Drodzy Studenci, Pracownicy i Absolwenci naszej Uczelni,

Rok akademicki 2017/18 będzie rokiem szczególnym. Uczelnia świętuje w tym roku swoje 20-lecie.

Obchodom roku jubileuszowego towarzyszyć będzie szereg interesujących wydarzeń. Między innymi: konferencje naukowe, sympozja, wystawy artystyczne. Kulminacyjne uroczystości zostaną zorganizowane w dniu 15 czerwca 2018 roku, w przeddzień podpisania decyzji o utworzeniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

Warto przypomnieć, iż 10 września 1997 r. roku sygnatariusze powołania PWSZ w Nowym Sączu: Wojewoda Nowosądecki – Marek Oleksiński, Prezydent Miasta – Andrzej Czerwiński, Przewodniczący Sądeckiej Miejskiej Strefy Usług Publicznych – Rudolf Borusiewicz oraz Przewodniczący Sejmiku Samorządu Wojewódzkiego – Edward Paszek złożyli w Ministerstwie Edukacji Narodowej wniosek o utworzenie w Nowym Sączu uczelni publicznej. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Uczelnia rozpoczęła swoją działalność 1 października 1998 roku, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1998 roku w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, podpisanego przez Prezesa Rady Ministrów Jerzego Buzka (Dz.U. Nr 76, poz. 499).

Powstały wówczas trzy instytuty:

· Instytut Ekonomiczny ze specjalnościami: administracja i finanse sektora publicznego, ekonomika turystyki;

· Instytut Języków Obcych na bazie Nauczycielskiego Kolegium Językowego ze specjalnościami: nauczanie języka angielskiego, nauczanie języka niemieckiego;

· Instytut Pedagogiczny na bazie Kolegium Nauczycielskiego ze specjalnościami: edukacja fizyczno-informatyczna, edukacja matematyczno-informatyczna, matematyka z wychowaniem fizycznym, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.

W roku akademickim 1998/1999 studia licencjackie rozpoczęło w ramach 8 specjalności kształcenia 458 studentów. Dzisiaj w sześciu instytutach, kształcimy 3448 studentów na 12 kierunkach kształcenia, a mury tej Uczelni opuściło dotąd 16.600 absolwentów studiów I i II stopnia oraz 2646 słuchaczy studiów podyplomowych.

Jak widać, w okresie minionych lat Uczelnia intensywnie się rozwijała w różnych obszarach swojego funkcjonowania: zarówno w zakresie oferty edukacyjnej, wzrostu liczby studentów, rozwoju naukowego własnej kadry dydaktycznej, współpracy ze środowiskiem zewnętrznym oraz w zakresie rozwoju bazy lokalowej. Uzyskane efekty są dziełem wielu wybitnych nauczycieli akademickich, kadry kierowniczej i administracyjnej, a także studentów. Nie sposób tu nie wspomnieć rektora prof. dra hab. inż. Zbigniewa Ślipka oraz nieżyjących już: pierwszego rektora tej Uczelni - prof. dra hab. Andrzeja Bałandy oraz kanclerza Zbigniewa Zielińskiego. To dzięki ich mądrości, roztropności i aktywności Uczelnia ciągle się rozwijała i „ukorzeniała” na Ziemi Sądeckiej.

Szanowni Państwo,

nie da się, w tych krótkich słowach odnotować wszystkich faktów z 20-letniej historii naszej Uczelni. Wierzę, że Rok Jubileuszowy będzie okazją do bardziej szczegółowych podsumowań dotychczasowego dorobku, uhonorowania osób szczególnie zasłużonych, wytyczenia dalszych kierunków rozwoju.

Wierzę także, że rok ten stanie się świętem całej społeczności akademickiej. Serdecznie zapraszam do aktywnego świętowania w ramach przygotowanego programu obchodów jubileuszowych.

Rektor

dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw.