Zintegrowany Program Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

fe power poziom pl 1 rgb

Projekt ogólnouczelniany, realizowany na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z061/17-00 przez okres od października 2018 r. do września 2022 r., w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem Projektu jest opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu obejmującego moduł programów kształcenia, moduł podnoszenia kompetencji oraz moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego skierowanego studentów oraz kadry dydaktycznej i zarządzającej Uczelni. W ramach realizacji programów kształcenia dostosowanych do potrzeb gospodarki nastąpi wdrożenie nowych przedmiotów na kierunkach Informatyka stosowana, Mechatronika oraz Zarządzanie i Inżynieria produkcji, jak również udostępnienie nowych specjalności w ramach studiów pedagogicznych (Doradztwo zawodowe) oraz z zakresu lingwistyki (Lingwistyka w biznesie - j. angielski z j. chińskim, Lingwistyka w biznesie - j. rosyjski z j. chińskim, Lingwistyka w biznesie - niemiecki z j. szwedzkim).

Realizacja celu szczegółowego POWER Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadająca potrzebom gospodarki, rynku pracy i społ. zostanie osiągnięta dzięki szerokiej ofercie szkoleń, kursów i warsztatów umożliwiających zdobycie przez studentów poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji lub kompetencji, w tym zawodowych, komunikacyjnych, w zakresie przedsiębiorczości, informatycznych, analitycznych, realizacji dodatkowych zadań praktycznych, jak również zajęć dodatkowych z pracodawcami. Wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego, zgodnie z celem szczegółowym POWER zostanie osiągnięte dzięki organizacji szkoleń i kursów umożliwiających kadrze dydaktycznej i zarządczej podniesienie i dostosowanie swoich kompetencji w odpowiedzi na zapotrzebowanie studentów.

Wsparciem w ramach modułu programów kształcenia zostaną objęci studenci kierunków:

Mechatronika - II stopień, tryb stacjonarny i niestacjonarny rozpoczynający 2 rok st. magisterskich w roku akademickim 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 łącznie 120 osób w 3 edycjach;

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - I stopień, tryb stacjonarny i niestacjonarny rozpoczynający I rok st. licencjackich w roku akademickim 2019/2020 - łącznie 60 osób w 1 edycji; II stopień, tryb stacjonarny i niestacjonarny rozpoczynający 2 rok st. magisterskich w roku akademickim 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 - łącznie 120 osób w 3 edycjach;

Informatyka Stosowana - I stopień, tryb stacjonarny i niestacjonarny rozpoczynający 3 rok st. licencjackich w roku akademickim 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 łącznie 45 osób w 3 edycjach;

Pedagogika - I stopień, tryb stacjonarny i niestacjonarny rozpoczynający 2 rok st. licencjackich w roku akademickim 2019/2020, rekrutacja na nową specjalność: doradztwo zawodowe - 30 osób;

Lingwistyka w biznesie - I stopień, tryb stacjonarny, studenci rozpoczynający kształcenie w roku akademickim 2019/2020, rekrutacja na 3 nowe specjalności:

1) j. angielski z j. chińskim,

2) j. rosyjski z j. chińskim,

3) j. niemiecki z j. szwedzki.

Wsparciem objętych zostanie łącznie 50 osób.

Wsparciem w ramach modułu podnoszenia kompetencji zostaną objęci studenci:

- z Instytutu Pedagogicznego - 20 osób

- z Instytutu Ekonomicznego - 60 osób

- z Instytutu Kultury Fizycznej - 123 osób

- z Instytutu Technicznego - 111 osób

W ramach modułu zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego wsparciem zostanie objętych 214 członków kadry dydaktycznej oraz 1 osoba kadry zarządzającej.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 957 977,77 zł.

 

Pracuj na swoją przyszłość – wsparcie studentów PWSZ w Nowym Sączu w procesie wejścia na rynek pracy

fe power poziom pl 1 rgb

Projekt pn. „Pracuj na swoją przyszłość - wsparcie studentów PWSZ w Nowym Sączu w procesie wejścia na rynek pracy”

Nr umowy: POWR.03.01.00-00-B005/17-00

 

Projekt ten jest realizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu i wdrażany w Akademickim Biurze Karier, funkcjonującym w strukturach uczelni.

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r.- 30.06.2019 r.

Cel główny projektu to podniesienie kompetencji studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w zakresie przygotowania do rozpoczęcia aktywności zawodowej na rynku pracy, zgodnie z potrzebami rynku pracy, poprzez poszerzenie zakresu i wzrost jakości usług, świadczonych przez Akademickie Biuro Karier (ABK).

Grupę docelową projektu stanowią studentki i studenci PWSZ w Nowym Sączu, ostatniego roku, kształcący się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na studiach I i II stopnia. W związku z jego realizacją rozszerzone zostaną usługi oferowane przez ABK dla studentów wszystkich Instytutów PWSZ w Nowym Sączu, kształcących się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym (w liczbie 300 osób).

Na początku udziału w projekcie każdy uczestnik zostanie poddany „diagnozie”, czyli badaniu bilansu kompetencji „na wejściu”. Takie samo badanie „na wyjściu” będzie prowadzone przez doradcę zawodowego. Rodzaje i forma wsparcia „ścieżka wsparcia” dla każdego uczestnika projektu będzie dobierana adekwatnie do potrzeb uczestnika projektu, zgodnie z wynikiem badania (Karty oceny kompetencji uczestnika projektu).

Projekt przyczyni się także do wzmocnienia świadczonych usług przez podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w ABK, a co za tym idzie rozszerzenie oferty skierowanej dla studentów m.in: sesje coachingowe, współpraca z urzędami pracy oraz organizacjami pozarządowymi, a także zakup profesjonalnego narzędzia diagnostycznego.

Projekt został ogłoszony w formie konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17 przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu to 88 182,50 zł z czego dofinansowanie wynosi 83 748,50 zł.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

 

 

Zapraszamy studentów ostatniego roku studiów do Rekrutacji oraz udziału w projekcie.

 

Wszelkie informacje oraz przyjmowanie Formularzy rekrutacyjnych w Biurze Projektu (Rektorat, pok. 13 lub 15, ul. Staszica 1, Nowy Sącz).

Wzory formularzy do pobrania:

Formularz rekrutacyjny uczestnika
Oświadczenie uczestnika

 

Nabór uczestników do udziału w szkoleniach oraz indywidualnych sesjach coachingowych
dla studentów ostatniego roku studiów (I lub II stopnia) w naszej uczelni zostanie wznowiony w październiku 2018 r.


Zapraszamy wszystkich chętnych, poszukujących inspiracji do rozwoju osobistego oraz pragnących poznać swoje talenty a w efekcie zwiększyć swoje szanse na sukces zawodowy.
Naprawdę warto skorzystać z okazji i spotkać się z profesjonalnym Coachem!

Szczegółowe informacje i nabór w biurze projektu (rektorat, pok. 13 lub 15).

 

 

Wykaz szkoleń dla studentów ostatniego roku PWSZ w Nowym Sączu:

 • Szkolenie „Kształtowanie postaw przedsiębiorczości” (Fundacja Pomyśl o Przyszłości) - 10 maja 2018 r. godz. 15:30   Instytut Kultury Fizycznej (ul. Kościuszki 2, bud F)
 • Szkolenie „Rekrutacja i selekcja pracowników – jak się przygotować” (Wojewódzki Urząd Pracy) - 10 maja 2018 r. godz. 16:30 Instytut Kultury Fizycznej (ul. Kościuszki 2, bud. F)
 • Szkolenie „Rekrutacja i selekcja pracowników – jak się przygotować” (Wojewódzki Urząd Pracy) - 14 maja 2018 r. godz. 13:10 Instytut Języków Obcych (ul. Kochanowskiego 44, sala 001)
 • Szkolenie „Kształtowanie postaw przedsiębiorczości” (Fundacja Pomyśl o Przyszłości) - 21 maja 2018 r. godz. 13:10 Instytut Języków Obcych (ul. Kochanowskiego 44, sala 001) UWAGA - ZMIANA DNIA SZKOLENIA NA: 28 maja 2018 r.
 • Szkolenie „Rekrutacja i selekcja pracowników – jak się przygotować” (Wojewódzki Urząd Pracy) - 8 czerwca 2018 r. godz. 15:00 Instytut Pedagogiczny (ul. Chruślicka 6, sala 29)

 

 Wyniki rekrutacji:

- szkolenie nr 1 w dniu 10 maja 2018 r. (organizacja pozarządowa)

- szkolenie nr 2 w dniu 10 maja 2018 r. (WUP)

- szkolenie nr 3 w dniu 14 maja 2018 r. (WUP)

- szkolenie nr 4 w dniu 28 maja 2018 r. (organizacja pozarządowa)

- szkolenie nr 5 w dniu 8 czerwca 2018 r. (WUP)

 

Szkolenia i kursy dla pracowników ABK PWSZ w Nowym Sączu:

 • Szkolenie „Mistrz coachingu” Kraków 24-25.03.;21-22.04; 19-20.05;16-17.06.2018 r.
 • Szkolenie „Bilans kompetencji jako narzędzie planowania ścieżki zawodowej” Nowy Sącz 5-6.04.2018 r.
 • Szkolenie „Grupowe poradnictwo zawodowe z wykorzystaniem narzędzi coachingowych w pracy ze studentem” Nowy Sącz 19-20.04.2018 r.
 • Szkolenie „Kurs trenerów i szkoleniowców” Kraków, 3-7 września 2018 r.

Program rozwojowy na rzecz poprawy jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

eu pl

 

 

 

 

Projekt pn. „Program rozwojowy na rzecz poprawy jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu”

Projekt numer POWR.05.03.00-00-0074/17 pn. „Program rozwojowy na rzecz poprawy jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu” realizowany jest w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. Wartość projektu w wysokości 2 574 097,08 zł jest dofinansowana w całości ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetu państwa. Projekt realizowany jest w Partnerstwie ze Szpitalem Specjalistycznym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.

Celem głównym Projektu jest poprawa jakości kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w wyniku przygotowania i wdrożenia Programu Rozwojowego obejmującego utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w zakresie kształcenia pielęgniarek i pielęgniarzy.

Grupę docelową projektu stanowią studenci studiów licencjackich i magisterskich kierunku pielęgniarstwo I i II stopnia w roku akademickim 2018/2019, 2019/2020 oraz w I semestrze roku akademickiego 2020/2021, jak również personel Uczelni, który w ramach Projektu zostanie przeszkolony w zakresie realizacji i przygotowania zajęć metodą symulacji medycznej, zarządzania Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej oraz nadzorowania przebiegu zajęć [1]. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu jako uczestnik instytucjonalny w ramach Projektu opracuje i zrealizuje Uczelniany Program Rozwojowy oraz uruchomi Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej.

Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach Projektu, to:

1) Opracowanie i wdrożenie Uczelnianego Programu Rozwojowego;

2) Zakup wyposażenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, w tym sali pielęgniarskiej wysokiej wierności, pomieszczenia kontrolnego dla sali pielęgniarskiej wysokiej wierności, sali egzaminacyjnej OSCE w zakresie pielęgniarstwa, sali symulacji z zakresu ALS, sali symulacji z zakresu BLS, sali do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich oraz sali ćwiczeń umiejętności technicznych;

3) Zapewnienie funkcjonowania Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej;

4) Działania edukacyjno-rozwojowe dla nauczycieli, instruktorów i techników symulacji oraz kadry zarządzającej, w tym szkolenia, staże, wymiana kadry dydaktycznej z ośrodkami współpracującymi;

5) Działania edukacyjno-rozwojowe dla studentów, takie jak zawody symulacyjne na szczeblu wewnątrzuczelnianym i międzyuczelnianym, wspólne zajęcia symulacyjne dla studentów pielęgniarstwa i ratownictwa, letnie warsztaty symulacyjne, wymiana studentów z ośrodkami współpracującymi;

6) Współpraca uczelni oraz podmiotu leczniczego na rzecz poprawy jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo obejmująca m.in. opracowanie rekomendacji w zakresie nauczania treści metodą symulacji oraz podręcznika symulacji;

7) Wdrożenie programu standaryzowanych pacjentów;

8) Opracowanie bazy scenariuszy symulacyjnych.

[1] Szczegółowe informacje nt. rekrutacji zawiera Regulamin rekrutacji do Projektu pn. „Program rozwojowy na rzecz poprawy jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu”

 

Rekrutacja uczestnikówRekrutacja - kadra Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Nowym Sączu

 

Pielęgniarstwo – zawód z przyszłością

logo

 

„Pielęgniarstwo – zawód z przyszłością”

 

Projekt pn. „Pielęgniarstwo – zawód z przyszłością” realizowany jest przez Instytut Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na podstawie umowy
nr POWR.05.03.00-00-0043/17-00 w okresie od stycznia 2018 r. do września 2020 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Wartość projektu to 1 422 960,00 zł, z czego dofinansowanie wynosi 1 274 096,70 zł.

Celem głównym projektu jest zwiększenie zainteresowania kierunkiem studiów, a docelowo zwiększenie liczby absolwentów kierunku Pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie ze:

1. Szpitalem Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach,

2. Szpitalem Specjalistycznym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.

Realizacja celu głównego projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego
PO WER Działania 5.3 Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunkach medycznych dzięki umożliwieniu poszerzenia wiedzy przyszłych pielęgniarzy/pielęgniarek, zwiększeniu motywacji studentów do osiągania pozytywnych wyników dzięki programowi stypendialnemu i zapewnienie wysokiej jakości praktyk umożliwiających nabycie doświadczenia niezbędnego dla objęcia pacjentów wysokiej jakości opieką pielęgniarską.

Realizacja projektu wpłynie na podwyższenie jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo, poprawi przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu, przyczyni się do promocji kierunku Pielęgniarstwo jako zapewniającego przyszłe miejsca pracy.

Projekt skierowany jest do 80 studentów kierunku Pielęgniarstwo PWSZ w Nowym Sączu, studiów stacjonarnych I stopnia o profilu praktycznym, rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2016/2017 oraz 2017/2018.

Program zawiera co najmniej 3 rodzaje wsparcia dla studenta:

1. Opracowanie i wdrożenie programu stypendialnego mającego charakter motywacyjny (stypendium otrzyma maksymalnie 50% studentów biorących udział w projekcie na danym roku studiów, którzy w poprzednim roku kształcenia uzyskali najlepsze wyniki w nauce).

2. Dostosowanie warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych do wymogów Europejskich Ram Jakości Praktyk i Staży m.in. poprzez zastąpienie zasady bezpłatnych praktyk zawodowych odpłatnymi.

3. Certyfikowany kurs masażu klasycznego dla wszystkich studentów biorących udział w Projekcie.

 

BIURO PROJEKTU

Instytut Zdrowia PWSZ w Nowym Sączu

ul. Kościuszki 2 (budynek G)

33-300 Nowy Sącz

tel. 18 547-56-60

Godziny konsultacji i przyjmowania dokumentów:

pokój nr 08

poniedziałek – piątek w godz. 9.00 -14.00

 

Uczelniany Program Stypendialny

Regulamin rekrutacji

Regulamin uczestnictwa

 

 

Formularz rekrutacyjny do projektu

Wniosek o przyznanie stypendium

UWAGA!!!

Spotkanie informacyjne dla studentów zainteresowanych przystąpieniem do projektu

 

Studentów zainteresowanych udziałem w Projekcie „Pielęgniarstwo – zawód z przyszłością” zapraszamy na spotkanie informacyjne które odbędzie się w dniu 8 stycznia 2018 r. o godzinie 14.00 w auli B Instytutu Zdrowia (ul. Kościuszki 2G).

 

 Lista osób uczestników projektu

 

UWAGA!!!

Spotkania organizacyjne dla Uczestników Projektu


Studenci, którzy przystąpili do Projektu proszeni są obecność na spotkaniu organizacyjnym w celu wyboru Partnera u którego będą odbywać praktyki zawodowe oraz omówienia zasad i harmonogramu realizacji praktyk zawodowych.

Spotkanie odbędzie się w auli B Instytutu Zdrowia w następujących terminach:

- 14 maja 2018 r. /poniedziałek/ godz. 14:00 - studenci I roku;

- 18 maja 2018 r. /piątek/ godz. 14:00 - studenci II roku.

 

Lista uczestników Projektu, którym przyznano stypendium

 

 

Absolwent z pomysłem na siebie – podniesienie kompetencji studentów

 

logo projekty

Projekt pn. „Absolwent z pomysłem na siebie – podniesienie kompetencji studentów Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu"

Instytut Ekonomiczny realizuje projekt pt. Absolwent z pomysłem na siebie – podniesienie kompetencji studentów Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu. Celem projektu jest poprawa sytuacji studentów PWSZ w Nowym Sączu na rynku pracy poprzez podniesienie kwalifikacji pożądanych przez pracodawców. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu to 1 303 143,39 zł z czego dofinansowanie wynosi 1 230 329,13 zł.

Dzięki unijnemu dofinansowaniu, w okresie od 2017 do końca 2019 co najmniej 225 studentów
i studentek Instytutu Ekonomicznego będzie mogło wziąć udział w ofercie edukacyjnej prowadzącej do uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych, komunikacyjnych, analitycznych oraz w zakresie przedsiębiorczości.
W wyniku udziału w projekcie uczestnicy podniosą swoje kwalifikacje, a tym samym zwiększą szanse na rynku pracy.

Uczestnikami projektu mogą być w szczególności studenci trzeciego semestru studiów I stopnia oraz pierwszego semestru studiów II stopnia[1] Instytutu Ekonomicznego. Studenci mogą wybrać jeden z poniżej wskazanych pakietów obejmujących trzy rodzaje wsparcia, tj.

Pakiet I

1. Certyfikowany kurs dla kandydatów na specjalistę ds. Rachunkowości

2. Dodatkowe zajęcia praktyczne: Kariera na odpowiednim biegu

3. Wizyty studyjne w przedsiębiorstwach (dwie 3-dniowe wizyty studyjne)

Pakiet II

1. Certyfikowane szkolenie PRINCE2

2. Dodatkowe zajęcia praktyczne: Przedsiębiorczy absolwent

3. Wizyty studyjne w przedsiębiorstwach (dwie 3-dniowe wizyty studyjne)

Pakiet III

1. Certyfikowane szkolenie „Pilot wycieczki”

2. Dodatkowe zajęcia praktyczne: Kariera na odpowiednim biegu

3. Wizyty studyjne w obiektach turystycznych (dwie 3-dniowe wizyty studyjne)

Pakiet IV

1. Certyfikowany kurs Reservation Fundamentals Training

2. Dodatkowe zajęcia praktyczne: Przedsiębiorczy absolwent

3. Wizyty studyjne w obiektach turystycznych (dwie 3-dniowe wizyty studyjne)

Pakiet V

1. Zajęcia praktyczne z pracodawcami

2. Dodatkowe zajęcia praktyczne: Kariera na odpowiednim biegu

3. Wizyty studyjne w podmiotach administracji publicznej (dwie 3-dniowe wizyty studyjne)

Dodatkowe zajęcia praktyczne: Przedsiębiorczy absolwent

Celem tego zadania jest rozwijanie kompetencji z zakresu przedsiębiorczości, komunikacji, analitycznego myślenia i motywacji do wdrażania w życie swoich własnych pomysłów. W ramach zadania uczestnikom zostanie przedstawiona problematyka przedsiębiorstw społecznych. Zadaniem utworzonych w ramach zajęć grup będzie opracowanie koncepcji „biznes planu” dla spółdzielni socjalnej. Zajęcia obejmować będą tematykę:

· Innowatyka,

· badania i analiza rynku,

· marketing w przedsiębiorczości,

· techniki sprzedaży,

· efektywna komunikacja z klientem,

· motywacja.

Dodatkowe zajęcia praktyczne: Kariera na odpowiednim biegu

Celem zadania jest rozwijanie kompetencji w zakresie komunikacji. W ramach zajęć studenci będą budować swój wizerunek, wskazywać drogę do jego uzyskania i bycia wartościowym pracownikiem. Planowane bloki tematyczne to:

· odkrywanie swojego potencjału zawodowego,

· kształtowanie i rozwijanie kluczowych kompetencji pożądanych przez pracodawców teraz i w przyszłości,

· budowanie profesjonalnego wizerunku na rynku pracy.

W ramach zajęć grupowych uczestnicy będą mieli okazję wypracować swoją ścieżkę rozwoju zawodowego i zaprezentować ją grupie, co pomoże zweryfikować szersze spektrum barier, na które mogą natrafić, jak również uświadomić sobie cechy i kompetencje, które powinni rozwijać po to, aby osiągnąć wyznaczony cel.

Dalsze informacje dotyczące zasad rekrutacji do projektu i udziału w nim już niebawem na stronie Instytutu Ekonomicznego.

[1] Szczegółowe informacje zawarto w Regulaminie rekrutacji do projektu

 Strona projektu

 

Kompetentny inżynier

logo projekty

Projekt pn. „Kompetentny inżynier” w Instytucie Technicznym PWSZ

Projekt pn. „Kompetentny inżynier” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Instytut Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej realizuje projekt pn. „Kompetentny inżynier”. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji studentów Instytutu stosownie do potrzeb rynkowych. Projekt przyczyni się do wzrostu praktycznych kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, technicznych i informatycznych oraz przedsiębiorczości.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu to 697 716 zł z czego dofinansowanie wynosi 642 463,20 zł.

Uczestnikami projektu mogą być studenci stacjonarni kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji pierwszego stopnia. Od roku 2017 do lutego 2019 pomocą zostanie objętych co najmniej 160 studentów.

Każdy z uczestników na etapie rekrutacji zostanie zakwalifikowany do indywidualnie dopasowanej ścieżki rozwoju kompetencji zawodowych. Zadania realizowane w ramach projektu, to:

1. Certyfikowane szkolenia:

· „Zarządzanie projektami PRINCE 2 Foundation” – szkolenie certyfikowane w zakresie planowania, prowadzenia i oceniania projektów w oparciu o brytyjską metodykę PRINCE 2,

· „CISCO” – szkolenie certyfikowane, pozwalające na uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie projektowania instalacji, administrowania i konfiguracji sieci komputerowych.

2. Zajęcia warsztatowe:

· „Zarządzanie czasem” – reguły zarzadzania czasem, priorytetami, autodiagnoza, wyznaczanie celów i planowanie ich realizacji,

· „Wystąpienia i prezentacje publiczne” – świadome zarządzanie własną mową ciała (mimiką, gestami, postawą), formułowanie przekazu w sposób jasny i zrozumiały dla zróżnicowanych odbiorców, kontrolowanie głosu,

· „Radzenie sobie ze stresem” – nabycie wiedzy teoretycznej z zakresu mechanizmu powstawania stresu oraz umiejętności praktycznych z zakresu radzenia sobie z czynnikami wywołującymi stres i wiążących się z nim emocjami,

· „Mediacje i negocjacje w pracy zawodowej” – poznanie aspektu psychologicznego prowadzenia mediacji i negocjacji oraz konfliktu, strategie i techniki rozładowywania i rozwiązywania konfliktów,

· „Uwierz w siebie” – nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do budowania własnej wartości, treningu asertywności, prowadzenia efektywnej komunikacji interpersonalnej, motywowania siebie.

3. Zajęcia projektowe:

· „Kosztorysowanie dla inżyniera” – poznanie zasad i narzędzi pozwalających na efektywne i skuteczne planowanie kosztów realizacji inwestycji,

· „CATIA” – nauka praktycznego wykorzystania modelowania bryłowego, podstaw geometrii krawędzi i powierzchni, tworzenie złożeń i generowania dokumentacji,

· „Druk 3D” – poznanie aspektu teoretycznego i praktycznego procesu drukowania 3D w prototypowaniu.

4. Wizyty studyjne:

· w trakcie trwania projektu zostaną zorganizowane 32 wizyty studyjne w konwencjonalnych i niekonwencjonalnych zakładach produkcyjnych z terenu całej Polski. Studenci będą mogli poznać przedsiębiorstwa z branży produkcji energii, stali, mechaniczne, produkujące instalacje OZE (odnawialne źródła energii) oraz najnowocześniejsze zakłady zajmujące się spalaniem i gospodarowaniem odpadami,

każda z wizyt posiada indywidulany program, gwarantujący właściwy przebieg wizyty, zrealizowanie zakładanych efektów kształcenia oraz efektywne poznanie kluczowych procesów produkcji i zarządzania w przedsiębiorstwach.

 

Strona projektu

 

Kompetencje szansą na rynku

 

logo projekty

Projekt pn. „Kompetencje szansą na rynku”

(nr umowy: POWER.03.01.00-00-K326/16-00)

Państwowa Wyższa Szkoła w Nowym Sączu w Instytucie Zdrowia realizuje projekt
pn.: „Kompetencje szansą na rynku”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu wynosi 700 396,25 zł w tym dofinansowanie 672 346,25 zł.

Projekt będzie realizowany w okresie od stycznia 2017 do grudnia 2019 r.

Celem głównym projektu jest podniesienie 4 grup kompetencji transwerowalnych,
tj. zawodowych, komunikacyjnych, w zakresie przedsiębiorczości oraz analitycznych w tym umiejętności rozwiązywania problemów, co ułatwi absolwentom wejście na rynek pracy dzięki wyposażeniu ich w dodatkowe kompetencje/kwalifikacje oczekiwane przez pracodawców od kandydatów do pracy. Każde zadanie przyjęte w projekcie przyczyni się do rozwoju dodatkowych kompetencji interpersonalnych, umiejętności pracy w grupie, kreatywnego myślenia i działania, zarządzania czasem itp.

Gwarancją osiągnięcia wysokiego poziomu wymienionych kompetencji będą zajęcia
o charakterze warsztatowym, wizyty studyjne, prace zespołowe, interakcje z otoczeniem pracodawców i inne.

Projekt jest skierowany do studentów Instytutu Zdrowia, kształcących się na kierunkach: Pielęgniarstwo (P) oraz Ratownictwo Medyczne (RM). Uczestnikami projektu mogą by:

1. Studenci studiów I stopnia, kierunek P, semestr III, IV, V i VI.

2. Studenci studiów II stopnia, kierunek P, semestr I, II, III i VI.

3. Studenci studiów I stopnia, kierunek RM, semestr III, IV, V i VI.

Dzięki unijnemu dofinansowaniu, co najmniej 96 studentek/studentów Instytutu Zdrowia będzie mogło wziąć udział w różnych formach wsparcia prowadzących do podniesienia kompetencji. W wyniku udziału w projekcie uczestnicy zwiększą swoje szanse na rynku pracy.

Proponowane formy wsparcia:

Certyfikowane szkolenia

1. SC_1_Kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek cz. II – kurs jest adresowany do studentów studiów II stopnia, kierunek P. Zakres szkolenia: zasady wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich oraz samodzielnej ordynacji leków z kategorii OTC.

2. SC_2_Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu EKG – kurs adresowany do studentów studiów II stopnia, kierunek P. Zakres szkolenia: zasady wykonania
i interpretacji EKG.

3. SC_3_Kurs Ewakuacja z ciasnych przestrzeni – kurs jest adresowany do studentów kierunku RM I stopnia. Zakres szkolenia: ewakuacja poszkodowanego z wody, pojazdu, z wąskich przestrzeni, niegłębokich studni, klatki schodowej, wiszącego nad ziemią itp.

4. CS_4_Kurs z ratownictwa wodnego – kurs jest adresowany do studentów kierunków P i RM. Zakres szkolenia: program kursu jest zgodny z rozporządzeniem MSWiA
(Dz. U. z dnia 2 lipca 2012 r. poz. 747) oraz rozporządzeniem MSW z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym. Uczestnik otrzyma tytuł ratownika wodnego uprawniający do samodzielnej pracy.

Dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami

Dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami mają na celu przybliżenie wybranych praktycznych aspektów pracy pielęgniarki i ratownika medycznego w danym środowisku zawodowym.

Forma wsparcia dedykowana jest:

1. Studentom studiów I stopnia, kierunek P, semestr III, IV, V i VI.

2. Studentom studiów II stopnia, kierunek P, semestr I, II, III i VI.

3. Studentom studiów I stopnia, kierunek RM, semestr III, IV, V i VI.

Planowana tematyka dodatkowych zajęć z pracodawcami:

1. ZD_1_Leczenie nerkozastępcze w praktyce pielęgniarki i ratownika medycznego.

2. ZD_2_Transplantologia w praktyce pielęgniarki i ratownika medycznego.

3. ZD_3_Profilaktyka schorzeń onkologicznych w praktyce pielęgniarki i ratownika medycznego.

Wizyty studyjne u pracodawców

Wizyty studyjne (WS) dedykowane są studentom studiów I stopnia, kierunek P, semestr III, IV, V i VI; studentom studiów II stopnia, kierunek P, semestr I, II, III i VI; studentom studiów I stopnia, kierunek RM, semestr III, IV, V i VI.

Celem WS jest zaprezentowanie zadań i specyfiki pracy różnych podmiotów leczniczych oraz nawiązanie kontaktów z przyszłymi pracodawcami. W ramach projektu zaplanowano 4 obszary tematyczne wizyt studyjnych: toksykologia, onkologia, transplantologia, Helicopter Emergency Medical Service.

Zajęcia warsztatowe

1. W_1 Podstawy wykonywania i interpretacji EKG – warsztaty adresowane do studentów kierunków P I, RM I, P II. Zakres szkolenia: zasady wykonywania EKG, wykonanie standardowego, spoczynkowego EKG i rozpoznania cech w stanach zagrożenia życia
i zdrowia.

2. W_2 Przedsiębiorczość – warsztaty adresowane do studentów kierunków P I, RM I,
P II. Zakres szkolenia: student nabędzie wiedzę oraz umiejętności w zakresie przedsiębiorczości diagnozowanie potrzeb klienta, analiza rynku i tworzenie profili klienta, generowanie pomysłów biznesowych), nabędzie umiejętności dotyczące sposobów prezentacji.

3. W_4 Komunikacja interpersonalna – warsztaty adresowane do studentów kierunków
P I, II, RM I. Temat warsztatów wykracza poza obowiązkowy program kształcenia realizowany na kierunkach P i RM. Zakres szkolenia: nabycie umiejętności praktycznych a przede wszystkim kształtowanie kompetencji społecznych w zakresie kluczowych umiejętności interpersonalnych: nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi, zdolności komunikacyjnych (w tym umiejętności uważnego słuchania, przemawiania, tworzenia czytelnych komunikatów oraz zarządzania przekazem werbalnym i niewerbalnym), asertywności i adaptacji społecznej, radzenia sobie
z konfliktami, negocjacyjnych i wywierania wpływu.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji do projektu i udziału w nim będą umieszczane na stronie Instytutu Zdrowia.

Strona projektu

 Program Pilotażowych Praktyk Zawodowych

fe power poziom pl 1 rgb 

 

Projekt pt.: Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych jest projektem pozakonkursowym o charakterze koncepcyjnym, realizowanym z PO WER - Oś III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju.

Projekt ma na celu wypracowanie jednolitego systemu prowadzenia sześciomiesięcznych praktyk zawodowych, który, po odpowiednich regulacjach prawnych, może być wprowadzony jako rozwiązanie systemowe dla wyższych szkół zawodowych na pierwszym stopniu studiów na kierunkach o profilu praktycznym. Wypracowanie jednolitego systemu sześciomiesięcznych praktyk zawodowych możliwe jest tylko w ścisłej współpracy z pracodawcami oraz władzami regionalnymi i samorządowymi.

Wypracowanie w ramach Projektu wzorcowego systemu praktyk zawodowych we wszystkich polskich publicznych uczelniach zawodowych doprowadzi do wzmocnienia kompetencji zawodowych absolwentów tych szkół wyższych, dostosowanych do lokalnych rynków pracy w rejonach działania uczelni.

Okres realizacji projektu: od: 2015-10-01 do: 2019-02-28. Planuje się, że Projekt swoim zasięgiem obejmie 7 000 studentów, którzy w ramach działań uczelni wspartych z EFS, podniosą swoje kompetencje zawodowe i tym samym uzyskają szanse na uzyskanie zatrudnienia w wyuczonym zawodzie na lokalnych rynkach pracy. Projekt daje możliwość ściślejszego powiązania studiów ze środowiskiem pracy. Dzięki temu studenci będą lepiej przygotowywani do wejścia na rynek pracy, uczelnie zaś poszerzą współpracę z przedsiębiorstwami nie tylko w wymiarze badawczym, ale również dydaktycznym. Tym samym pracodawcom łatwiej będzie dotrzeć do studentów z ofertami praktyk i wpływać na kształt studiów.

 

Regulaminy praktyk dotyczące poszczególnych kierunków studiów I tury projektu:

Regulamin IE e-Administracja 1 tura

Regulamin IKF Fizjoterapia 1 tura

Regulamin IP Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 1 tura

Regulamin IP Pedagogika 1 tura

Regulamin IZ Pielęgniarstwo 1 tura

Regulamin IZ Ratownictwo medyczne 1 tura 

 

Regulaminy praktyk dotyczące poszczególnych kierunków studiów II tury projektu:

Regulamin IE e-Administracja 2 tura

Regulamin IKF Fizjoterapia 2 tura

Regulamin IT Mechatronika 2 tura

Regulamin IT ZIP 2 tura

 

Regulaminy praktyk dotyczące poszczególnych kierunków studiów IV tury projektu: 

Regulamin IP Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 4 tura

Regulamin IP Pedagogika 4 tura

Regulamin IZ Pielęgniarstwo 4 tura

Regulamin IZ Ratownictwo medyczne 4 tura

 

Regulaminy praktyk dotyczące poszczególnych kierunków studiów V tury projektu:

Regulamin IJO Filologia 5 tura

Regulamin IJO Lingwistyka dla biznesu 5 tura

Regulamin IKF Fizjoterapia 5 tura

Regulamin IT Mechatronika 5 tura

Regulamin IT Zarządzanie i inżynieria produkcji 5 tura

 

Dokumenty do pobrania dotyczące I, II oraz IV tury projektu:

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie PWSZ Nowy Sącz I tura

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie PWSZ Nowy Sącz II tura

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie PWSZ Nowy Sącz IV tura

Karta pracy praktykanta na PPZ NS

Z5- Dziennik PPZ pierwsza strona

Z5-Dziennik PPZ

Wniosek o ZWROT PONIESIONYCH KOSZTÓW

Wniosek o ZWROT PONIESIONYCH KOSZTÓW (praca dyplomowa)

 

Program Erasmus+

logo projekty

 

W akcji 1 „Mobilność edukacyjna” w Programie Erasmus+ uczelnie mogą uzyskać dofinansowanie na prowadzenie wymiany studentów i pracowników z krajami programu oraz wymiany z krajami partnerskimi z innych regionów świata. Projekty mobilności dotyczące współpracy z krajami programu mogą obejmować:

 • mobilność studentów: wyjazdy studentów na studia do innych krajów programu – na okres od 3 do 12 miesięcy;
 • mobilność studentów: wyjazdy studentów na praktyki do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy;wyjazdy absolwentów na praktyki/staże do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy;
 • mobilność pracowników uczelni: wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelniach w krajach programu; do tej kategorii wchodzą także przyjazdy przedstawicieli przedsiębiorstw z innych krajów programu w celu prowadzenia zajęć dla studentów;
 • mobilność pracowników uczelni: wyjazdy pracowników uczelni (zarówno nauczycieli akademickich, jak i innych pracowników) do szkół wyższych, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w innych krajach programu w celach szkoleniowych (doskonalenie kompetencji zawodowych, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, „work shadowing” itp.).

Indywidualni beneficjenci (studenci i pracownicy uczelni) ubiegają się o wyjazd w swojej macierzystej uczelni.

Studenci i pracownicy przyjeżdżający do polskich uczelni z uczelni z innych krajów programu otrzymują dofinansowanie (stypendium) ze swojej uczelni macierzystej (wysyłającej).

Uczelnie z krajów programu muszą mieć Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego.

Więcej informacji w zakładce "Erasmus+" oraz na stronie Programu www.erasmusplus.org.pl

 

Projekt Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i wspiera mobilność ponadnarodową studentów. Cel główny projektu to podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych studentów niepełnosprawnych oraz studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, poprzez zrealizowanie części programu kształcenia w zagranicznej uczelni.

Więcej informacji w zakładce "Erasmus+" oraz na stronie Programu http://erasmusplus.org.pl/power/