1-53

Nr uchwały data W sprawie:
1/2013 15.02.2013r. zatwierdzenia sprawozdania Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia za rok akademicki 2011/2012
2/2013 15.02.2013r. opinii o powierzeniu prowadzenia wykładów przez nauczyciela akademickiego, nieposiadającego stopnia naukowego
3/2013 15.02.2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dotyczących projektowania, realizacji i ewaluacji planów studiów i programów kształcenia
4/2013 15.02.2013r. utworzenia kierunku e-Administracja na studiach pierwszego stopnia oraz uchwalenia planów i programów studiów
5/2013 15.02.2013r. utworzenia kierunku Fizjoterapia na studiach pierwszego stopnia oraz uchwalenia planu i programu studiów
6/2013 15.02.2013r. utworzenia kursu „Przygotowanie pedagogiczne dla studentów specjalności Pedagogika resocjalizacyjna na podbudowie programowej studiów pierwszego stopnia” oraz uchwalenia programu kształcenia
7/2013 15.02.2013r. utworzenia w kursu dokształcającego Projektowanie w programie Autodesk Inventor oraz uchwalenia programu kształcenia
8/2013 15.02.2013r. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z Narodowym Uniwersytetem „Politechnika Lwowska” na Ukrainie.
9/2013 15.02.2013r. zatwierdzenia planu inwestycji i remontów na 2013 rok
10/2013 15.02.2013r. przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na zakup literatury dla kierunku e-Administracja
11/2013 15.02.2013r. przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na zakup literatury dla kierunku Fizjoterapia
12/2013 24.05.2013r. rozpatrzenia odwołania studentki Instytutu Pedagogicznego od decyzji Rektora o nieprzyznaniu stypendium z własnego funduszu stypendialnego
13/2013 24.05.2013r. określenia zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego
14/2013 24.05.2013r. ustalenia warunków i trybu rekrutacji oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2014/2015
15/2013 24.05.2013r. przyjęcia sprawozdania z rozdziału i rozliczenia środków finansowych na cele studenckie za 2012 rok
16/2013 24.05.2013r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok
17/2013 24.05.2013r. zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2013 rok
18/2013 21.06.2013r. określenia zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2013/2014
19/2013 21.06.2013r. obniżenia JM Rektorowi wymiaru zajęć dydaktycznych
20/2013 21.06.2013r. liczby miejsc na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego oraz drugiego stopnia w roku akademickich 2013/2014
21/2013 21.06.2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego
22/2013 21.06.2013r.  warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego stopnia , na kieruki: e-Administracja i Fizjoterapia, w roku akademickim 2013/2014
23/2013 21.06.2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
24/2013 21.06.2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierunku Matematyka
25/2013 21.06.2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierunku Pedagogika
26/2013 21.06.2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu i programu studiów dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, na studiach pierwszego stopnia

EPI - s
SZWiC - s
EPI - n od 2013
SZWiC - n od 2013

27/2013 21.06.2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu i programu studiów dla kierunku Pedagogika, na studiach pierwszego stopnia

epiws
npja
npjn
pko
pr-s
wpja
wptp-s
wptp-n
pr-n

 28/2013 21.06.2013r. utworzenia specjalności kształcenia Nauczyciel języka angielskiego w kształceniu zintegrowanym na studiach podyplomowych oraz uchwalenia programu kształcenia
29/2013 21.06.2013r. utworzenia specjalności kształcenia Specjalista językowo-biznesowy na studiach podyplomowych oraz uchwalenia programu kształcenia
30/2013 23.09.2013r.  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2013/2014
31/2013  23.09.2013r. powierzenia prowadzenia wykładów nauczycielom akademickim, nieposiadającym stopnia naukowego
32/2013 23.09.2013r. powierzenia prowadzenia seminarium dyplomowego nauczycielom akademickim, nieposiadającym stopnia naukowego
33/2013 23.09.2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego
34/2013 23.09.2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2014/2015
35/2013 23.09.2013r. zmiany profilu kształcenia z ogólnoakademickiego na praktyczny na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia drugiego stopnia
36/2013 23.09.2013r.

określenia opisu efektów kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, na studiach drugiego stopnia, profil praktyczny

Załącznik do Uchwały (cz.1)
Załącznik do Uchwały (cz.2)
Załącznik do Uchwały (cz.3)

37/2013 23.09.2013r.

uchwalenia programu studiów dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, na studiach drugiego stopnia, profil praktyczny

Załącznik do Uchwały (cz.1)
Załącznik do Uchwały (cz.2)
Załącznik do Uchwały (cz.3)
Załącznik do Uchwały (cz.4)
Załącznik do Uchwały (cz.5)
Załącznik do Uchwały (cz.6)

38/2013 23.09.2013r. zaopiniowania wniosku Rektora o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu
39/2013 23.09.2013r. tematyki posiedzeń Senatu
40/2013 29.11.2013r. powołania składu osobowego Komisji Statutowo - Regulaminowej
41/2013 29.11.2013r. powołania składu osobowego Komisji ds. Dydaktycznych
42/2013 29.11.2013r. powołania składu osobowego Komisji ds. Finansów
43/2013 29.11.2013r. powołania składu osobowego Komisji ds. Pracowniczych
44/2013 29.11.2013r. powołania składu osobowego Komisji ds. Inwestycji, Remontów i Majątku Uczelni
45/2013 29.11.2013r. wyboru Uczelnianej Komisji Wyborczej
46/2013 29.11.2013r. wyboru Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich
47/2013 29.11.2013r. zatwierdzenia „Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień rektora pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu”
48/2013 29.11.2013r. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerskiej współpracy ze Wschodnioukraińskim Uniwersytetem Narodowym im. W. Dala w Ługańsku na Ukrainie
49/2013 29.11.2013r. likwidacji specjalności kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku "Filologia"
50/2013 29.11.2013r. likwidacji specjalności kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku "Matematyka"
51/2013 29.11.2013r. likwidacji specjalności kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku "Pedagogika"
52/2013 29.11.2013r. zatwierdzenia założeń do planu rzeczowo - finansowego na rok 2014
53/2013 29.11.2013r. wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2013