1300x300mgr 2019 it luty

 

 

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2018/2019

 

 

Studia II stopnia

  • formularz zgłoszenia kandydata (wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na stronie internetowej Uczelni: www.pwsz-ns.edu.pl, zakładka: Rekrutacja/E-rekrutacja);
  • kopia świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 19432, z późn. zm.) oraz oryginał lub odpis do wglądu;
  • kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz oryginał lub odpis do wglądu;
  • zaświadczenie o średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w trakcie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wydane przez Uczelnię, która nadała tytuł zawodowy;
  • kopia dowodu osobistego oraz oryginał do wglądu;
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
  • wstępna deklarację wyboru specjalności (dotyczy kierunku: "Mechatronika" oraz "Zarządzanie i inżynieria produkcji").

 

Uwaga!!!

Jeżeli kandydat chce stać się posiadaczem legitymacji studenckiej zobowiązany jest do umieszczenia zdjęcia o wymiarach wysokość: 295 pikseli, szerokość: 236 pikseli. Maksymalny rozmiar 50 Kb. Zdjęcie powinno odzwierciedlać aktualny wizerunek kandydata, bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami oraz innych rzeczy utrudniających rozpoznanie. Powinno przedstawiać całą głowę oraz górną część barków. Twarz powinna być skierowana prosto w obiektyw aparatu i powinna zajmować 70-80% zdjęcia, owal twarzy – widoczny.

W przypadku wystąpienia problemu z zamieszczeniem zdjęcia należy dostarczyć zdjęcie na elektronicznym nośniku danych do Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej.