1-50

Nr uchwały data W sprawie:
1/2015 20.02.2015r. powierzenia prowadzenia wykładów nauczycielom akademickim, nieposiadającym stopnia naukowego  
 2/2015 20.02.2015r.

uchwalenia programu studiów, w tym planu, dla kierunku „Pielęgniarstwo”, na studiach drugiego stopnia, profil praktyczny

załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5

 3/2015 20.02.2015r. przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na zakup literatury dla kierunku „Pielęgniarstwo”
 4/2015 20.02.2015r.

uchwalenia Regulaminu studiów

załącznik

 5/2015 20.02.2015r.

uchwalenia Regulaminu studiów podyplomowych

załącznik

 6/2015 20.02.2015r.

określenia organizacji potwierdzania efektów uczenia się

załącznik

 7/2015 20.02.2015r.

zatwierdzenia planu inwestycji i remontów na 2015 rok

załącznik

 8/2015 20.02.2015r. zatwierdzenia sprawozdania Pełnomocnika Rektora ds. jakości kształcenia za rok akademicki 2013/2014
 9/2015 17.04.2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Uczelnianej Komisji Wyborczej
10/2015 17.04.2015r.  przekształcenia profilu z ogólnoakademickiego na praktyczny na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia pierwszego stopnia
11/2015 17.04.2015r. przekształcenia profilu z ogólnoakademickiego na praktyczny na kierunku Matematyka, studia pierwszego stopnia
12/2015 17.04.2015r. przekształcenia profilu, z ogólnoakademickiego na praktyczny, na kierunku Pedagogika, studia pierwszego stopnia
 13/2015 17.04.2015r. określenia opisu efektów kształcenia dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny
 14/2015 17.04.2015r. określenia opisu efektów kształcenia dla kierunku Matematyka, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny
15/2015 17.04.2015r. określenia opisu efektów kształcenia dla kierunku Pedagogika, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny
 16/2015 17.04.2015r. uchwalenia programu studiów, w tym planu studiów, na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 17/2015 17.04.2015r. uchwalenia programu studiów, w tym planu studiów, na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym dla kierunku Matematyka
 18/2015 17.04.2015r. uchwalenia programu studiów, w tym planu studiów, na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym dla kierunku Pedagogika
 19/2015 17.04.2015r. uchwalenia programu kształcenia dla specjalności „Zarządzanie zasobami ludzkimi” na studiach podyplomowych
 20/2015 17.04.2015r. uchwalenia programu kształcenia dla specjalności „Arteterapia z elementami pomocy psychologiczno-pedagogicznej” na studiach podyplomowych
 21/2015 17.04.2015r. uchwalenia programu kształcenia dla specjalności „Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa” na studiach podyplomowych
 22/2015 17.04.2015r. uchwalenia programu kształcenia dla specjalności „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną” na studiach podyplomowych
 23/2015 17.04.2015r. uchwalenia programu kształcenia dla specjalności „Multimedia z projektowaniem graficznym” na studiach podyplomowych
 24/2015 17.04.2015r. uchwalenia programu kształcenia dla specjalności „Organizacja i zarządzanie oświatą” na studiach podyplomowych
 25/2015 17.04.2015r. uchwalenia programu kształcenia dla specjalności „Rozwijanie umiejętności wychowawczych i psychoprofilaktycznych nauczycieli - wychowawców gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych” na studiach podyplomowych
 26/2015 17.04.2015r. uchwalenia programu kształcenia dla specjalności „Socjoterapia” na studiach podyplomowych
 27/2015 17.04.2015r. uchwalenia programu kształcenia dla specjalności „Terapia pedagogiczna” na studiach podyplomowych
 28/2015 17.04.2015r. uchwalenia programu kształcenia dla specjalności „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” na studiach podyplomowych
 29/2015 17.04.2015r. uchwalenia programu kształcenia dla specjalności „Wychowanie przedszkolne” na studiach podyplomowych
 30/2015 17.04.2015r. uchwalenia programu kształcenia dla specjalności „Informatyka dla nauczycieli” na studiach podyplomowych
 31/2015 17.04.2015r. uchwalenia programu kształcenia dla specjalności „Zarządzanie w ochronie zdrowia” na studiach podyplomowych
 32/2015 17.04.2015r. zmieniająca Regulamin studiów
 33/2015 17.04.2015r. ustalenia warunków, trybu i terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia o profilu praktycznym pierwszego i drugiego stopnia, w roku akademickim 2016/2017
 34/2015 17.04.2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu
 35/2015 17.04.2015r.

uchwalenia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

załącznik

36/2015 17.04.2015r.

uchwalenia Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

załącznik

37/2015 17.04.2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat
38/2015 17.04.2015r. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerskiej współpracyz Uniwersytetem Preszowskim w Preszowie na Słowacji
39/2015 17.04.2015r. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerskiej współpracy z Wydziałem Kształcenia Nauczycieli Uniwersytetu w Belgradzie w Serbii
40/2015 17.04.2015r.

przyjęcia sprawozdania z rozdziału i rozliczenia środków finansowych na cele studenckie za 2014 rok

załącznik

41/2015 12.06.2015r.

uchwalenia statutu

załącznik

42/2015 12.06.2015r. określenia zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2015/2016
43/2015 12.06.2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016
44/2015 12.06.2015r. ustalenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego oraz drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016
45/2015 12.06.2015r. likwidacji specjalności kształcenia ”Nauczyciel języka angielskiego w kształceniu zintegrowanym” na studiach podyplomowych, utworzonych w Instytucie Języków Obcych
46/2015 12.06.2015r. utworzenia specjalności kształcenia „Nauczyciel języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” na studiach podyplomowych oraz uchwalenia programu kształcenia
47/2015

12.06.2015r.

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok
48/2015 12.06.2015r. zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego na 2015 rok
49/2015 17.07.2015r. ustalenia warunków, trybu i terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, na studia drugiego stopnia o profilu praktycznym kierunku Pielęgniarstwo w roku akademickim 2015/2016
50/2015 17.07.2015r. ustalenia warunków, trybu i terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, na studia drugiego stopnia o profilu praktycznym kierunku Pedagogika w roku akademickim 2015/2016