pwsz 950x150px

 

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym, będzie prowadzona w okresie od 8 maja do 28 lipca 2017 r.

Na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia na kierunki: Mechatronika oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji rozpoczynające się w semestrze letnim rekrutacja na studia  będzie prowadzona również w okresie od 8 stycznia do 24 lutego 2018 r.

W przypadku niewykorzystania przez kandydatów ustalonej przez Senat liczby miejsc, Rektor ogłasza rekrutację uzupełniającą, która będzie prowadzona w okresie od 1 sierpnia do 30 września 2017 r., a w przypadku studiów niestacjonarnych, do dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych.

Rekrutacja obejmuje:

  • rejestrację elektroniczną kandydata na studia,

  • przyjmowanie od kandydatów wymaganej dokumentacji,

  • egzaminy wstępne na studiach pierwszego stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich /w przypadku konieczności sprawdzenia uzdolnień artystycznych, sprawności fizycznej lub szczególnych predyspozycji do podejmowania studiów na danym kierunku niesprawdzanych w trybie egzaminu maturalnego/,

  • egzaminy wstępne na studiach drugiego stopnia na kierunkach Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw* oraz Mechatronika**,

  • rozmowę kwalifikacyjną na studiach drugiego stopnia kierunku Pedagogika***,

  • ogłoszenie wyników,

  • wydanie decyzji o przyjęciu na studia,

  • potwierdzenie podjęcia studiów przez kandydata.

 

* - do egzaminu wstępnego przystępują wyłącznie kandydaci określeni w § 7 ust. 9 pkt 3 i ust. 11 Uchwały Nr 30/2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 15 kwietnia 2016 r.

** - do egzaminu wstępnego przystępują wyłącznie kandydaci określeni w § 2 ust. 3 pkt 2 i ust. 5 Uchwały Nr 87/2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 16 grudnia 2016 r.

*** - do rozmowy kwalifikacyjnej przystępują wyłącznie kandydaci określeni w § 7 ust. 4 pkt 2-3 i ust. 7 Uchwały Nr 30/2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 15 kwietnia 2016 r.