.

w sprawie oceny okresowej funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

załącznik

 
20/2017 19.05.2017 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji ds. Kształcenia  
21/2017 19.05.2017 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji ds. Finansów i Inwestycji  
22/2017 19.05.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego  
23/2017 19.05.2017 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia o profilu praktycznym pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, w roku akademickim 2018/2019  
24/2017 19.05.2017 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej oraz zakresu egzaminu wstępnego na jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym kierunku „Fizjoterapia” w roku akademickim 2017/2018  
25/2017 19.05.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok  
26/2017 19.05.2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2017 rok  
27/2017 19.05.2017 r. w sprawie zniesienia specjalności kształcenia „ekonomika i organizacja produkcji i usług” na kierunku „Zarządzanie i inżynieria produkcji”, na studiach drugiego stopnia, o profilu praktycznym  
28/2017 19.05.2017 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia „inżynieria rekonstrukcji” na kierunku „Zarządzanie i inżynieria produkcji”, na studiach drugiego stopnia, o profilu praktycznym  
29/2017 19.05.2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany opisu efektów kształcenia określonego dla kierunku „Zarządzanie i inżynieria produkcji”, na studiach drugiego stopnia, o profilu praktycznym  
30/2017 19.05.2017 r. w sprawie utworzenia kierunku „Dietetyka” na studiach pierwszego stopnia, o profilu praktycznym  
31/2017 19.05.2017 r.

w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla tworzonego kierunku „Dietetyka”, na studiach pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

załącznik

 
32/2017 19.05.2017 r.

w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla tworzonego kierunku „Położnictwo”, na studiach pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

załącznik

 
33/2017 19.05.2017 r.

w sprawie uchwalenia zmiany opisu efektów kształcenia określonego dla kierunku „Pielęgniarstwo”, na studiach drugiego stopnia, o profilu praktycznym

załącznik

 
34/2017 19.05.2017 r. w sprawie utworzenia kierunku „Transport i logistyka”, na studiach pierwszego stopnia, o profilu praktycznym  
35/2017 19.05.2017 r.

w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla tworzonego kierunku „Transport i logistyka”, na studiach pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

załącznik

 
36/2017 19.05.2017 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów podyplomowych

załącznik

 
37/2017 19.05.2017 r.

w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów

załącznik nr 1

załącznik nr 1.1

załącznik nr 2

załącznik nr 2.2

 
38/2017 19.05.2017 r. w sprawie określenia zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat  
39/2017 19.05.2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z rozdziału i rozliczenia środków finansowych na cele studenckie za 2016 rok  
40/2017 23.06.2017 r. w sprawie określenia zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018  
41/2017 23.06.2017 r.

 w sprawie uchwalenia zmian w programie studiów, w tym planie studiów dla kierunku „Ekonomia”, na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2a

załącznik Nr 2b

załącznik Nr 2c

załącznik Nr 2d

załącznik Nr 3a

załącznik Nr 3b

załącznik Nr 3c

załącznik Nr 3d

 
42/2017 23.06.2017 r.

 w sprawie uchwalenia zmian w programie studiów, w tym planie studiów dla kierunku „e-Administracja”, na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2a

załącznik Nr 2b

załącznik Nr 3a

załącznik Nr 3b

 
43/2017 23.06.2017 r.

w sprawie uchwalenia zmian w programie studiów, w tym planie studiów dla kierunku „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw”, na studiach drugiego stopnia o profilu praktycznym

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 3 

 
44/2017 23.06.2017 r.

 w sprawie uchwalenia zmian w programie studiów, w tym planie studiów dla kierunku „Filologia”, na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2a

załącznik Nr 2b

załącznik Nr 2c

załącznik Nr 2d

załącznik Nr 2e

załącznik Nr 2f

załącznik Nr 2g

 
45/2017 23.06.2017 r.

 w sprawie uchwalenia zmian w programie studiów, w tym planie studiów dla kierunku „Lingwistyka dla biznesu”, na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

 
46/2017 23.06.2017 r.

w sprawie uchwalenia zmian w planie studiów dla kierunku „Wychowanie fizyczne”, na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2a

załącznik Nr 2b 

załącznik Nr 2c

załącznik Nr 2d

załącznik Nr 2e

 
47/2017 23.06.2017 r.

w sprawie uchwalenia zmian w programie studiów, w tym planie studiów dla kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych”, na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2a

załącznik Nr 2b 

 
48/2017 23.06.2017 r.

 w sprawie uchwalenia zmian w programie studiów, w tym planie studiów dla kierunku „Pedagogika”, na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2a

załącznik Nr 2b

załącznik Nr 2c

załącznik Nr 2d

załącznik Nr 2e

załącznik Nr 2f

załącznik Nr 3a

załącznik Nr 3b

 
49/2017 23.06.2017 r.

 w sprawie uchwalenia zmian w programie studiów, w tym planie studiów dla kierunku „Pedagogika”, na studiach drugiego stopnia o profilu praktycznym

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2a

załącznik Nr 2b

załącznik Nr 3a

załącznik Nr 3b

 
50/2017 23.06.2017 r.

w sprawie uchwalenia zmian w programie studiów, w tym planie studiów dla kierunku „Informatyka”, na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 3