Dostępne formy pomocy

Stypendium socjalne - zmiany przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym

Ze względu na zmianę przepisów dotyczących działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym w celu ustalenia dochodu w rodzinie studenta należy dołączyć do wniosku:

  • zaświadczenie wydane przez właściwy Urząd Skarbowy o działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym*,
    a w przypadku dochodu uzyskanego po roku 2017 – oświadczenie o wysokości dochodu (Załącznik nr 3)

Uzyskanie lub utrata dochodu nie występuje w przypadku dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli student lub członek jego rodziny, utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.

*Przy wypełnianiu dochodu w Załączniku nr 1a, proszę skorzystać z tabel podanych na stronie internetowej:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20180000721

Stypendium rektora - zmiany sposobu punktowania osiągnięć

Każde z osiągnięć: naukowych, artystycznych i sportowych, może być punktowane wielokrotnie, z zastrzeżeniem, iż suma punktów w ramach tych osiągnięć nie może przekroczyć 0,1 pkt.

Informacja na temat terminu składania wniosków o STYPENDIUM REKTORA ukarze się w późniejszym czasie.

 

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

 

stypendium socjalne*

stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

stypendium Rektora dla najlepszych studentów

zapomoga

 

* Studenci studiów stacjonarnych, mieszkający w Domu Studenta lub w innym obiekcie niż Dom Studenta, którzy złożą stosowne oświadczenie (załącznik nr 4) mogą otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości

Druki do pobrania

 UWAGA! Do każdego wniosku obowiązkowo należy dołączyć OŚWIADCZENIE - Załącznik nr 10

Załącznik nr 1 – wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 2018/2019,

Załącznik nr 1a – oświadczenie studenta o wysokości miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka rodziny studenta,

Załącznik nr 1b – wniosek o kontynuowanie w semestrze letnim wypłat stypendium socjalnego, przyznanego w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 na studiach pierwszego stopnia,

Załącznik nr 2 – wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki,

Załącznik nr 2a – oświadczenie studenta lub członka rodziny studenta o nieuzyskiwaniu określonych dochodów w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki,

Załącznik nr 3 – oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym przyznane zostało świadczenie,

Załącznik nr 4 – oświadczenie studenta o zamieszkiwaniu w Domu Studenta lub w obiekcie innym niż Dom Studenta w roku akademickim 2018/2019,

Załącznik nr 5 – wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2018/2019,

Kwestionariusz rejestracyjny dla Studentów Niepełnosprawnych studiujących w PWSZ Nowy Sącz (nie obowiązkowy)

Załącznik nr 6 – wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2018/2019,

Załącznik nr 7 – wniosek o przyznanie zapomogi w roku akademickim 2018/2019,

Załącznik nr 8 – informacja o numerze konta bankowego,

Załącznik nr 9 – wezwanie do uzupełnienia braków w dokumentacji stypendialnej,

Załącznik nr 10 – oświadczenie studenta o niepobieraniu pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów.