W dniu 12 kwietnia 2018 roku w Auli PWSZ w Nowym Sączu odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów inżynierskich absolwentom Instytutu Technicznego na kierunkach: Informatyka, Mechatronika oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

Tym razem alumni naszej Uczelni po raz pierwszy odebrali dyplomy ukończenia studiów w uroczystych togach.

Spotkanie zainaugurował JM Rektor dr hab. inż. Mariusza Cygnar, prof. nadzw., który w swoim wystąpieniu zachęcał do kontynuowania studiów oraz pogłębiania wiedzy.

Z kolei dyrektor Instytutu Technicznego prof. dr hab. inż. Adama Ruszaj podziękował absolwentom za lata owocnej współpracy.

W uroczystości wzięli także udział dr Halina Potok - Prorektor ds. studenckich i kształcenia, dr hab. inż. Jerzy Langman oraz krewni absolwentów.

Do wyróżnionych absolwentów w roku akademickim 2017/2018 należeli:

inż. Klaudia Kotas
inż. Karolina Bielak
inż. Paweł Szmigielski
inż. Piotr Gajdosz
inż. Kamil Poręba
inż. Rafał Więcławek

W imieniu absolwentów głos zabrała Pani inż. Sonia Jargut, która podziękowała dyrekcji Instytutu Technicznego oraz

nauczycielom akademickim za wspólnie spędzone lata studiów, których uwieńczeniem było uzyskanie tytułu inżyniera.

Wszystkim absolwentom składamy gratulacje i życzymy dalszych sukcesów!

 

W związku z wizytą przedstawicieli uczelni partnerskiej University "Vasile Alecsandri" of Bacau w Rumunii w ostatnich dniach w Instytucie Technicznym odbyły się wykłady naukowe i prezentacje skierowane do studentów PWSZ. Profesor Luminita Bibire oraz profesor Adrian Stelian Ghenadi z Wydziału mechanicznego tejże uczelni zaprezentowali kierunki studiów oraz ofertę wymiany studentów i pracowników w ramach Programu Erasmus+.  Ponadto spotkali się z Dyrekcją Instytutu prof. dr hab. inż. Adamem Ruszajem oraz dr hab. inż. Stanisławem Pytlem, a także zwiedzili bazę dydaktyczno-naukową IT.

W dniach 21-24 marca 2018 r. odbyła się Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych zorganizowana przy współudziale Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Uczestnicy zakwaterowani byli w hotelu „Perła Południa” w Rytrze koło Nowego Sącza. Obrady plenarne, w dniu 22 marca, otworzył dr hab. inż. Mariusz Cygnar – rektor PWSZ w Nowym Sączu. Gości zaproszonych oraz Rektorów i Prorektorów, uczestniczących w spotkaniu przywitali kolejno: prof. dr hab. Witold Stankowski – Przewodniczący KRePSZ, Marek Pławiak – Starosta Powiatu Nowosądeckiego oraz Wojciech Piech-wiceprezydent Miasta Nowego Sącza, życząc zebranym owocnych obrad.

W pierwszym dniu Konferencji, aktywny udział wzięli następujący, zaproszeni goście:

· Jarosław Gowin-Wicepremier RP i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

· prof. dr hab. Krzysztof Diks – Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej

· Krzysztof Górski – zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia

· Marta Mordarska – Dyrektor Oddziału Małopolskiego PFRON w Krakowie.

Wystąpienie Wicepremiera Jarosława Gowina, dotyczące najważniejszych zmian w projekcie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, spotkało się z dużym zainteresowaniem oraz dyskusją. Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, prof. dr hab. Krzysztof Diks, w swoim bardzo interesującym wystąpieniu zapoznał zebranych z uogólnionymi uwagami z przeprowadzanych akredytacji, a także z uwagami wynikającymi z wniosków o nadawanie uprawnień do prowadzenia kierunków kształcenia. Krzysztof Górski przedstawił możliwości i zasady ubiegania się przez uczelnie zawodowe o środki finansowe na realizację różnorodnych projektów w obszarze nauk medycznych ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia systemu kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek i położnych. Marta Mordarska zachęcała Rektorów do współpracy z PFRON w zakresie korzystania ze środków finansowych na tworzenie oraz poprawę warunków studiowania osób niepełnosprawnych.

W pierwszym dniu obrad uczestniczyli także prorektorzy i dyrektorzy naszej uczelni.

Drugi dzień konferencji w szczególności poświęcony został kształceniu na profilu praktycznym. Uczestnicy zwiedzili firmę „Wiśniowski Sp. z o. o. SKA”, produkującą m.in. bramy garażowe i przemysłowe, w której studenci PWSZ w Nowym Sączu odbywają praktyki zawodowe.

Następnie w Instytucie Kultury Fizycznej, zapoznali się z prezentacją dr Haliny Potok - prorektor ds. studenckich i kształcenia, dotyczącą doświadczeń naszej uczelni w zakresie praktycznego przygotowania studentów do zawodu. Zebrani mieli także okazję zobaczyć Kampus Dydaktyczno-Sportowy, po którym oprowadził dr Tomasz Cisoń - dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu w roku akademickim 2017/18 przystąpiła do projektu pilotażowego pt. „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej” – część teoretyczna, zleconego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do programu zgłosili się studenci z różnych kierunków i specjalności kształcenia. W ramach 30 godzinnego szkolenia teoretycznego, zajęcia przeprowadzono zgodnie z programem stanowiącym załącznik do zawartej z MNiSW umowy. W dniu 20 marca 2018 r. JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw wręczył studentom zaświadczenie potwierdzające zaliczenie części teoretycznej szkolenia. W dalszym etapie studenci, którzy z wynikiem pozytywnym zakończyli część teoretyczną projektu pilotażowego, mogą składać w Uczelni wnioski o powołanie na ćwiczenia wojskowe, które zostaną przesłane do Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie.

 

Spotkanie podsumowujące szkolenie studentów w ramach projektu pilotażowego pt. „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej” w dniu 20 marca 2018 r.

 

W dniu 6 marca 2018 r. JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw. podpisał porozumienie o współpracy z dr inż. Łukaszem Dacylem - Prezesem Firmy OBR-ERG Sp. z o.o. w Jaśle.

Przedmiotem współpracy będzie przede wszystkim podejmowanie wspólnych inicjatyw umożliwiających współpracę naukowo-badawczą, przygotowanie i realizowanie badań oraz analiz naukowych, a także prac badawczo-rozwojowych w ramach ustalonej tematyki. Firma OBR-ERG Sp. z o.o. umożliwieni studentom Instytutu Technicznego realizację praktyk zawodowych, prac dyplomowych oraz wizyt studyjnych. Przewidziano także współpracę kadry naukowej z kadrą przedsiębiorstwa, wymianę informacji o aktualnie prowadzonych pracach badawczych, organizowanych seminariach i konferencjach naukowych oraz wymianę publikacji i wydawnictw.

OBR-ERG Sp. z o.o. ma wieloletnie doświadczenie w produkcji maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Głównym celem jest dostarczanie produktów sprawdzonych o wysokiej jakości, a duża elastyczność proponowanych rozwiązań pozwala uzyskać jak najwyższe efekty ekonomiczne w procesach produkcji m.in.:

  • linii technologicznych do wytłaczania rur z tworzyw sztucznych,
  • linii technologicznych do wytłaczania profili z tworzyw sztucznych,
  • głowic wraz z układami kalibrująco chłodzącymi do rur i profili,
  • maszyn specjalistycznych takie jak: numeratory, perforatory, drukarki do profili, oklejarki i inne,
  • urządzeń do montażu okien z tworzyw sztucznych.

 

W dniu 2 marca 2018 r. w Instytucie Technicznym odbyło się CV Sądeckie Konwersatorium Naukowe.

Wykład pt. „Nanotechnologie w przyrodzie i technice” wygłosił prof. dr hab. inż. Józef Giergiel. 

Dnia 27.02.2018 roku, w Instytucie Zdrowia PWSZ, auli IKF ul. Kościuszki 2A w Nowym Sączu od godziny 8.30 do 9.30 odbył się I etap IX Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. Janiny Fetlińskiej.

Uczestnikami Olimpiady byli studenci III roku Kierunku Pielęgniarstwo.

Nad przebiegiem konkursu czuwała Komisja IX Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej w składzie: przewodnicząca mgr Urszula Cisoń – Apanasewicz, członkowie: dr n.o zdr. Halina Potok, dr n. o zdr. Dorota Ogonowska, dr n. med. Jolanta Kamińska, mgr Józefa Sznajder , mgr Katarzyna Kornaś – Małucha, mgr Maria Merklinger – Soma, mgr Grażyna Kuzera.

Uczestnicy przez godzinę rozwiązywali test składający się z 60 pytań z następujących dziedzin pielęgniarstwa: podstawy pielęgniarstwa, choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne i ratownictwa medycznego. Spośród uczestników wyłoniono 8 zwycięzców, osoby te będą rywalizować w II etapie IX Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej już w dniu 20 marca 2018 r. o godzinie 8.30 w Instytucie Zdrowia.

Zwycięzcami zostali: Sylwia Kotas, Aneta Zielińska, Karolina Gościmińska, Katarzyna Ogonowska, Justyna Kościółek, Karolina Kulak, Sebastian Przybyło, Regina Zwolińska ,którym gratulujemy !!!

Wszystkim studentom dziękujemy za udział w Olimpiadzie.

Komitet Organizacyjny

Instytutu Zdrowia PWSZ w Nowym Sączu

 

W ostatni dzień karnawału 13 lutego 2018 r. odbył się  XVIII Bal dla najmłodszych Sądeczan zorganizowany przez Stowarzyszenie Beskidzkie Więzi. Hasło imprezy "Radość Wasza – Radość Nasza” przyciągnęło kilkaset dzieci. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik , Ordynariusz Tarnowski ks. bp Andrzej Jeż, Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak oraz Starosta Nowosądecki Marek Pławiak.

Aż 68 studentów PWSZ w Nowym Sączu, jak co roku pod opieką dr Elżbiety Cygnar oraz mgr Bogusławy Gaweł, w ramach wolontariatu sprawowało opiekę nad dziećmi oraz prowadziło konkursy i zabawy taneczne. Studenci z Instytutu Kultury Fizycznej i Instytut Pedagogicznego wcielili się w postacie z baśni i zadbali o dobry humor najmłodszych uczestników balu. Ponadto sześciu studentów Instytutu Zdrowia (kierunku Ratownictwo medyczne) pod nadzorem mgr Jadwigi Feluś prowadziło pokazy dotyczące pierwszej pomocy, sprawując jednocześnie opiekę medyczną.

Impreza odbyła się w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Nadbrzeżnej w Nowym Sączu przy akompaniamencie Zespołu Estradowego Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej.

 

 img 20180131 130923

Jak co roku w ramach zimowej akcji obozowej studenci kierunku Wychowanie fizyczne trenowali narciarstwo zjazdowe na stokach Beskidu Sądeckiego. Szkolenie odbywało się pod fachowym okiem wykładowców Instytutu Kultury Fizycznej na stacji Dwie Doliny Wierchomla-Muszyna. Pogoda, warunki i humory dopisywały, co widać na poniższych zdjęciach.

 

W ramach obchodów Jubileuszu Uczelni, Instytut Języków Obcych zorganizował Zjazd Absolwentów.

3 lutego w naszych progach gościli Absolwenci zarówno Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych jak i Instytutu Języków Obcych.

Bardzo dziękujemy Absolwentom za liczne przybycie i wspaniałą zabawę, Władzom Uczelni za uświetnienie Zjazdu swoją obecnością i Artystom za wspaniałą oprawę muzyczną i taneczną.

Gorące słowa podziękowania dla fundacji Będzie Dobrze.

Zapraszamy do lektury artykułu, który ukazał się w Gazecie Krakowskiej i do obejrzenia naszej galerii.


Zdjęcia: Fundacja Będzie Dobrze, Monika Madej-Cetnarowska