przyznawania pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

studiów

organizacyjny

wykaz jednostek organizacyjnych administracji wraz z oznaczeniami stosowanymi w korespondencji

schemat struktury organizacyjnej administracji

organizacyjny Instytutu Ekonomicznego

organizacyjny Instytutu Języków Obcych

organizacyjny Instytutu Kultury Fizycznej

organizacyjny Instytutu Pedagogicznego (zmieniony Zarządzeniem Rektora Nr 84/2017 i Zarządzeniem Rektora Nr 91/2018)

organizacyjny Instytutu Technicznego

organizacyjny Instytutu Zdrowia

pracy Senatu

Konwentu

wydawnictwa uczelnianego

zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych

potwierdzania efektów uczenia się

studiów podyplomowych

kursów i szkoleń

zasad dyplomowania słuchaczy studiów podyplomowych

dyplomowania studentów

dyplomowania studentów (tekst ujednolicony)

praktyk studenckich

przyznawania pomocy materialnej dla studentów

samorządu studentów

pracy

okresowej oceny nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim

przyznawania nagród i wyróżnień Rektora pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

wewnętrznej kontroli finansowej

komisji przetargowej

REGULAMIN PRZYGOTOWYWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH obowiązujący od dnia 29 grudnia 2017 r.

REGULAMIN PRZYGOTOWYWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH obowiązujący do dnia 28 grudnia 2017 r.

strony internetowej

przyznawania stypendiów dla pracowników i studentów PWSZ z własnego funduszu stypendialnego

premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

prowadzenia prac badawczych przez nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu