ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH

Zasady pisania prac dyplomowych (PL)

Stylesheet (EN)

 

LISTA SEMINARIÓW

Rok akademicki 2019/2020

 

Filologia

 

Język angielski:

Seminarium literacko-kulturowe: dr Katarzyna Jasiewicz

Seminarium kulturowo-historyczne: dr Michał Palmowski

Seminarium językoznawczo-translatoryczne: dr Monika Zięba-Plebankiewicz

 

Język rosyjski:

Seminarium literacko-kulturowe: dr hab. Lesława Korenowska

Seminarium językoznawczo-translatoryczne: (w drugim semestrze) dr Grzegorz Ziętala

 

Lingwistyka dla Biznesu

Seminarium dyplomowe: dr Monika Madej-Cetnarowska (w drugim semestrze dr Monika Madej-Cetnarowska i dr Grzegorz Ziętala)

Seminarium dyplomowe: doc. dr Elżbieta Stanisz

Seminarium dyplomowe: dr Jarosław Giza

 

BLOKI PRZEDMIOTOWE

Zakład Języka Angielskiego

Bloki 2018/2019

Zakład Języka Rosyjskiego

Bloki 2017/2018

 

ZASADY SKŁADANIA DOKUMENTACJI W SEKRETARIACIE

W sekretariacie Instytutu Języków Obcych należy złożyć komplet dokumentów zawierający do ostatniego dnia zajęć semestru przewidzianego w organizacji roku akademickiego:

 • pracę dyplomową - egzemplarz archiwalny (z adnotacją promotora: „Akceptuję, data..., podpis”), utrwalony w formie papierowej, dwustronnie drukowany, bez oprawy).
  Jako ostatnią stronę pracy dyplomowej zamieszcza się: "Opinię promotora w sprawie przyjęcia pracy dyplomowej w oparciu o Raport z badania antyplagiatowego wygenerowany przez JSA" (Załącznik Nr 2 do Regulaminu antyplagiatowego, wygenerowany przez system antyplagiatowy);
 • oświadczenie dotyczące praw autorskich i danych osobowych przechowywanych w ASAP i Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (Załącznik Nr 3 do Regulaminu antyplagiatowego, wygenerowany przez system antyplagiatowy);
 • raport ogólny JSA (wygenerowany przez system antyplagiatowy - zakładka: Analiza JSA);
 • kartę obiegową (druki w sekretariacie lub na stronie internetowej IJO);
 • 4 zdjęcia o wym. 45 x 65 mm (jedno podpisane);
 • dowód wniesienia opłaty za wydanie dyplomu – 60 zł (z dopiskiem „opłata za dyplom, nazwisko i imię oraz nr albumu”).
  Nr konta PWSZ w Nowym Sączu dla studentów studiów stacjonarnych:
  Bank PKO S.A., ul. Jagiellońska 26
  84 1240 4748 1111 0010 4341 0034

Dowód wpłaty jest niezbędny przy podbiciu karty obiegowej w kwesturze.

Formę pracy przeznaczonej dla promotora i recenzenta (elektroniczna lub papierowa) określa odpowiednio promotor i recenzent.

 

OŚWIADCZENIA I DRUKI

Karta obiegowa

Wzór strony tytułowej

Na stronie tytułowej pracy w miejscu kierunek wpisujemy: FILOLOGIA,
a specjalność:

 • JĘZYK ANGIELSKI - TRANSLATORYKA
 • JĘZYK NIEMIECKI - TRANSLATORYKA
 • JĘZYK ROSYJSKI - TRANSLATORYKA

 

REGULAMIN DYPLOMOWANIA PWSZ W NOWYM SĄCZU

Zarządzenie nr 66/2017 w sprawie ramowego regulaminu dyplomowania

      Załącznik do Zarządzenia Nr 66/2017

 

REGULAMIN ANTYPLAGIATOWY

Zarządzenie nr 25/2019

 

SYSTEM ANTYPLAGIATOWY

Informacje na temat systemu antyplagiatowego