2019 2020 pwszwns 5x25 cm rgb

 

 

Rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020

Studia pierwszego stopnia stopnia

 

Dodatkowy egzamin wstępny dla kandydatów ubiegających się na niżej wymienione kierunki odbywa się według następujących zasad:

 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

 

1. Sprawdzian predyspozycji plastycznych, w zakresie którego kandydat ma do wyboru jedną z dwóch możliwości:

  • egzamin praktyczny z rysunku (układ martwej natury, technika rysunkowa np. ołówek, węgiel, format minimalny 70x50 cm)

           lub

  • dostarczenie portfolio z pracami artystycznymi (od 5 do 10 prac z zakresu rysunku, malarstwa; dopuszczalne są także prace z projektowania graficznego, fotografii itp.) osobiście, pocztą lub w formie elektronicznej,

- brak pozytywnej oceny ze sprawdzianu predyspozycji plastycznych, eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 

2. Sprawdzenie wymowy i dykcji obejmujące wygłoszenie przygotowanego wcześniej przez kandydata dowolnego wiersza lub prozy – wady wymowy eliminują kandydata z dalszego postępowania.

 

 egzamin wstępny: 20 września 2019 r.

 

szczegóły

 


Pedagogika (dotyczy grupy zajęć specjalizacyjnych w zakresu "Logopedii i terapii pedagogicznej")

 

Sprawdzenie wymowy i dykcji obejmujące wygłoszenie przygotowanego wcześniej przez kandydata dowolnego wiersza lub prozy. Wady wymowy eliminują kandydata z dalszego postępowania.

 

egzamin wstępny: 20 września 2019 r.

 

szczegóły

 


Bezpieczeństwo wewnętrzne

 

Egzamin sprawności fizycznej z pływania – brak umiejętności pływania eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego na ten kierunek.

 

egzamin wstępny: 20 września 2019 r.

 

szczegóły

 


Wychowanie fizyczne

 

Egzamin sprawności fizycznej z pływania – brak umiejętności pływania eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego na ten kierunek.

 

egzamin wstępny: 20 września 2019 r.

 

szczegóły

 

 

Jednolite studia magisterskie

Fizjoterapia

Egzamin sprawności fizycznej z pływania – brak umiejętności pływania eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego na ten kierunek.

 

egzamin wstępny: 20 września 2019 r.

 

szczegóły

 


 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Sprawdzenie wymowy i dykcji obejmujące wygłoszenie przygotowanego wcześniej przez kandydata dowolnego wiersza lub prozy. Wady wymowy eliminują kandydata z dalszego postępowania.

 

egzamin wstępny: 20 września 2019 r.

 

szczegóły

 

Studia drugiego stopnia

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw

 

Podczas egzaminu wstępnego* kandydat powinien wykazać się wiedzą z zakresu:

a) wiedzą z zakresu ekonomii;

b) znajomością bieżących problemów gospodarczych;

c) umiejętnością zaproponowania sposobu rozwiązania wskazanego problemu.

 

* – do egzaminu wstepnego przystępują wyłącznie kandydaci określeni w § 7 ust. 9 pkt 3 Uchwały Nr 21/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 25 maja 2018 r. z poźn. zm.

 

egzamin wstępny: 20 września 2019 r.

 


Pedagogika

 

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej** kandydat powinien wykazać się podstawową wiedzą na temat:

a) miejsca pedagogiki i jej subdyscyplin w systemie nauk oraz powiązań z innymi dyscyplinami,

b) prawidłowości dotyczących funkcjonowania grup społecznych, ich klasyfikacji, struktury oraz rodzajów więzi społecznych, prawidłowości i zakłóceń w tym obszarze,

c) procesów komunikacji interpersonalnej;

d) organizacji i funkcjonowania placówek oświatowych, kulturalnych i medialnych, a także umiejętnością sformułowania i uzasadnienia własnej opinii o zakresie i praktycznym znaczeniu praktyk zawodowych.

 

** – do rozmowy kwalifikacyjnej przystępują wyłącznie kandydaci określeni w § 7 ust. 4 pkt 1b i 2b Uchwały Nr 21/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 25 maja 2018 r. z poźn. zm.

 

rozmowa kwalifikacyjna: 20 września 2019 r.

 

szczegóły

 

 

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2019/2020

 

 

Studia drugiego stopnia

 

Mechatronika

Podczas egzaminu wstępnego*** kandydat powinien wykazać się wiedzą z zakresu:

a) projektowania procesów produkcyjnych oraz systemów technicznych wchodzących w ich skład,

b) techniki pomiarowej (między innymi wielkości geometrycznych i elektrycznych),

c) elektrotechniki i elektroniki,

d) znajomości narzędzi informatycznych w zakresie zarówno programowania jak i wspomagania pracy inżyniera (oprogramowania CAD),

e) ochrony własności intelektualnej, prawa gospodarczego oraz etyki,

f) zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ergonomią.

 

*** – do egzaminu wstępnego przystępują wyłącznie kandydaci określeni w § 7 ust. 13 pkt 2 i ust. 15 Uchwały Nr 21/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 25 maja 2018 r. z poźn. zm.