28 lutego 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Uczelni zwołane przez Jego Magnificencję Rektora dra hab. inż. Mariusza Cygnara.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady: dr hab. Ewa Wilczek-Rużyczka - Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego i Psychologii Zdrowia w Instytucie Zdrowia, dr hab. Zenon Jabłoński – profesor nadzwyczajny w Instytucie Technicznym, dr Jarosław Handzel - starszy wykładowca w Instytucie Ekonomicznym, mgr Joanna Walter - członek Zarządu Przedsiębiorstwa Budownictwa Mieszkaniowego „Południe” SA w Warszawie, mgr Krzysztof Juryk - Prezes Stowarzyszenia HUMANEO w Nowym Sączu, mgr inż. Janusz Komurkiewicz - członek Zarządu FAKRO Sp. z o.o. w Nowym Sączu, Monika Dyrlaga - Przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Studentów oraz władze Uczelni: dr hab. inż. Mariusz Cygnar - Rektor, dr Marek Reichel - Prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy, dr Halina Potok - Prorektor ds. studenckich i kształcenia, lic. Zbigniew Gorgosz - Kanclerz, mgr Halina Marcisz - Kwestor, mgr Halina Kociubińska - Dyrektor Biura Rektora.

Rada Uczelni jest trzecim (obok Senatu i Rektora) organem Uczelni. Podczas posiedzenia dyskutowano o zadaniach Rady Uczelni wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, do których należy m.in.: monitorowanie procesu zarządzania Uczelnią, monitorowanie prowadzonej w Uczelni gospodarki finansowej, wskazywanie kandydatów na rektora, opiniowanie projektów statutu i strategii Uczelni.

Członkowie Rady już na pierwszym spotkaniu rozpoczęli dyskusję nad projektem regulaminu, określającego zasady i tryb jej funkcjonowania, a także rekomendowali na funkcję przewodniczącego Rady Pana Janusza Komurkiewicza. Wyboru przewodniczącego dokona Senat na najbliższym posiedzeniu planowanym na 29 marca br.