baner

 

Rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019

 

1.Rekrutacja na I rok studiów jest prowadzona odrębnie dla każdego kierunku i poziomu studiów.

2. Rekrutację przeprowadzają Instytutowe Komisje Rekrutacyjne. Terminarz rekrutacji znajduje się w zakładce Harmonogram rekrutacji natomiast szczegółowy harmonogram rekrutacji dostępny będzie w późniejszym terminie w zakładce Harmonogram prac Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych.

3. Rekrutacja na studia pierwszego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie jest prowadzona w oparciu o wyniki z egzaminu dojrzałości (zał. 1 do uchwały, zał. nr 2 do uchwały) z zastrzeżeniem, iż w pierwszej kolejności przyjmowani są laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego. Wykaz olimpiad kwalifikujących do przyjęcia na poszczególne kierunki studiów:

· Uchwała Nr 28/2016;

· Uchwała Nr 22/2017.

Na kierunkach: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Pedagogika – specjalności nauczycielskie, Wychowanie fizyczne, Fizjoterapia, wszystkich kandydatów, dodatkowo, obowiązują egzaminy wstępne, sprawdzające uzdolnienia oraz predyspozycje kandydata do studiowania na tych kierunkach. Brak wymaganych predyspozycji i uzdolnień wyklucza kandydata z dalszego postępowania.

4. Na studiach drugiego stopnia kierunku:

1) Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw – listę rankingową kandydatów, tworzy się biorąc pod uwagą końcową ocenę uwzględnioną na dyplomie ukończenia studiów – dla kandydatów, którzy uzyskali: tytuł magistra, inżyniera, licencjata lub równorzędny w obszarze nauk humanistycznych – dziedzinie nauk humanistycznych – dyscyplinie naukowej nauk o zarządzaniu lub obszarze nauk społecznych – dziedzinie nauk ekonomicznych – dyscyplinach naukowych: ekonomia lub finanse lub nauki o zarządzaniu lub towaroznawstwo, dziedzinie nauk prawnych – nauki o administracji. Pozostałych kandydatów przyjmuje się biorąc pod uwagę średnią arytmetyczną ocen uwzględniającą: ocenę na dyplomie oraz ocenę stanowiącą średnią arytmetyczną ocen uzyskanych na egzaminie wstępnym.

2) Pedagogika – kandydaci, którzy posiadają:

· dyplom ukończenia studiów na kierunku Pedagogika w specjalnościach: „wychowanie przedszkolne”, „edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna”, „edukacja elementarna” są przyjmowani na podstawie średniej arytmetycznej ocen, która uwzględnia ocenę na dyplomie oraz średnią arytmetyczną ocen ze studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich, z możliwością studiowania na specjalności nauczycielskiej i nienauczycielskiej,

· dyplom ukończenia studiów na kierunku Pedagogika w specjalnościach nauczycielskich, innych niż wymienione wyżej lub na kierunkach studiów z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych, przyjmowani są na podstawie średniej arytmetycznej ocen, która uwzględnia ocenę na dyplomie ukończenia studiów oraz ocenę uzyskaną podczas rozmowy kwalifikacyjnej, z możliwością studiowania na specjalności nienauczycielskiej albo z możliwością studiowania na specjalności nauczycielskiej – po zaliczeniu modułu przedmiotów dydaktycznych.

3) Pielęgniarstwo – listę rankingową tworzy się na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w trakcie studiów pierwszego stopnia na tym kierunku. Kandydat musi posiadać tytuł zawodowy „licencjat pielęgniarstwa”.

4) Zarządzanie i inżynieria produkcji, o przyjęcie na studia czterosemestralne rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2018/2019, mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata lub magistra mieszczącego się w jednym z obszarów:

a) nauk społecznych – dziedzina nauk ekonomicznych – wszystkie dyscypliny naukowe,

b) nauk ścisłych – dziedzina nauk matematycznych – wszystkie dyscypliny naukowe.

Informację o średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w trakcie studiów kandydat dostarcza w formie zaświadczenia wydanego przez uczelnię, która nadała tytuł zawodowy.

W przypadku braku możliwości uzyskania ww. zaświadczenia z Uczelni, średnia arytmetyczna ocen uzyskanych w trakcie studiów wyliczana jest przez komisję rekrutacyjną na podstawie indeksu.

5. W Uczelni obowiązuje elektroniczna rejestracja kandydatów za pośrednictwem strony internetowej:

https://wd.pwsz-ns.edu.pl/Rekrutacja/Rejestracja

Kandydat po dokonaniu rejestracji, składa komplet wymaganych dokumentów do Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej, a na kierunkach określonych w ust. 3 i 4, w wyznaczonym terminie, przystępuje do egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej.

Po ogłoszeniu wyników rekrutacji kandydat potwierdza podjęcie studiów. Brak takiego potwierdzenia powoduje skreślenie kandydata z listy osób przyjętych.

7. Kandydaci na studia na kierunkach: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oraz Pedagogika – specjalności nauczycielskie, Dietetyka, Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne, Wychowanie fizyczne oraz Fizjoterapia, są zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do na­uki na wybranym kierunku studiów (skierowania wydawane są w sekretariatach instytutów lub przez Instytutowe Komisje Rekrutacyjne).