Uchwały Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

 

1-50

Nr uchwały data W sprawie:
 1/2016  19.02.2016r. utworzenia kierunku „Mechatronika” na studiach drugiego stopnia o profilu praktycznym
 2/2016  19.02.2016r.

 określenia opisu efektów kształcenia dla tworzonego kierunku „Mechatronika”, na studiach drugiego stopnia o profilu praktycznym

załącznik nr 1

 3/2016  19.02.2016r. zniesienia na kierunku „Zarządzanie i inżynieria produkcji”, na studiach pierwszego stopnia specjalności kształcenia „ekoenergetyka”
 4/2016  19.02.2016r. utworzenia na kierunku „Zarządzanie i inżynieria produkcji”, na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym specjalności kształcenia „inżynieria systemów ekoenergetycznych”
 5/2016  19.02.2016r. przekształcenia studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na studia o profilu praktycznym na kierunku „Informatyka”
 6/2016  19.02.2016r. przekształcenia studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na studia o profilu praktycznym na kierunku „Mechatronika”
 7/2016  19.02.2016r. przekształcenia studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na studia o profilu praktycznym na kierunku „Zarządzanie i inżynieria produkcji”
 8/2016  19.02.2016r.

określenia opisu efektów kształcenia dla kierunku „Informatyka” na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym

załącznik

 9/2016  19.02.2016r.

określenia opisu efektów kształcenia dla kierunku „Mechatronika” na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym

załącznik

 10/2016  19.02.2016r.

określenia opisu efektów kształcenia dla kierunku „Zarządzanie i inżynieria produkcji” na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym

załącznik

 11/2016  19.02.2016r.

uchwalenia programu studiów, w tym planu studiów, dla kierunku „Filologia”, na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym

załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4
załącznik 5
załącznik 6
załącznik 7

 12/2016  19.02.2016r.

uchwalenia programu studiów, w tym planu studiów, dla kierunku „Wychowanie fizyczne”, na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym

załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4

 13/2016  19.02.2016r. uchwałę w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat
 14/2016  19.02.2016r.

oceny funkcjonowania uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia

załącznik

 15/2016  19.02.2016r.

zatwierdzenia planu inwestycji i remontów na 2016 rok

załącznik

 16/2016 15.04.2016r.

zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego

załącznik

 17/2016  15.04.2016r. utworzenia kierunku „Lingwistyka dla biznesu” na studiach pierwszego stopnia, o profilu praktycznym
 18/2016 15.04.2016r.

określenia opisu efektów kształcenia dla tworzonego kierunku „Lingwistyka dla biznesu”, na studiach pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

załącznik

 19/2016  15.04.2016r. zniesienia specjalności kształcenia „fundusze i projekty Unii Europejskiej" na kierunku „Ekonomia”, na studiach pierwszego stopnia
 20/2016 15.04.2016r.

uchwalenia programu studiów, w tym planu studiów, dla kierunku „Ekonomia”, na studiach pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

załącznik
załącznik
załącznik
załącznik
załącznik
załącznik
załącznik
załącznik

 21/2016  15.04.2016r. utworzenia specjalności kształcenia „wychowanie fizyczne w służbach mundurowych”, na kierunku „Wychowanie fizyczne”, na studiach pierwszego stopnia, o profilu praktycznym
 22/2016 15.04.2016r.

uchwalenia programu studiów, w tym planu studiów, dla kierunku „Wychowanie fizyczne”, na studiach pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

załącznik

 23/2016 15.04.2016r. zniesienia specjalności kształcenia na kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych”, na studiach pierwszego stopnia, o profilu praktycznym
 24/2016 15.04.2016r. utworzenia nauczycielskiej specjalności kształcenia „edukacja artystyczna z terapią zajęciową i arteterapią” na kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych”, na studiach pierwszego stopnia, o profilu praktycznym
 25/2016 15.04.2016r. utworzenia nienauczycielskiej specjalności kształcenia „sztuki wizualne z grafiką projektową i fotografią” na kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych”, na studiach pierwszego stopnia, o profilu praktycznym
 26/2016  15.04.2016r.

uchwalenia zmian w programie studiów, w tym planie studiów, dla kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych”, na studiach pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

załącznik
załącznik
załącznik

 27/2016  15.04.2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego
 28/2016  15.04.2016r. określenia zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego
 29/2016  15.04.2016r. ustalenia warunków, trybu i terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia drugiego stopnia o profilu praktycznym kierunku „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw” w roku akademickim 2016/2017
 30/2016  15.04.2016r. ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia o profilu praktycznym pierwszego i drugiego stopnia, w roku akademickim 2017/2018
31/2016 15.04.2016r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu prowadzenia prac badawczych przez nauczycieli akademickich

załącznik

 32/2016  15.04.2016r.

przyjęcia sprawozdania z rozdziału i rozliczenia środków finansowych na cele studenckie za 2015 rok

załącznik

 33/2016  20.05.2016r.

uchwalenia zmian w programie studiów, w tym planie studiów, dla kierunku „Pedagogika”, na studiach drugiego stopnia, o profilu praktycznym

załącznik
załącznik
załącznik
załącznik

 34/2016  20.05.2016r. określenia warunków zwalniania studentów z obowiązku odbycia praktyki zawodowej
 35/2016  20.05.2016r.

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok

załącznik

 36/2016  20.05.2016r.

zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego na 2016 rok

37/2016 24.06.2016 r.

uchwalenia programu studiów, w tym planu studiów, dla kierunku „Lingwistyka dla biznesu”, na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym

        załącznik

38/2016 24.06.2016 r. przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na zakup literatury dla kierunku „Lingwistyka dla biznesu”
39/2016 24.06.2016 r.

uchwalenia programu studiów, w tym planu studiów, dla kierunku „Mechatronika”, na studiach drugiego stopnia o profilu praktycznym

        załącznik 1.1
        załącznik 1.2
        załącznik 2.1
        załącznik 2.2

40/2016 24.06.2016 r. przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na zakup literatury dla kierunku „Mechatronika”
41/2016 24.06.2016 r.

uchwalenia programu studiów, w tym planu studiów, dla kierunku „Informatyka”, na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym

        załącznik1
        załącznik2

42/2016 24.06.2016 r.

uchwalenia programu studiów, w tym planu studiów, dla kierunku „Mechatronika”, na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym

        załącznik 1.1
        załącznik 1.2
        załącznik 2.1
        załącznik 2.2

43/2016 24.06.2016 r.

uchwalenia programu studiów, w tym planu studiów, dla kierunku „Zarządzanie i inżynieria produkcji”, na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym

        załącznik 1.1
        załącznik 1.2
        załącznik 1.3
        załącznik 2.1
        załącznik 2.2
        załącznik 2.3

44/2016 24.06.2016 r.

uchwalenia zmian w programie studiów, w tym planie studiów, dla kierunku „Pielęgniarstwo”, na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym

        załącznik
        załącznik

45/2016 24.06.2016 r.

uchwalenia zmian w programie studiów, w tym planie studiów, dla kierunku „Ratownictwo medyczne”, na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym

        załącznik
        załącznik
        załącznik     
        załącznik
    

46/2016 24.06.2016 r.

uchwalenia zmian w programie studiów, w tym planie studiów, dla kierunku „Pedagogika”, na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym

        załącznik 1
        załącznik 2.1
        załącznik 2.2
        załącznik 2.3
        załącznik 2.4
        załącznik 2.5
        załącznik 2.6
        załącznik 3.1
        załącznik 3.2

47/2016 24.06.2016 r. określenia zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017
48/2016 24.06.2016 r. ustalenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego oraz drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017
49/2016 24.06.2016 r.

określenia wzorów umów zawieranych ze studentami

        załącznik 1
        załącznik 2
        załącznik 3
        załącznik 4
        załącznik 5

50/2016 24.06.2016 r. zmiany w planie rzeczowo – finansowym na 2016 rok

 

51-94

Nr uchwały data W sprawie:
51/2016       

24.06.2016r.     

wyrażenia opinii dotyczącej przystąpienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu do projektu pozakonkursowego pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zleconego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 52/2016  30.09.2016r.  wyrażenia opinii o powołanie dyrektora Instytutu Technicznego
53/2016 30.09.2016 r. wyrażenia opinii o powierzenie prowadzenia wykładów nauczycielom akademickim, nieposiadającym stopnia naukowego
54/2016 30.09.2016 r.

uchwalenia zmiany opisu efektów kształcenia dla kierunku „Pielęgniarstwo” na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym

        załącznik 1

55/2016 30.09.2016 r.

uchwalenia zmian w programie studiów, w tym planie studiów dla kierunku „Pielęgniarstwo”, na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym

        załącznik 1
        załącznik 2
        załącznik 3.1
        załącznik 3.2
        załącznik 3.3

56/2016 30.09.2016 r. likwidacji specjalności kształcenia „Rozwijanie umiejętności wychowawczych i psychoprofilaktycznych nauczycieli - wychowawców gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych” na studiach podyplomowych, utworzonych w Instytucie Pedagogicznym
57/2016 30.09.2016 r. utworzenia specjalności kształcenia „Wychowanie i psychoprofilaktyka w szkole” na studiach podyplomowych oraz uchwalenia programu kształcenia
58/2016 30.09.2016 r. likwidacji kursu dokształcającego, utworzonego w Instytucie Zdrowia
59/2016 30.09.2016 r. likwidacji kursu dokształcającego, utworzonego w Instytucie Zdrowia
 60/2016  30.09.2016 r. utworzenia „Kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego” oraz przyjęcia programu kształcenia
61/2016 30.09.2016 r. uchwalenia zmian w Statucie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu
62/2016 30.09.2016 r. utworzenia Centrum Symulacji Medycznej w Instytucie Zdrowia
63/2016 30.09.2016 r. zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2016 rok
64/2016 30.09.2016 r.

uchwalenia planu pracy Senatu

        załącznik 1

65/2016 30.09.2016 r.

wyrażenia opinii, o przedłożonym przez Rektora, sprawozdaniu z działalności Uczelni za rok akademicki 2015/16

        załącznik 1

66/2016 18.11.2016 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Statutowo - Regulaminowej
67/2016 18.11.2016 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji ds. Finansów i Inwestycji
68/2016 18.11.2016 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji ds. Kształcenia
69/2016 18.11.2016 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji ds. Pracowniczych
70/2016 18.11.2016 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Uczelnianej Komisji Wyborczej
71/2016 18.11.2016 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich na kadencję 2015 - 2019
72/2016 18.11.2016 r. w sprawie wytycznych dotyczacych projektowania, realizacji i ewaluacji programów kształcenia
73/2016 18.11.2016 r. w sprawie utworzenia kierunku „Fizjoterapia” na jednolitych studiach magisterskich, o profilu praktycznym
74/2016 18.11.2016 r.

w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla tworzonego kierunku „Fizjoterapia”, na jednolitych studiach magisterskich, o profilu praktycznym

75/2016 18.11.2016 r. w sprawie utworzenia „Kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego z dializoterapią” oraz przyjęcia programu kształcenia
76/2016 18.11.2016 r. w sprawie utworzenia „Kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego” oraz przyjęcia programu kształcenia
77/2016 18.11.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia warunków, trybu i terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia o profilu praktycznym pierwszego i drugiego stopnia, w roku akademickim 2016/2017
78/2016 18.11.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego oraz drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017
79/2016 18.11.2016 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu i terminu rozpoczecia i zakonczenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej oraz zakresu egzaminu wstepnego na studia drugiego stopnia o profilu praktycznym kierunku „Mechatronika” w roku akademickim 2016/2017
80/2016 18.11.2016 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu prowadzenia prac badawczych przez nauczycieli akademickich

załącznik

81/2016 18.11.2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o finansowaniu przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i nostryfikacyjnych
82/2016 18.11.2016 r.

w sprawie zatwierdzenia założeń do planu rzeczowo-finansowego na 2017 rok

załącznik

83/2016 18.11.2016 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2016
84/2016 16.12.2016 r. w sprawie trybu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim w roku 2017
85/2016 16.12.2016 r.

w sprawie uchwalenia programu studiów, w tym planu studiów, dla kierunku „Fizjoterapia”, na jednolitych studiach magisterskich o profilu praktycznym

załącznik

86/2016 16.12.2016 r. w sprawie utworzenia kursu specjalistycznego „Resuscytacja krążeniowooddechowa dla pielęgniarek i położnych” oraz przyjęcia programu kształcenia
87/2016 16.12.2016 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu i terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia drugiego stopnia o profilu praktycznym kierunku „Mechatronika” w roku akademickim 2017/2018
88/2016 16.12.2016 r.

w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

załącznik

89/2016 16.12.2016 r. w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na zakup literatury dla kierunku „Fizjoterapia”
90/2016 16.12.2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo – finansowym na 2016 rok
91/2016 16.12.2016 r. w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego na 2017 rok
92/2016 16.12.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji
93/2016 16.12.2016 r.

w sprawie określenia wzoru umowy o warunkach pobierania i wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w formie kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych związanych z prowadzeniem kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

załącznik

94/2016 16.12.2016 r.

w sprawie określenia wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone na studiach podyplomowych, kursach dokształcających i szkoleniach

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 3