rekrutacja baner 2017

 

 

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2017/2018

1. Rekrutacja na studia jest prowadzona odrębnie dla każdego kierunku studiów.

2. O przyjęcie na studia drugiego stopnia kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji na semestr letni roku akademickiego 2017/2018 mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł inżyniera lub magistra inżyniera kierunku studiów mieszczącego się w obszarach:
1) nauk technicznych – dziedzina nauk technicznych – wszystkie dyscypliny naukowe,
2) nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych – dziedzina nauk rolniczych – dyscypliny: inżynieria rolnicza, ochrona i kształtowanie środowiska, technologia żywności i żywienia.

3. Listę rankingową kandydatów tworzy się na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w trakcie studiów, określonej w zaświadczeniu wydanym przez uczelnię, która nadała tytuł zawodowy lub na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w trakcie studiów, wyliczonej przez Instytutową Komisję Rekrutacyjną na podstawie indeksu studiów pierwszego stopnia - w przypadku braku możliwości uzyskania zaświadczenia o średniej arytmetycznej ocen.

4. O przyjęcie na studia drugiego stopnia kierunku Mechatronika na semestr letni roku akademickiego 2017/2018 mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku Mechatronika oraz kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunku przypisanym do:
1) obszaru nauk technicznych w jednej z dyscyplin: automatyka i robotyka, budowa i eksploatacja maszyn, elektronika, elektrotechnika, informatyka, inżynieria materiałowa, inżynieria produkcji, mechanika – ww. kandydaci nie podlegają dodatkowemu postępowaniu kwalifikacyjnemu - przyjmuje się ich biorąc pod uwagę średnią arytmetyczną ocen uwzględniającą: średnią arytmetyczną ocen uzyskanych w trakcie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich
lub
2) obszaru nauk technicznych w innych dyscyplinach – kandydaci podlegający dodatkowemu postępowaniu kwalifikacyjnemu (egzamin wstępny). Ww. kandydatów przyjmuje się biorąc pod uwagę średnią arytmetyczną ocen uwzględniającą: średnią arytmetyczną ocen uzyskanych w trakcie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich (pierwsza ocena cząstkowa) oraz oceny uzyskanej na egzaminie wstępnym (druga ocena cząstkowa).

 

https://wd.pwsz-ns.edu.pl/Rekrutacja/Rejestracja

 

5. Rekrutację studentów na I rok studiów przeprowadzają Instytutowe Komisje Rekrutacyjne. Szczegółowy harmonogram rekrutacji dostępny będzie w późniejszym terminie w zakładce Harmonogram prac Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych.

6. Warunkiem przyjęcia kandydata na listę studentów I roku na semestr letni w roku akademickim 2017/2018 jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów do Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej w terminie ustalonym w Zarządzeniu Nr 22/2017 Rektora PWSZ w Nowym Sączu, przystąpienie do egzaminu wstępnego (dotyczy studiów drugiego stopnia kierunku Mechatronika oraz potwierdzenie chęci podjęcia studiów. Brak takiego potwierdzenia powoduje skreślenie kandydata z listy osób przyjętych.

 

Rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019